Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobraz w planowaniu przestrzennym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KPP-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krajobraz w planowaniu przestrzennym
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Pełny opis:

Uchwalona w 2015 roku „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” zawiera szereg narzędzi prawnych, organizacyjnych i planistycznych służących ochronie szczególnie cennych krajobrazów występujących na terenie kraju. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek identyfikacji krajobrazów, ustalenia lokalizacji krajobrazów priorytetowych, wskazania zagrożeń dla możliwości zachowania ww. krajobrazów oraz przygotowania rekomendacji i wniosków mających przysłużyć się ich ochronie. Wszystkie te działania wchodzą w zakres tzw. audytu krajobrazowego. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania. Realizowany w ramach przedmiotu program, uwzględniający indywidualną aktywność studentów, umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania wymaganych przepisami ocen i waloryzacji krajobrazu oraz określania zasad i warunków ochrony. Poznanie tych zagadnień daje szansę lepszego ukształtowania otaczającej przestrzeni, ochrony cennych struktur krajobrazowych oraz ich tożsamości przyrodniczej i kulturowej oraz umocowania tych zagadnień w procedurze planowania przestrzennego

Tematy zajęć:

1. Podstawowe wiadomości o krajobrazie – klasyfikacja, znaczenie, percepcja.

2. Prawne podstawy ochrony i kształtowania krajobrazu – stan obecny, zakres działań w ramach audytu krajobrazowego.

3. Krajobrazy kulturowe i przyrodnicze – tożsamość krajobrazu, jej zagrożenia i ochrona.

4. Ocena wartości i zagrożeń krajobrazu wybranego regionu – identyfikacja, inwentaryzacja i kompleksowa waloryzacja krajobrazu, wyznaczenie krajobrazów szczególnie cennych (priorytetowych), podlegających ochronie.

5. Opracowanie koncepcji ochrony i kształtowania krajobrazu, określenie zadań i zabiegów ochronnych i zasad monitoringu.

6. Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Zaliczenie.

Przedmiot realizowany metodami kameralnymi lub w formie warsztatów terenowych w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie k.Płocka (3 dni).

Literatura:

1.Bogdanowski J. (red.), 1996, Projekt standardowego opracowania problematyki ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska, w studium do planu i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Krajobrazy 12 (24), Ośr. Zabytk. Krajobr., Warszawa

2.Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia, 2014, GDOŚ, Warszawa.

3.Myczkowski Z., Marcinek R., Siwek A., 2009: Możliwości wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i problem zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez kształtowanie krajowej polityki przestrzennej rekomendacje do KZPK wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, [w:] Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033

4.Myga-Piątek U., 2012: Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Uniwersytet Śląski, Katowice

5.Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, z dnia 24 kwietnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 774).

6.Żarska B., 2005: Ochrona krajobrazu, Wyd. SGGW, Warszawa

Literatura uzupełniająca będzie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W11, K_W12,K_W17, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09, K_K03, K_K06, K_K08

Efekty specjalnościowe: S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U07, S3_U10, S3_K02, S3_K04, S3_K06, S3_K08

WIEDZA

Student:

1.zna podstawowe zasady wykorzystania i zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych, z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania krajobrazu;

2.zna zakres uwzględniania zagadnień ochrony i kształtowania krajobrazu w treści różnych dokumentów planistycznych i strategicznych;

3.posiada wiedzę z zakresu planowania krajobrazu i zarzadzania krajobrazem;

4.zna podstawowe założenia audytu krajobrazowego, w tym metody sporządzania opracowań studialnych i planistycznych dotyczących ochrony i kształtowania krajobrazu;

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

1.potrafi przeprowadzić identyfikację i waloryzację krajobrazu, określić jego cechy materialne i niematerialne, wyznaczyć krajobrazy priorytetowe,

2.potrafi wyjaśnić wpływ wybranych czynników krajobrazowych – materialnych i niematerialnych - na przydatność terenu dla określonych form zagospodarowania; umie wskazać optymalne przeznaczenie terenu oraz potrzeby ochrony i kształtowania krajobrazu,

3.potrafi wskazać tereny o najwyższej wartości krajobrazowej (materialnej i niematerialnej) i sprecyzować konieczne działania ochronne,

4.rozpoznaje obecność błędów planistycznych wynikających z niedostatecznego lub błędnego traktowania kwestii krajobrazowych,

5.ocenia jakość wykorzystania informacji o krajobrazie, jego cechach i walorach przy sporządzaniu planów przestrzennego zagospodarowania i strategii rozwoju,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student:

1.akceptuje konieczność podejmowania działań planistycznych służących poprawie ładu przestrzennego, stanu środowiska przyrodniczego i krajobrazu,

2.akceptuje konieczność uwzględniania informacji o krajobrazie w procedurze planowania przestrzennego i stosowania uregulowań prawnych.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach

10-15h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie do zajęć i zaliczenia)

25-30h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest:

- obecność na zajęciach, punktualność i terminową realizację kolejnych etapów prac,

- sporządzenie opracowań graficznych,

- prezentacja wyników oceny krajobrazu,

- aktywność podczas zajęć (referowanie problemów pojawiających się podczas wykonywania zadań, analiza uzyskanych wyników, udział w dyskusji, pomysły niestandardowych rozwiązań).

W przypadku zajęć stacjonarnych realizowanych w sali możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

W przypadku zajęć warsztatowych realizowanych w terenie warunkiem uczestnictwa jest podpisanie i przestrzeganie regulaminu oraz bezwzględne respektowanie zasad bezpieczeństwa. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych jest możliwa forma zastępcza zajęć. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w zajęciach więcej niż 1 dzień (nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy zastępczej zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)