Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GSP Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadzający w zakres badań współczesnej geografii społecznej, prezentujący najważniejsze podejścia teoretyczno-metodologiczne; wskazujący na rolę geografii społecznej w wyjaśnianiu problemów współczesnego świata.

Ocena końcowa z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności geografia społeczno-ekonomiczna stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 będę miały formę zdalną.

Zajęcia składają się z wykładu (30 godz.) oraz ćwiczeń (15h).

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem badań współczesnej geografii społecznej. Istotnym elementem jest wskazanie roli, jaką może pełnić geografia w wyjaśnianiu zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Wykłady obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i istota współczesnej geografii społecznej (przedmiot i zakres badań, orientacje badawcze, geografia społeczna w Polsce)

2. Społeczne i środowiskowe aspekty badań w geografii społecznej (m.in. aktualne tematy badawcze, odporność i podatność społeczności na zagrożenia środowiskowe, strategie radzenia sobie z zagrożeniami, środowisko i migracje)

3. Społeczne, ekonomiczne i polityczne aspekty badań w geografii społecznej (m.in. czynniki kształtujące zróżnicowanie struktur społeczno-przestrzennych, podziały współczesnego świata w perspektywie geograficznej, płaszczyzny podziałów społecznych, badania nad rozwojem społecznym)

4. Społeczne i kulturowe aspekty badań w geografii społecznej (m.in. zwrot kulturowy w badaniach geograficznych, nowa geografia kultury, tożsamości lokalne, regionalne i narodowe w perspektywie najnowszych badań geograficznych)

5. Geografia społeczna miast - przegląd badań geografów mieszczących się w różnych orientacjach i podejściach metodologicznych

Uwaga: poszczególne zagadnienia są omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Ćwiczenia mają na celu przećwiczenie ze studentami umiejętności interpretowania zjawisk i procesów obserwowanych w ich bezpośrednim otoczeniu. Techniki warsztatowe, formuła debat i samodzielnie przeprowadzanych zadań badawczych w ramach ćwiczeń stwarzają możliwość aktywnego poznawania najważniejszych problemów.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład i ćwiczenia: 3 ECTS – w tym:

1 ECTS - w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, udział wykładach, 0,5 ECTS - bezpośredni kontakt z prowadzącym, udział w ćwiczeniach.

1,5 ECTS - wkład własny studenta, w tym: 0,5 ECTS przygotowanie się do egzaminu, 1 ECTS wykonanie prac w ramach ćwiczeń.

Literatura:

Literatura:

Węcławowicz, 2018 Geografia społeczna Polski, PWN, Warszawa

Del Casino, 2009, Social Geography, Critical introduction to Geography, Wiley-Blackwell

Del Casino, Thomas, Cloke, Panelli, 2011, A companion to Social Geography, Wiley-Blackwell

Knoxa, Pinch, 2010, Urban Social Geography, Sixth edition, Pearson

Lisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Warszawa

Węcłąwowicz, 2003, Geografia społeczna miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Artykuły polecane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01,K_W04, K_W05, K_W09,K_W14,K_U01, K_U04, K_U07, K_K01,K_K02, K_K05

WIEDZA: Student zna i rozumie

K_W01, K_W04, K_W05, K_W09, K_W14

- główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii społecznej

- główne koncepcje wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów społecznych na świecie

- podziały współczesnego świata w perspektywie geograficznej, płaszczyzny podziałów społecznych

- czynniki kształtujące zróżnicowanie struktur społeczno-przestrzennych

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi

K_U01, K_U04, K_U07

- prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach,

- wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie geografii społecznej

-zaplanować i przeprowadzić proste badania związane z geografią społeczną, zarówno indywidualne jak i zespołowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student jest gotów do:

K_K01, K_K02, K_K05

- poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej

- krytycznej oceny zachodzących procesów i działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

- współdziałania i pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi z zagadnień przedstawianych na wykładzie i z zadanej literatury; zaliczenie od 50%; zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Egzamin poprawkowy jest analogiczny do egzaminu w pierwszym terminie.

Końcowy egzamin pisemny roku 2020/2021 w formie zdalnej.

Ćwiczenia: oceniane są na podstawie aktywności udziału studentów w ćwiczeniach (przygotowywanie się do ćwiczeń, znajomość zalecanych lektur, ocena zadań wykonywanych indywidualnie i w grupie, udział w dyskusjach). Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Barbara Jaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Barbara Jaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.