Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-MBS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Geografia społeczna 1900-1-GSP

Założenia (lista przedmiotów):

Geografia ekonomiczna 1900-1-GEKON

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz z zakresu podejmowanych badań w tej dziedzinie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii społeczno-ekonomicznej

- sposobem przygotowywania badań ankietowych,

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej, oraz

- pozyskiwaniem danych zastanych

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii (podejścia badawcze, metody),

- sposobem przygotowywania badań ankietowych (rodzaje pytań, przygotowywanie kwestionariusza, unikanie błędów w kwestionariuszach)

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej (analiza danych jakościowych, analiza danych ilościowych, przygotowanie elektronicznej bazy danych).

Podczas ćwiczeń student:

- uczy się opracowywać temat badawczy, formułuje problem i pytania badawcze

- dowiaduje się o źródłach informacji, danych oraz wyników innych badań

- buduje narzędzie badawcze i krytycznie je weryfikuje, rozpoznaje możliwe do zastosowania rodzaj pytań w badaniach kwestionariuszowych i potrafi dobrać odpowiednią ich formę

- poznaje podstawowe funkcjonalności programu SPSS.

Pozamerytorycznym celem zajęć jest:

- nauka pracy indywidualnej

- nauka pracy grupowej (podział prac, obowiązków i odpowiedzialności)

- umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnej i prezentacji multimedialnej (także od strony technicznej).

Naklad pracy:

ćwiczenia = 2,5 ECTS (przygotowanie prac po każdych zajęciach, praca grupowa i indywidualna)

wykład = 0,5 ECTS (przygotowanie do testu)

Literatura:

Babbie E., 2001, Badania społeczne w praktyce, PWN

Francuz P., Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2011, Statystyka. Od teorii do praktyki, SCHOLAR

Dodatkowa literatura zostanie podana na ćwiczeniach po sformułowaniu tematu badań.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W10, K_W11, K_U03, K_U04, K_U09, K_U10, K_K02, K_K06

Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i dobrać metody badawcze oraz je zastosować - zarówno w odniesieniu do analizy danych przestrzennych, jak również danych pochodzących z badań kwestionariuszowych.

WIEDZA - student zna:

1. zastosowanie wiedzy teoretycznej z zakresu geografii oraz geoinformatyki

2. podstawy matematyki i statystyki oraz metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska w przestrzeni geograficznej

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi:

1. wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

2. zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub projekty

3. współdziałać, zorganizować pracę w grupie, pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności

4. komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno‐komunikacyjnych

KOMPETENCJE - student jest gotów do:

1. odpowiedzialności za realizację podjętych zobowiązań, bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

2. działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności. Co do zasady praca odbywa się w małych zespołach.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się po przygotowaniu zadanych prac i uzyskaniu z nich więcej niż 50% punktów.

Szczegółowe zasady przygotowywania i punktacji prac omówione zostaną na zajęciach.

Cykl wykładów kończy egzamin pisemny, w postaci testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych technicznie. Zaliczenie egzaminu przysługuje po uzyskaniu ponad 50% punktów.

Zaliczenie całego przedmiotu wymaga uzyskania ponad 50% z ćwiczeń i egzaminu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Mikołaj Madurowicz, Dorota Mantey, Marta Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii społeczno-ekonomicznej

- sposobem przygotowywania badań ankietowych,

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej, oraz

- pozyskiwaniem danych zastanych

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii, omówione zostana podejścia badawcze oraz podstawowe metody ilościowe i jakościowe, także metody analizy materiału wizualnego. Drugą cześć zajęć poświęcono nauce sposobów organizacji badań ankietowych, szczegółowo zostaną omówione sposoby przygotowywania kwestionariusza ankiety, w tym m. in. rodzaje pytań technicznie i logicznie otwartych i zamkniętych. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej (analiza danych jakościowych, analiza danych ilościowych, przygotowanie elektronicznej bazy danych). Podczas zajęć (ćwiczenia) studenci uczą się obsługi programu SPSS.

Literatura:

Babbie E., 2001, Badania społeczne w praktyce, PWN

Francuz P., Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2011, Statystyka. Od teorii do praktyki, SCHOLAR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)