Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GIS-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: GIS
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia kierunek Geografia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przygotowanie do pracy z danymi przestrzennymi i aplikacjami GIS w geografii społeczno-ekonomicznej i geografii turystyki.

Jako warunek początkowy wystarczająca jest wiedza na poziomie wymagań zajęć z zakresu GIS w toku studiów I stopnia na kierunku Geografia.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pozyskanie danych przestrzennych.

Metody analiz przestrzennych.

Wizualizacja.

Głównym celem zajęć jest ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w pozyskiwaniu danych i analizach przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii turystyki. Studenci zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych badanych zagadnień. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych) i ich integrację jak również na wytwarzanie, pozyskiwanie, edycję i wizualizację danych. Zajęcia będą swoim profilem dostosowane do wymagań słuchaczy, realizujących badania na potrzeby prac magisterskich.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie praktycznych i metodycznych umiejętności z zakresu wykorzystania GIS do opisu i analizy przestrzennej zjawisk i procesów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i geografii turystyki, jak również zaznajomienie z zasadami i metodami opracowywania projektów geoinformatycznych, metodami analizy danych o charakterze czasoprzestrzennym oraz poprawną prezentacją i wizualizacją ich wyników.

Zakres tematyczny zajęć:

GIS (grupa geografia turystyki)

1. Infrastruktura danych przestrzennych, dane przestrzenne.

Rola danych przestrzennych w zarządzaniu, infrastruktura danych przestrzennych. Dostęp do informacji przestrzennej, pozyskiwanie danych regionalnym i lokalnych. Dane o zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Integracja danych przestrzennych.

2. Kolektory danych przestrzennych. Zbieranie informacji przestrzennej podczas badan terenowych. Aplikacje webGIS.

3. Analizy przestrzenne. Analiza danych społeczno-gospodarczych. Analiza wielokryterialna lokalizacji inwestycji turystycznej.

4. Dane cyfrowe w turystyce. Pozyskiwanie danych atrybutowych. Interaktywne mapy jako źródło informacji turystycznej. Opracowanie i udostepnienie interaktywnej mapy turystycznej.

5. Wizualizacja danych społeczno-gospodarczych.

GIS (grupa geografia społeczno-ekonomiczna)

1. Typy danych przestrzennych, ich źródła, charakterystyka i zakres zastosowania; infrastruktura danych przestrzennych; metody pozyskiwania danych pierwotnych i wtórnych; standardy i techniki opracowania danych przestrzennych, edycja metadanych, standardy gromadzenia danych;

2. Oprogramowanie GIS jako środowisko analizy i narzędzie programistyczne wykorzystywane do edycji i przetwarzania danych przestrzennych; zasady zarządzania danymi, przygotowywania baz danych przestrzennych na potrzeby projektu, selekcja, weryfikacja i integracja danych wektorowych i rastrowych w ramach geobazy; zaawansowana edycja danych wektorowych z uwzględnieniem reguł topologii;

3. Wprowadzenie do wykorzystania zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych;

4. Analizy przestrzenne danych wektorowych (np. geoprzetwarzanie, przypisywanie atrybutów, zapytania do baz danych, funkcje odległości, funkcje statystyczne);

5. Analizy przestrzenne danych rastrowych (np. funkcje lokalne, globalne, sąsiedztwa i strefowe, algebra map, analizy terenu); analizy geostatystyczne – zaawansowane metody korekcji danych, interpolacja danych przestrzennych;

6. Modelowanie GIS i jego zastosowanie w analizach przestrzennych zagadnień z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej;

7. Metody i techniki wizualizacji i prezentacji danych, opracowanie map cyfrowych – wymagania i obowiązujące standardy.

Literatura:

ArcGIS online help (http://resources.arcgis.com/content/web-based-help)

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013

Strony internetowe i zasoby danych np. GUS, KZGW, IMGW, GUGiK, GIOŚ, PIG oraz NASA, USGS, OSM czy projektu Copernicus.

Literatura uzupełniająca:

Kraak M., Ormeling F., 2010, Cartography: Visualization of Spatial Data (3 ed.), Pearson Education (dostępne tłumaczenie na język polski wydania pierwszego z 1996 roku)

Peterson G.N., 2009, GIS Cartography. A Guide to Effective Map Design. CRC Press, Boca Raton.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W08, K_W09, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01

Efekty specjalnościowe: S1_W08, S1_W09, S1_U02, S1_U03, S1_U04, S1_K01

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. wie czym są Systemy Informacji Geograficznej (GIS) i jaka jest ich struktura;

2. wie czym są dane przestrzenne i jakie są źródła ich pozyskiwania, szczególnie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii turystyki;

3. zna podstawowe modele danych przestrzennych i pola ich zastosowania w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej i geografii turystyki;

4. zna podstawowe metody przetwarzania, edycji i wizualizacji danych przestrzennych oraz służące temu narzędzia w oprogramowaniu GIS.

UMIEJĘTNOŚCI

1. sprawnie posługuje się narzędziami geoinformatycznymi oferowanymi przez oprogramowanie GIS w zakresie pozyskania, zarządzania i przetwarzania oraz integracji i wizualizacji danych przestrzennych (rastry i warstwy wektorowe);

2. posiada umiejętność opracowywania projektów GIS pod kątem analizy konkretnego problemu (pozyskanie danych, ich integracja, edycja, przetwarzanie i wizualizacja) ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru modelu danych oraz narzędzi analiz przestrzennych, które najlepiej spełniają postawione wymagania.

POSTAWY

1. rozumie znaczenie GIS we współczesnych badaniach naukowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i geografii turystyki;

2. docenia znaczenie pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych w postaci cyfrowej we wspomaganiu procesu badawczego oraz w planowaniu przestrzennym, procesie decyzyjnym oraz zarządzaniu w zakresie zagadnień dotyczących turystyki i zjawisk społeczno-ekonomicznych;

3. rozumie konieczność doskonalenia swoich umiejętności pracy w Systemach Informacji Geograficznej w celu poszerzenia możliwego zakresu wykorzystania swojej wiedzy kierunkowej (np. o zagadnienia praktyczne związane z gospodarowaniem środowiskiem i wykorzystaniem jego potencjału).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonania kolejnych ćwiczeń i projektów GIS składających się na kurs oraz zadań w ramach końcowego projektu zaliczeniowego. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 6, niemniej student zobowiązany jest uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia. Szczegółowe informacje na temat trybu zaliczenia ćwiczeń zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz, Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.