Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-HOZ-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia dają hydrologiczne podstawy gospodarowania zasobami wód powierzchniowych w kontekście relacji człowiek – woda (korzyści i zagrożenia, degradacja i ochrona zasobów wodnych).

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat metod oceny zmian obiegu wody w warunkach silnej antropopresji. Badany jest wzrost potrzeb wodnych, dostępność wody i zagrożenia związane z powodziami. Zwracana jest uwaga na praktyczne wykorzystanie wiedzy geograficznej do tego rodzaju analiz.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu pokazywany jest warsztat usprawniający ocenę hydrologicznych konsekwencji zabudowy terenów quasinaturalnych. Ćwiczenia przeprowadzone są na przykładzie rozbudowujących się dużych miast. Kolejne z ćwiczeń stanowią moduły końcowego opracowania: od analizy uwarunkowań, poprzez projekt zagospodarowania do oceny przeobrażeń obiegu wody. W trakcie zajęć wiele miejsca poświęca się szacowaniu zapotrzebowania na wodę oraz przestrzennej analizie infrastruktury gospodarki komunalnej (ujęcia wody, wodociągi kanalizacja oczyszczalnie ścieków). Ponadto, badane są zagrożenia wynikające ze zdarzeń ekstremalnych - wezbrania powodzie i susze (metody ochrony, systemy informacji przestrzennej). Sprawdzana jest umiejętność korzystania z map ryzyka i zagrożeń powodziowych. Oceniane jest znaczenie terenów zielonych w ograniczaniu wezbrań oraz znaczenie uszczelnienia miast w przeobrażeniu składowych obiegu wody.

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach 50%

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 35%

Przygotowanie prezentacji 15%

W roku akademickim 2020/21w zwiazku z pandemią ćwiczenia były realizowane przy wykorzystaniu platformy UW Kampus 2 oraz Komunikatora Google Mee

Literatura:

Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,.

Dyrektywa Rady I Parlamentu Europejskiego 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. Ustanawiająca Ramy Wspólnotowego Działania W Dziedzinie Polityki

USTAWA Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. DZ.U. 2017 POZ. 1566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W07, K_U06, K_U07, K_K01

WIEDZA:

- Rozumie czynniki kształtujące procesy obiegu wody;

- Zna wpływ i znaczenie antropopresji w środowisku w skali lokalnej;

- Zna wybrane metody badania wpływu antropopresji na procesy;

- Zna źródła informacji hydrologicznej;

- Zna podstawowe problemy związane z gospodarowaniem zasobami wody w miastach.

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi zastosować narzędzia GIS do wizualizacji przeobrażeń warunków odpływu w terenach zurbanizowanych

- Umie wykorzystać w praktyce mapy zagrożeń i ryzyka powodziowego;

Potrafi przewidzieć skutki nieracjonalnego gospodarowania wodą w zlewni;

- Potrafi interpretować relacje zachodzące pomiędzy rozwojem zabudowy miejskiej i procesami hydrologicznymi.

POSTAWY:

- Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

- Jest świadomy roli wody w życiu i gospodarce człowieka;

- Jest świadomy roli człowieka w kształtowaniu obiegu wody;

- Jest świadomy zagrożeń i płynących z lokalizacji osiedli w dolinach rzecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła :

- aktywność, bieżące oddawanie ćwiczeń [10%oceny],

- projekt opracowywany w grupach 2 osobowych [50% oceny]

- przygotowanie prezentacji podsumowującej wyniki badań [40% oceny].

Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się, po zdaniu opracowanych materiałów oraz zreferowaniu wyników pracy semestralnej na zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w ćwiczeniach (2 zajęcia- nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy uzupełnienia zajęć (na kolejnych zajęciach po nieobecności). Ćwiczenia powinny zostać zaliczone do końca semestru.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)