Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
1900-1-GREG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia z geografii regionalnej: przyrodnicze uwarunkowania gospodarczej działalności człowieka w różnych regionach świata, w różnych warunkach środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego. Teoretyczne i praktyczne problemy oceny środowiska przyrodniczego dla gospodarki człowieka na przykładzie wybranych regionów.

Strona przedmiotu
1900-1-GSP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadzający w zakres badań współczesnej geografii społecznej, prezentujący najważniejsze podejścia teoretyczno-metodologiczne; wskazujący na rolę geografii społecznej w wyjaśnianiu problemów współczesnego świata.

Ocena końcowa z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności geografia społeczno-ekonomiczna stosowana.

Strona przedmiotu
1900-1-GUSŁ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium prezentuje podstawowe problemy gospodarcze przez pryzmat działalności usługowych. Szczególny nacisk położono na charakterystykę specyficznych cech usług, ich znaczenia gospodarczego, specyfikę rozmieszczenia w różnych skalach przestrzennych oraz wymianę międzynarodową.

Strona przedmiotu
1900-1-KART brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu kartografii: od określenia kształtu i wielkości Ziemi, przez różne możliwości jej odwzorowania na płaszczyźnie, aż po elementarną wiedzę z zakresu redagowania map służącą świadomemu ich użytkowaniu. Zajęcia poświęcone są graficznej prezentacji otaczającego nas świata w postaci map, wykresów i innych przedstawień. Studenci poznają ich założenia, rodzaje, zasady opracowania, czytania i interpretacji. Główny nacisk położony jest na świadome i efektywne użytkowanie map.

Strona przedmiotu
1900-KART-KON
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konsultacje nieobowiązkowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konsultacje nieobowiązkowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-1-MK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena końcowa z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze ścieżki GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA

Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań fizycznych kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na Ziemi. Omawiane są procesy fizyczne zachodzące w atmosferze: obieg ciepła, wody i cyrkulacja atmosfery – ich uwarunkowania, skutki, przejawy oraz wzajemne powiązania, a także wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów klimatotwórczych. Treściami kształcenia są także podstawowe metody badawcze stosowane w meteorologii i klimatologii.

Strona przedmiotu
1900-1-PEKON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma celu:

• zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii;

• omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych;

• przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i świata oraz sposobów analizy tych problemów przez ekonomistów.

Wiodącym motywem kursu jest chęć pokazania, w jaki sposób mechanizm rynkowy rozwiązuje problemy ekonomiczne w różnej skali (mikroekonomicznej, makroekonomicznej i globalnej) oraz dlaczego mechanizm ten jest uzupełniany (a częściowo także zastępowany)

innymi mechanizmami regulacji, zwłaszcza poprzez działalność państwa.

Strona przedmiotu
1900-1-PGI1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOINFORMATYKA

Program zajęć obejmuje tematykę wykorzystania danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej w różnych systemach operacyjnych oraz w sieciach komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów i funkcjonalności geotechnologii i ich powiązań z oprogramowaniem ogólnego użytku arkuszy kalkulacyjnych, systemów baz danych, funkcjonowania i protokołów sieci komputerowych i Internetu (WEB GIS), grafiki komputerowej oraz elementów geowizualizacji. W szczególności nabycie kompetencji w zakresie: wyboru i umiejętności zastosowania adekwatnego do celu realizacji projektu badań przestrzennych - rodzaju oprogramowania.

Strona przedmiotu
1900-1-PGEOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologia i jej zakres. Procesy endo i egzogeniczne. Budowa Ziemi i skład chemiczny geosfer. Hipotezy geotektoniczne. Trzęsienia ziemi. Plutonizm. Wulkanizm. Metamorfizm. Geologia strukturalna. Rodzaje skał. Środowiska sedymentacyjne. Czas w geologii. Stratygrafia i geochronologia. Wiek Ziemi. Zarys dziejów ziemi. Czwartorzęd w Polsce.

Dotyczy tylko wykładów

Ćwiczenia:

Tabela stratygraficzna

Rozpoznawanie minerałów i skały

Rozpoznawanie struktur tektonicznych

Interpretacja map geologicznych

Strona przedmiotu
1900-1-WLAINT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera podstawowe informacje na temat prawa własności intelektualnej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi zagadnienia oraz kluczowymi źródłami prawa.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)