Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GSP
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadzający w zakres badań współczesnej geografii społecznej, prezentujący najważniejsze podejścia teoretyczno-metodologiczne; wskazujący na rolę geografii społecznej w wyjaśnianiu problemów współczesnego świata.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadzający w zakres badań współczesnej geografii społecznej, prezentujący najważniejsze podejścia teoretyczno-metodologiczne; wskazujący na rolę geografii społecznej w wyjaśnianiu problemów współczesnego świata.

Ocena końcowa z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności geografia społeczno-ekonomiczna stosowana.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z wykładu (30 godz.) oraz ćwiczeń (15h).

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z przedmiotem i zakresem badań współczesnej geografii społecznej. Istotnym elementem jest wskazanie roli, jaką może pełnić geografia w wyjaśnianiu zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie.

Wykłady obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Znaczenie i istota współczesnej geografii społecznej (przedmiot i zakres badań, podejścia badawcze, geografia społeczna w Polsce)

2. Środowiskowe aspekty badań w geografii społecznej (podejście człowieka do „przyrody” – odmienne koncepcje miejsca człowieka w środowisku i ich

wzajemnych relacji)

3. Postrzeganie zagrożeń środowiskowych (podatność społeczna na zagrożenia środowiskowe, modele odporności/zdolności adaptacyjnej, zachowania proekologiczne)

4. Struktura demograficzna i jej zróżnicowanie jako zmienna wyjaśniająca i zmienna wyjaśniana (klasyczne badania demograficzne i rozszerzenie tematyki przez podejście relacyjno-kontekstowe, pierwsze i drugie przejście demograficzne, piramidy wieku, modele płodności, znaczenie mobilności i migracji, model przejścia migracyjnego, charakterystyka globalna zjawisk demograficznych, przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce)

5. Badania społecznie istotnych zróżnicowań przestrzennych (badania geograficzne zaspokojenia potrzeb człowieka, wykluczenie i ubóstwo, kultura ubóstwa, kultura bezrobocia, kapitał ludzki, kapitał społeczny, poziom wykształcenia, poziom innowacyjności, zróżnicowanie przestrzenne w Polsce i Europie)

6. Społeczne i kulturowe aspekty badań w geografii społecznej (społeczeństwo a społeczność, społeczności lokalne, grupy społeczne; społeczeństwo sieciowe; podziały społeczne; zmiany struktury społecznej w Polsce – cechy charakterystyczne)

7. Zwrot kulturowy w badaniach w geografii społecznej (krajobraz kulturowy, „tradycyjna” vs „nowa” geografia kultury, women studies, gender studies)

8. Geografia społeczna miast (klasyczne badania szkoły chicagowskiej, analiza obszarów społecznych, ekologia czynnikowa, szkoła kalifornijska)

9. Badania geografii społecznej w podejściu humanistycznym nad przestrzenią i miejscem - przykłady badań

10. Badania geografii społecznej w podejściu behawioralnym nad percepcją przestrzeni miejskiej - przykłady badań

11. Geograficzne badania nad rozwojem - rozwój oparty na społecznościach lokalnych - przykłady badań

Uwaga: poszczególne zagadnienia są omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Ćwiczenia mają na celu przećwiczenie ze studentami umiejętności interpretowania zjawisk i procesów obserwowanych w ich bezpośrednim otoczeniu. Techniki warsztatowe, formuła debat i samodzielnie przeprowadzanych prostych zadań badawczych w ramach ćwiczeń stwarzają możliwość aktywnego poznawania najważniejszych problemów.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład i ćwiczenia: 3 ECTS – w tym:

1 ECTS - w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, udział wykładach, 0,5 ECTS - bezpośredni kontakt z prowadzącym, udział w ćwiczeniach.

1,5 ECTS - wkład własny studenta, w tym: 0,5 ECTS przygotowanie się do egzaminu, 1 ECTS wykonanie prac w ramach ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Węcławowicz, 2018 Geografia społeczna Polski, PWN, Warszawa

Del Casino, 2009, Social Geography, Critical introduction to Geography, Wiley-Blackwell

Del Casino, Thomas, Cloke, Panelli, 2011, A companion to Social Geography, Wiley-Blackwell

Knoxa, Pinch, 2010, Urban Social Geography, Sixth edition, Pearson

Lisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Warszawa

Węcłąwowicz, 2003, Geografia społeczna miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Lisowski, 1990, Wstęp do geografii społecznej, Warszawa

Artykuły polecane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01,K_W04, K_W05, K_W09,K_W14,K_U01, K_U04, K_U07, K_K01,K_K02, K_K05

WIEDZA: Student zna i rozumie

K_W01, K_W04, K_W05, K_W09, K_W14

- główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii społecznej

- główne koncepcje wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów społecznych na świecie

- podziały współczesnego świata w perspektywie geograficznej, płaszczyzny podziałów społecznych

- czynniki kształtujące zróżnicowanie struktur społeczno-przestrzennych

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi

K_U01, K_U04, K_U07

- prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach,

- wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie geografii społecznej

-zaplanować i przeprowadzić proste badania związane z geografią społeczną, zarówno indywidualne jak i zespołowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student jest gotów do:

K_K01, K_K02, K_K05

- poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej

- krytycznej oceny zachodzących procesów i działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

- współdziałania i pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi z zagadnień przedstawianych na wykładzie i z zadanej literatury; zaliczenie od 50%; zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Egzamin poprawkowy jest analogiczny do egzaminu w pierwszym terminie.

Ćwiczenia: oceniane są na podstawie aktywności studentów w ćwiczeniach (przygotowywanie się do ćwiczeń, znajomość zalecanych lektur, ocena zadań wykonywanych indywidualnie i w grupie, udział w dyskusjach). Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Barbara Jaczewska, Marta Raczyńska-Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Barbara Jaczewska, Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)