Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy geoinformatyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PGI1
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy geoinformatyki I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
Strona przedmiotu: http://el.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy i zrozumienie oraz samodzielne wykorzystanie przez studentów sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego i geotechnologii w dalszym toku studiów geograficznych i w pracy zawodowej. Wykład ma na celu zrozumienie podstaw geoinformatyki w szerszym kontekście technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności aplikacji komputerowych oraz metod wizualizacji danych i geoinformacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOINFORMATYKA

Program zajęć obejmuje tematykę wykorzystania danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej w różnych systemach operacyjnych oraz w sieciach komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów i funkcjonalności geotechnologii i ich powiązań z oprogramowaniem ogólnego użytku arkuszy kalkulacyjnych, systemów baz danych, funkcjonowania i protokołów sieci komputerowych i Internetu (WEB GIS), grafiki komputerowej oraz elementów geowizualizacji. W szczególności nabycie kompetencji w zakresie: wyboru i umiejętności zastosowania adekwatnego do celu realizacji projektu badań przestrzennych - rodzaju oprogramowania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie do samodzielnego wykorzystania sprzętu i oprogramowania komputerowego w dalszym toku studiów i w pracy zawodowej; w szczególności nabycie kompetencji w zakresie: wyboru adekwatnego do celu realizacji projektu lub zadania z zakresu analiz przestrzennych narzędzia - rodzaju oprogramowania. Umiejętność właściwego zastosowania narzędzi oprogramowania, w tym, selekcji odpowiednich informacji reprezentujących procesy i zjawiska przestrzenne, doboru odpowiednich funkcji w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów obliczeń numerycznych lub przetwarzania oraz właściwego przygotowania opracowania wyników w formie opisowej, raportu, uzupełnionych prezentacją graficzną, a także kartograficzną lub geowizualizacją. Identyfikacja odpowiednich funkcji, mechanizmów i algorytmów programów komputerowych, stosowanych w realizacji projektów z zakresu gospodarki przestrzennej. Wykształcenie umiejętności poprawnej i jak najlepszej interpretacji i reprezentacji uzyskanych wyników.

Treść wykładów obejmuje:

- omówienie tematyki: podstaw systemów operacyjnych, platform systemowo-sprzętowych i funkcjonowania sieci komputerowych,

- omówienie oprogramowania ogólnego użytku i ich powiązanie z geotechnologiami,

- wprowadzenie do grafiki komputerowej; metody wizualizacji danych przestrzennych.

- podstawy funkcjonowania systemów baz danych w sieciach komputerowych, w tym: przetwarzanie rozproszone danych przestrzennych

- SZBD (systemy zarządzania bazami danych) i oprogramowania klientów baz danych oraz przetwarzanie danych przestrzennych

- funkcjonowanie i protokoły sieci Internet oraz ich wykorzystanie do wizualizacji informacji geograficznej w sieci i w urządzeniach mobilnych

Literatura:

Castells M., (2003) Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem., Dom Wyd. REBIS, Poznań, s. 319

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., (2007), GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Jonscher Ch., (2001) Życie okablowane., Warszawskie Wyd. Lit. MUZA S.A., Warszawa, s.344

Levinson P., (2006) Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wyd. Lit. MUZA S.A., Warszawa, s.405

Levinson P., (2006) Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, Warszawskie Wyd. Lit. MUZA S.A., Warszawa, s.281

Rokicka-Broniatowska, A., (red,2004) Wstęp do informatyki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 609

Werner P.,(2003) Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, WGiSR UW, Warszawa, s.239

Werner P., 2004, Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, WGiSR UW, Jark Sp. z o.o. , Warszawa

Werner, P., (2010) Łatwa ścieżka. Społeczeństwo a przestrzeń telekomunikacji i mediów elektronicznych, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, str.92.

Werner, P. (2024) Szanse reintegracji a remediacja cyfrowa geografii, PiSG,, t.69, z.1., https://sciendo.com/pl/article/10.48128/pisg/2024-69.1-03

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W05, K_W11, K_W12, K_W13, K_W15,K_U02, K_U03, K_U06, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K04

W zakresie wiedzy student:

K_W12 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej,

K_W11 Zna fachową terminologię z zakresu geoinformatyki

K_W13 Rozumie podstawy działania infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

K_W05 Ma wiedzę na temat aplikacyjnych aspektów wiedzy teoretycznej z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz geoinformatyki

K_W15 Zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

K_W01 Ma podstawową wiedzę z zakresu pokrewnych geografii nauk przyrodniczych i społecznych oraz rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych

W zakresie umiejętności student:

K_U06 Umie stosować narzędzia geoinformatyczne do monitoringu środowiska i analizy przestrzennej

K_U10 Posługuje się podstawową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2

K_U03 Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

K_U02 Umie wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym

K_U11 Potrafi samodzielnie podnosić swój poziom wiedzy i umiejętności

W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K03 Wykazuje odpowiedzialność za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K_K04 Rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych

K_K01 Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i stałej aktualizacji wiedzy geograficznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOINFORMATYKA

Ocena końcowa wykładu na podstawie spersonalizowanego, indywidualnego testu zaliczeniowego (na podstawie bazy pytań).

Materiał wykładów w postaci prezentacji dostępny oraz dodatkowe zasoby na platformie e-learning, dostępne na żądanie dla zarejestrowanych słuchaczy wykładów (offline). Nakład pracy studenta: ok. 5 godz. (dostępny w postaci losowego testu treningowego z bazy pytań).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski, Piotr Werner
Prowadzący grup: Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, Piotr Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W semestrze zimowym wykład będzie prowadzony zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Werner
Prowadzący grup: Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, Piotr Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W semestrze zimowym wykład będzie prowadzony zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)