Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GOM-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia regionalne: uzasadnienie podziału na regiony, wieloznaczność ich delimitacji, następnie charakterystyka pod kątem cech szczególnych (dominanty) i relacji człowiek-środowisko. Zagadnienia realizowane przedstawiane w ujęciu regionalnym – charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-gospodarcza na przykładach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Pełny opis:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint, pokazów slajdów, pracy z mapami tematycznymi w różnych skalach.

Część wprowadzająca do wykładów to zagadnienia ogólne, zwrócenie uwagi na specyficzne cechy środowiska przyrodniczego obszarów międzyzwrotnikowych pod kątem gospodarowania na nich, oraz na zagadnienia ludnościowe. Konfrontacja podejść naukowych z upowszechnianym przez mass-media obrazem strefy międzyzwrotnikowej.

Druga część wykładów to zagadnienia regionalne: uzasadnienie podziału na regiony, wieloznaczność ich delimitacji, następnie charakterystyka pod kątem cech szczególnych (dominanty) i relacji człowiek-środowisko. Zagadnienia realizowane przedstawiane w ujęciu regionalnym – charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-gospodarcza na przykładach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Regiony przedstawiane w ramach wykładów: Azja Południowo-Wschodnia, w tym Singapur, Malezja (porównanie części kontynentalnej i wyspiarskiej). Azja Południowa (Indie). Afryka Wschodnia (Etiopia, Kenia, Tanzania, Uganda), Ameryka (Belize, Gwatemala, Kostaryka, Ekwador, Brazylia).

Zagadnienia uzupełniające: izolacjonizm przestrzenny (Tybet), przeobrażenia przestrzeni turystycznej (liczne przykłady ze strefy międzyzwrotnikowej).

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (prezentacje PowerPoint).

Część ćwiczeń obejmuje przygotowanie i zaprezentowanie treści w następujących tematach:

• zróżnicowanie klimatyczne w strefach: lasu równikowego, sawann, pustyń zwrotnikowych;

• zróżnicowanie glebowe w strefach: lasu równikowego, sawann, pustyń zwrotnikowych;

• zróżnicowanie roślinne w strefach: lasu równikowego, sawann, pustyń zwrotnikowych;

• zróżnicowanie fauny w strefach: lasu równikowego, sawann, pustyń zwrotnikowych;

• zróżnicowanie działalności człowieka w strefach: lasu równikowego, sawann, pustyń zwrotnikowych;

W dalszej części ćwiczeń realizowane będą zagadnienia regionalne dotyczące Azji bez części

rosyjskiej, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Studenci określają, na podstawie analizy map tematycznych i innych materiałów (głównie artykułów naukowych), zróżnicowanie regionalne w kontekście wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych oraz wskazują charakter i kierunki relacji człowiek-środowisko przyrodnicze w obszarach międzyzwrotnikowych. Ważną częścią zajęć jest dyskusja. Wybór zagadnień podejmowanych na ćwiczeniach uzależniony jest od aktualnych wydarzeń polityczno-społeczno-kulturowych wpływających na środowisko przyrodnicze, ale również uzależnionych od niego.

Podczas ćwiczeń studenci piszą sprawdziany z rozpoznawania obiektów na mapie fizycznogeograficznej poszczególnych kontynentów i części świata (Afryki, Ameryki Łacińskiej, Oceanii, Azji, Azji bez części rosyjskiej).

W trakcie ćwiczeń studenci występują z wykonanym przez siebie posterem naukowym będącym jedną z form prezentacji wyników badań o tematyce regionalnej. Zakres tematyczny posterów związany jest z aktualną sytuacją na świecie, ale również może dotyczyć tematów

zaproponowanych przez studentów i zaakceptowanych przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura

1. Fouberg E.H., Moseley W.G., 2015, Understanding World Regional Geography, Wiley,

2. Gourou P., 1973, Kraje tropikalne, PWN, Warszawa.

3. Kostrowicki A.S., 1999, Geografia biosfery: biogeografia dynamiczna lądów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Makowski J. (red.), 2006, Geografia regionalna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Plit F., 1985, Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

7. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 1. Europa, Azja, Afryka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 2. Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W12, K_U04, K_U08, K_K05

Efekty specjalnościowe: S2_W02, S2_W04, S2_U04, S2_U08, S2_K05

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji w geografii regionalnej strefy międzyzwrotnikowej;

- wskazywać podstawowe kryteria delimitacji regionów geograficznych,

- posiadać wiedzę na temat metod zależności - środowisko przyrodnicze a gospodarka człowieka na przykładzie wybranych regionów strefy międzyzwrotnikowej;

- wskazać miejsce i znaczenie geografii regionalnej we współczesnych badaniach geograficznych;

- scharakteryzować regiony geograficzne świta pod kątem zależności przyrodniczo-gospodarczych.

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych czynników przyrodniczych na gospodarowanie

człowieka w różnych typach środowisk strefy międzyzwrotnikowej;

- wykazać orientację w zakresie najnowszych koncepcji z zakresu geografii regionalnej;

- wykazać się znajomością metod pomiaru/oceny zjawisk wchodzących w skład geografii regionalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń stanowi 45%, a ocena z wykładu stanowi 55% ostatecznej oceny z przedmiotu.

Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z wykładu.

Wykład: egzamin ustny.

Ocena z ćwiczeń to:

• 30% - rozpoznawanie obiektów na mapie fizycznogeograficznej,

• 20% - aktywność na zajęciach (udział w dyskusji poprzedzony krótkim opracowaniem tematu na podstawie artykułów naukowych i innych

materiałów źródłowych),

• 15% - prezentacja na temat zróżnicowania klimatycznego, glebowego, roślinnego, fauny,

działalności człowieka w strefach: lasu równikowego, sawann, pustyń zwrotnikowych)

• 15% - poster prezentujący wyniki badań, opracowany na podstawie wybranych artykułów naukowych,

• 20% - kolokwium z zagadnień poruszanych na ćwiczeniach (w tym z treści prezentacji studentów oraz przytoczonej literatury przedmiotu).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Krzysztof Górny, Maciej Kałaska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Krzysztof Górny, Maciej Kałaska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.