Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
1900-1-BG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres problemowy i podstawowe teorie biogeografii. Różnorodność biologiczna biosfery. Dyspersja organizmów jako podstawowy czynnik sprawczy kształtowania zasięgów organizmów. Czynniki środowiskowe, przestrzenne, historyczne i antropogeniczne wpływające na przestrzenne zróżnicowanie organizmów i ich układów na kuli ziemskiej. Współczesne rozmieszczenie wybranych organizmów na świecie. Zróżnicowanie biosfery na biomy.

Strona przedmiotu
1900-1-GEKON
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie (30 godzin) przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia działalności gospodarczych, wyjaśnienia procesów kształtujących strukturę gospodarczą oraz relacji między działalnością gospodarczą a środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

Ćwiczenia (15 godzin) poświęcone są poznaniu wybranych zagadnień geografii ekonomicznej oraz metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie naukowej.

Strona przedmiotu
1900-1-GPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi polami, na których mają miejsce interakcje między polityką i przestrzenią. Szczególny nacisk położony jest na podstawowe zagadnienia z zakresu geografii politycznej (m.in. państwo, terytorium, granice) oraz na relacje polityka-przestrzeń w odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości Polski. Studenci otrzymują też podstawy wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych, międzynarodowego prawa publicznego, nauki o wojnach i pokoju oraz geografii wyborczej.

Strona przedmiotu
1900-1-GM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności Geoekologia i geomorfologia

Na wykładzie przedstawiona jest charakterystyka podstawowych procesów egzogenicznych (wietrzenie, procesy krasowe, denudacyjne, fluwialne, glacjalne, peryglacjalne, eoliczne, litoralne) oraz efekty rzeźbotwórcze.

Strona przedmiotu
1900-1-GB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z pokrywą glebową Polski i świata. Wykład prezentuje czynniki glebotwórcze, procesy formowania gleb, klasyfikację gleb, ich rozmieszczenie i przydatność użytkową.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań gleboznawczych, służących poznaniu fizycznych i chemicznych cech gleb. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i interpretowania otrzymanych wyników.

Strona przedmiotu
1900-1-HYDO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące prawidłowości funkcjonowania hydrosfery i oceanosfery Ziemi. Przedstawiane są podstawowe ogniwa cyklu hydrologicznego, cechy obiektów hydrograficznych oraz podstawy bilansowania zasobów wodnych w skali globu, zbiornika wodnego i zlewni. Kształcone są praktyczne umiejętności wyznaczania jednostek hydrograficznych oraz interpretacja podstawowych procesów hydrologicznych.

Strona przedmiotu
1900-1-FSTER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 24 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami badań terenowych stosowanych w geografii fizycznej (geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, klimatyczne, glebowe, geoekologiczne).

Strona przedmiotu
1900-1-ESTER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 16 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

OCENA Z PRZEDMIOTU JEST BRANA POD UWAGĘ PRZY WYBORZE SPECJALNOŚCI GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA STOSOWANA

Wskazanie specyfiki pracy w terenie miejskim. Wypracowanie umiejętności przejścia przez wybrany teren połączonego z obserwacją wybranych zjawisk proturystycznych (w podziale na grupy max. 4 osobowe i różne formy usług turystycznych) i wykonanie ich inwentaryzacji.

Wskazanie specyfiki pracy w terenie wiejskim i na obszarach chronionych przyrodniczo. Szkolenie w zakresie wykonywania badania ankietowego i przeprowadzenia wywiadu, a także inwentaryzacja usług proturystycznych rozwijanych na wsi i na terenie parku narodowego.

Strona przedmiotu
1900-1-TKI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych narzędzi i umiejętności niezbędnych w procesie studiów geograficznych oraz w późniejszej pracy geografa. Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz podstawowymi zasadami korzystania z nich. Celem kursu jest również uczyć krytycznego doboru narzędzi do własnych potrzeb.

Strona przedmiotu
1900-1-TSTER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 24 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOINFORMATYKA

Ćwiczenia polegają na wykonaniu wielkoskalowego sytuacyjno-wysokościowego zdjęcia terenu o bardzo urozmaiconej, młodoglacjalnej rzeźbie.

Celem zajęć jest poznanie zasad prowadzenia prac topograficznych, nabycie umiejętności posługiwania się odbiornikami GPS i pracy z mapą w terenie (czytanie i interpretacja).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)