Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia tropikalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GTR
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia tropikalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Pełny opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność. Kluczowe koncepty i zagadnienia badawcze. Analiza współzależności pomiędzy czynnikami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi/antropopresyjnymi (w tym aspektami społeczno-gospodarczymi i politycznymi), zjawiskiem bioróżnorodności, zagadnieniami kulturowymi oraz wariacjami klimatycznymi, celem zrozumienia złożonej dynamiki zmian, które kształtują tą strefę. Klimatyczne uwarunkowania konfliktów. Przemysł (w tym rolnictwo) i rozwój zrównoważony w strefie tropikalnej. Najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa z jednostkami badawczo-naukowymi. Badania przyrodnicze w Ameryce oraz Amazonii (bioróżnorodność ekosystemowa i gatunkowa, Amazonia – zielone płuca Ziemi, lodowce tropikalne, przemiany funkcjonalne oaz). Techniki badań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych (w tym koncept ‘telecoupling’) na wybranych przykładach ze szczególnym uwzględnieniem biomów lądowych takich jak wilgotne lasy równikowe, sawanny, pustynie zwrotnikowe, oraz biomów wodnych takich jak namorzyny. Przegląd podejść od badań ekspedycyjnych po współczesne badania z użyciem obrazów satelitarnych i narzędzi teledetekcyjnych. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład: 1 ECTS (30 godz.) – w tym 15 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach, 15 godzin - wkład własny studenta, w tym 5 godz. zapoznanie z literaturą, 10 godz. przygotowanie do zaliczenie.

Literatura:

Atangana, A., Kasa, D., Chang, S., Degrande, A., 2013, Tropical Biomes: Their Classification, Description and Importance, 3-22. In: Tropical Agroforestry, eds. Atangana, A., Kasa, D., Chang, S., Degrande, A., Springer.

Benneh, G., 1972., Systems of Agriculture in Tropical Africa. Economic Geography, Spatial Structure and Process in Tropical West Africa. 48:3, 244-257.

Boucher, D., Elias, P., Lininger, K., May-Tobin, C., Roquemore, S., Saxon, E., 2011, Tropical Forest Regions. The Root of the Problem: What’s driving tropical deforestation today? Union of Concerned Scientists.

Carr, Jamie Anthony, Spracklen, Dominick, Brasington, Daisy et al., 2023, Assessing risks and opportunities for tropical forests in the face of sustainable development, PLOS Sustainability and Transformation. e0000060.

Claval, P., 2005, Colonial experience and the development of tropical geography in France. Special issue on ‘French tropical geographies’, Singapore Journal of Tropical Geography. 26:289 – 303.

Dupuis, C., Lejeune, P., Michez, A., Fayolle, A. 2020, How Can Remote Sensing Help Monitor Tropical Moist Forest Degradation? — A Systematic Review. Remote Sens. 2020, 12:1087.

Driver F., Yeoh B., 2000, Constructing the Tropics: Introduction, Singapore Journal of Tropical Geography. 21 (1): 1–5.

Gibson-Graham, K., 2020, Reading for Difference in the Archives of Tropical Geography: Imagining An(Other) Economic Geography for Beyond the Anthropocene, Antipode. 52: 12-35.

Gokah T., 2006, The Naïve Researcher: Doing Social Research in Africa, International Journal of Social Research Methodology. 9 (1): 61-73.

Hsiang, S. M., Meng, K. C., 2015, Tropical Economics. The American Economic Review, 105(5): 257–261.

Jackson, I. J., 1989, Climate, Water & Agriculture in the Tropics, Singapore, Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd.

Jarrett, H.R., 1977, Tropical geography: An introductory study of the humid tropics, Macdonald and Evans.


Kamarck, A., 1976, The Tropics and Economic Development: A provocative inquiry into the poverty of nations, Washington D.C., World Bank.

Pierre, G., 1973, Kraje Tropikalne, Warszawa, PWN.

Plit F. (red.), 2005, Development in the Desert. A Case Study of Farafra Oasis, Egypt, WGiSR UW, Warszawa.


Power, M. & Sidaway, J.D., 2004, The Degeneration of Tropical Geography, Annals of the Association of American Geographers. 94 (3): 585-601.

Ring, N. J., 2003, Inventing the Tropical South: Race, Region, and the Colonial Model. The Mississippi Quarterly, Special Issue: Postcolonial Theory, the U.S. South, and New World Studies. 56(4): 619-631.

Roy Chowdhury, R., 2006, Driving forces of tropical deforestation: The role of remote sensing and spatial models, Singapore Journal of Tropical Geography. 27: 82-101.

Rulli, M. C., Casirati, S., Dell’Angelo, J., Davis, K. F., Passera, C., D’Odorico, P., 2019,

Interdependencies and telecoupling of oil palm expansion at the expense of Indonesian rainforest, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 105: 499-512.

Sasaki, N., Asner, G.P., Pan, Y., Knorr, W., Burst, P. B., Ma, H. O., Abe, I., Lowe, A. J., Koh, L. P., Putz, F .E., 2016, Sustainable Management of Tropical Forests Can Reduce Carbon Emissions and Stabilize Timber Production, Frontiers in Environmental Science. 4:5.

Sharkov, E. A., 1998, Remote sensing of tropical regions, Chichester (UK), John Wiley & Sons Ltd.

Management of Tropical Forests Can Reduce Carbon Emissions and Stabilize Timber Production. Frontiers in Environmental Science. 4:5.

Savage V.R., 2004, Topicality Imagined and Experienced, Singapore Journal of Tropical Geography, 25(1), 26-31.

Chamberland-Fontaine, S., Estrada, G. T., Heckadon-Moreno, S., Hickey, G. M., 2022, Enhancing the sustainable management of mangrove forests: The case of Punta Galeta, Panama, Trees, Forests and People. 8: 100274.

Whitmore, T. C., 1998, An introduction to tropical rain forests. 2d ed. Oxford: Oxford Univ. Press.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W05, K_W08, K_U07, K_K01, K_K04, K_K06

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i współzależności pomiędzy konceptami w geografii tropikalnej;

- wskazywać podstawowe kryteria delimitacji strefy tropikalnej;

- wskazać miejsce i znaczenie geografii tropikalnej we współczesnych badaniach geograficznych;

- posiadać wiedzę na temat metod badawczych w strefie tropikalnej;

- mieć zwiększoną świadomość potrzeby zrównoważonego wykorzystania dostępnych zasobów naturalnych.

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- wykazać się krytycznym myśleniem pozwalającym ocenić skutki i powiązania pomiędzy różnorodnymi czynnikami przyrodniczymi i antropogenicznymi w różnych typach środowisk w strefie tropikalnej;

- wykazać orientację w zakresie najnowszych i kluczowych koncepcji z zakresu geografii tropikalnej;

- wykazać się znajomością metod badawczych dotyczących zjawisk wchodzących w skład geografii tropikalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pusz
Prowadzący grup: Małgorzata Pusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)