Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia synoptyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KLS-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klimatologia synoptyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Klimatologia fizyczna 1900-3-KLF-HK

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii, w tym znajomość procesów fizycznych zachodzących w atmosferze.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat klimatologii synoptycznej oraz dynamiką procesów pogodotwórczych.

Pełny opis:

Zajęcia z klimatologii synoptycznej mają na celu przedstawienie podstawowych informacji na temat dynamiki procesów pogodotwórczych, przejawów zmian pogody, a także sposobów prognozowania pogody w różnych skalach czasowych.

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z zasadami działania światowej sieci meteorologicznej, metodyką prowadzenia analiz sytuacji synoptycznej oraz narzędziami wykorzystywanymi w klimatologii synoptycznej.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania danych meteorologicznych i ich przetwarzania, tworzenia map synoptycznych, jak również wnioskowania o możliwych zmianach warunków pogodowych na podstawie dostępnych materiałów źródłowych.

Nakład pracy studenta uwzględnia uczestnictwo w wykładzie (30 godzin), ćwiczeniach (30 godzin), a także pracę własną - wykonanie zadań realizowanych na ćwiczeniach oraz przygotowanie do egzaminu z wykładu.

Literatura:

Bednarek J., 1970, Ćwiczenia z meteorologii synoptycznej. Wyd. UW, Warszawa

Holec M., Tymański P., 1979, Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej. Wyd. Morskie, Gdańsk

Jasiński J. J., Kroszczyński K., Rymarz Cz., Winnicki I., 1999, Satelitarne obrazy procesów atmosferycznych kształtujących pogodę. PWN, Warszawa

Kriczak O. G., 1958, 1959, Meteorologia synoptyczna. Cz. I, II, Skrypt MON, Warszawa

Ostrowski M., 1999, Meteorologia dla lotnictwa sportowego. Aeroklub Polski, Warszawa

Pettersen S., 1964, Zarys meteorologii. PWN, Warszawa

Podręcznik krótkoterminowych prognoz pogody, 1968, 1969, Cz. I, II, WKiŁ, Warszawa

Strauch E., 1975, Meteorologia a środowisko. PWN, Warszawa

Zwieriew A. S., 1965, Meteorologia synoptyczna. WKiŁ, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,K_U06, K_K01, K_K06, K_K08

Efekty specjalnościowe: S4_W01, S4_W06, S4_W07, S4_U06, S4_U09, S4_U10, S4_K05

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- podział i hierarchię światowej sieci meteorologicznej

- podstawowe makroskalowe procesy zachodzące w atmosferze

- rolę układów barycznych, mas powietrznych i frontów atmosferycznych w mechanizmie kształtowania się pogody

- główne klasyfikacje typów cyrkulacji atmosferycznej

- konwencje graficzne i sposoby wizualizacji sytuacji atmosferycznej na mapach synoptycznych, diagramach termodynamicznych, zobrazowaniach radarowych i zdjęciach satelitarnych

- zmienność warunków pogodowych związanych z określoną sytuacją synoptyczną oraz z przejściem frontów atmosferycznych

Umiejętności: absolwent potrafi

- rozkodować oraz zakodować wyniki pomiarów meteorologicznych w postaci depesz SYNOP

- odczytać informację meteorologiczną na podstawie map synoptycznych i wskazać na nich elementy cyrkulacji atmosfery

- zinterpretować treść diagramu termodynamicznego i scharakteryzować warunki atmosferyczne w profilu pionowym atmosfery

- wykreślić mapę synoptyczną na podstawie danych ze stacji synoptycznych

- dokonać analizy zobrazowań radarowych lub satelitarnych w kontekście sytuacji synoptycznej

- opracować prognozę pogody na podstawie zestawu danych źródłowych

Kompetencje personalne i społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie znaczenia prognoz meteorologicznych i roli osłony meteorologicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności

- zrozumienia zasad tworzenia opracowań i analiz sytuacji synoptycznej z wykorzystaniem różnorodnych danych źródłowych

- przedstawienia uproszczonej prognozy pogody na podstawie obserwacji nieba i ogólnodostępnych informacji

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oceniane są na podstawie wyników egzaminu z wykładu oraz oceny końcowej z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia studenta do egzaminu z wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej ważonej oceny z egzaminu (waga 60%) i oceny z ćwiczeń (waga 40%).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Łączna liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 7. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku wykonania wszystkich ćwiczeń i odrobienia zaległości w terminie wskazanym przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak, Artur Surowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak, Artur Surowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.