Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie komunikacyjne i informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-TKI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie komunikacyjne i informacyjne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych narzędzi i umiejętności niezbędnych w procesie studiów geograficznych oraz w późniejszej pracy geografa. Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz podstawowymi zasadami korzystania z nich. Celem kursu jest również uczyć krytycznego doboru narzędzi do własnych potrzeb.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

 istniejących technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

 narzędzi umożliwiających wykorzystanie ww. technologii,

 zasad poruszania się w Internecie i korzystania z ww. technologii,

 zasad dotyczących formy pracy naukowej.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

 swobodnego poruszania się w nowoczesnych technologiach,

 doboru narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych do swoich potrzeb,

 oceny bezpieczeństwa i etyki podejmowanych w pracy naukowej działań.

Treści. Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie. Konfiguracja maila uniwersyteckiego, dysk google, zasady formatowania tekstów (w tym budowa artykułów naukowych i prac dyplomowych). Strona WGSR. Korzystanie z e-learningu.

2. Programy do prezentacji multimedialnych (prezi, power point). Narzędzia graficzne (canva, marvel, Photoscape).

3. Portal ESRI, geoportale.

4. Zasoby UW (bazy, biblioteki). Biblioteka Nauki. Infona. Biuro karier. Inkubator UW.

5. Menedżery bibliografii (Mendeley).

6. Podstawy budowania stron www (domena, hosting, podstawy wordpressa, html-a, SEO, optymalizacja, google analytics).

7. Bezpieczeństwo w sieci (fake newsy, trolling, booty, generatory haseł).

8. Źródła wiedzy w Internecie. Wikipedia.

9. Obsługa i rozwój strony firmowej na Facebooku

10. Obsługa i rozwój konta na Instagramie

Nakład pracy przeznaczony na osiągnięcie efektów kształcenia to 60 godzin, z czego 30 stanowi udział w zajęciach, 15 zapoznanie się z literaturą i udostępnionymi materiałami, a 15 wypełnienie testów cząstkowych na platformie KAMPUS.

Literatura:

1. Platforma COME UW: https://kampus.come.uw.edu.pl/

2. Support dysku googla: https://support.google.com/drive/

3. Support pakietu offcie: https://support.office.com/pl-pl

4. Support prezi: https://support.prezi.com/hc/en-us

5. Tutoriale ArcGIS online: https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-online/

6. Instruktaże EduEsri: http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/instruktaze

7. Strona BUW: https://www.buw.uw.edu.pl

8. Support wordpressa: https://pl.wordpress.org/support/

9. Bradshaw S., Howard P.N., Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, Oxford Internet Institute 2018, http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf

10. Kaźmierska A., Brzeziński W., Jak nas lepią demiurgowie?, Tygodnik Powszechny, nr 41 (3613), 2018, s. 12-16

11. Jemielniak D., Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W10, K_U02, K_U03, K_U06, K_U10, K_U12, K_K01, K_K02,

WIEDZA

Student:

1. orientuje się w istniejących technologiach informacyjnych i komunikacyjnych niezbędnych w trakcie studiów;

2. posiada elementarną wiedzę dotyczącą narzędzi związanych z informacją i komunikacją w nauce;

3. posiada elementarną wiedzę dotyczącą zasad poruszania się w Internecie i korzystania z ww. technologii,

4. posiada podstawową wiedzę dotyczącą formy pracy naukowej;

.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1. potrafi korzystać z poznanych na zajęciach narzędzi w swojej działalności studenckiej i pracy naukowej;

2. krytycznie ocenia i dobiera poznane narzędziach do swoich potrzeb i preferencji;

3. pisze teksty naukowe i projektuje prezentacje zgodnie z poznanymi zasadami;

4. dokonuje krytycznej oceny rzetelności źródeł wiedzy.

POSTAWY

Student:

1. dostrzega wielość i złożoność technologii we współczesnej nauce;

2. otwiera się nowe narzędzia pracy;

3. w swojej pracy naukowej i działalności studenckiej posługuje się zasadami etyki;

4. dba o bezpieczeństwo swoje i innych w sieci,

5. jest otwarty na rozwój własnych kompetencji zawodowych,

6. podejmuje działania mające na celu upowszechnianie dokonań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Testy cząstkowe zaliczone na co najmniej 51% punktów (na platformie e-learningowej)

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Skorupska
Prowadzący grup: Magdalena Skorupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)