Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia i oceanografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-HYDO Kod Erasmus / ISCED: 07.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i oceanografia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące prawidłowości funkcjonowania hydrosfery Ziemi. Przedstawiane są podstawowe ogniwa cyklu hydrologicznego, cechy obiektów hydrograficznych oraz podstawy bilansowania zasobów wodnych w skali globu i zlewni. Kształcone są praktyczne umiejętności wyznaczania jednostek hydrograficznych oraz interpretacja podstawowych procesów hydrologicznych.

Pełny opis:

Wykład:

Wprowadzenie do przedmiotu. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne hydrosfery.Cechy wody morskiej: zasolenie, gęstość i termika. Dynamika wód oceanicznych. Wody podziemne i glebowe. Rzeki, jeziora, bagna i ich funkcja hydrologiczna. Kriosfera i jej znaczenie w obiegu wody. Elementy bilansu wodnego. Elementy hydrometrii. Ustroje hydrologiczne i termiczne rzek. Niżówki i susze, wezbrania i powodzie. Retencja wodna w środowisku.

Ćwiczenia:

1. Zlewnia i jej parametry (łącznie 6 h)

a) Organizacja zajęć. Wyznaczenie zlewni topograficznej (2 h)

b) Klasyfikacja sieci rzecznej. Profil podłużny doliny rzecznej (2 h)

c) Parametry fizycznogeograficzne zlewni (2 h)

2. Elementy hydrologii rzecznej (łącznie 12 h)

a) Przekrój przez łożysko rzeki w profilu wodowskazowym (2 h)

b) Stany charakterystyczne wód płynących (2 h)

c) Prędkość wody w korycie – metoda izotach. Obliczanie natężenia przepływu metodą rachunkową (2 h)

d) Wezbrania i niżówki (2 h)

e) Bilans wodny zlewni (2 h)

f) Ustrój hydrologiczny rzek w różnych strefach klimatycznych (2 h)

3. Elementy hydrogeologii (łącznie 6 h)

a) Przekrój przez zwierciadło wody podziemnej (2 h)

b) Mapy hydroizobat i hydroizohips (4 h)

4. Elementy limnologii – parametry morfometryczne jezior (2 h)

5. Elementy oceanografii (2 h)

6. Zaliczenie ćwiczeń (2 h)

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2017, Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Chełmicki W., 2001,Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Duxbury A.C, Duxbury A.B., Sverdrup K.A., 2002, Oceany świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H (red.), 1996, Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Lwowicz M.I., 1979, Zasoby wodne świata. PWN, Warszawa.

Pociask-Karteczka J., 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy. Wyd. UJ, Kraków.

Efekty uczenia się:

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna prawidłowości cyklu hydrologicznego w skali globu i zlewni

2. Zna cechy obiektów hydrograficznych

3. Zna zasadę bilansowania zasobów wodnych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie rozpoznawać i wyjaśniać zjawiska związane z obiegiem wody

2. Potrafi korzystać z map hydrograficznych i dokonywać ich interpretacji

2. Umie przedstawić elementy bilansu wodnego w skali globu i zlewni

POSTAWY

1. Docenia znaczenie obserwacji i pomiarów środowiska wodnego

2. Rozumie skutki ekstremalnych zjawisk hydrologicznych dla społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze, terminowe zaliczenie ćwiczeń.

Wykład: Egzamin końcowy pisemny w postaci testu złożonego z pytań zamkniętych (około 90%) i pytań otwartych (nie więcej niż 10%).

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie prac pisemnych, oddawanych w terminie wskazanym przez prowadzącego. Dopuszczalne jest poprawianie wyłącznie niezaliczonych ćwiczeń. Na ćwiczeniach dopuszcza się maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności, natomiast całkowita dopuszczalna liczba nieobecności, zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych, wynosi 5. Zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) student jest zobowiązany uzupełnić w terminie ustalonym indywidualnie z prowadzącym.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią z ćwiczeń (40%) i egzaminu (60%).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Maksym Łaszewski, Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.