Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MAT-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Marketing terytorialny
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia społeczno-ekonomiczna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom istoty marketingu i narzędzi marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz nabycie przez studentów umiejętności ich wdrażania w praktyce.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

- zakres pojęcia „marketing” i jego historia

-zarządzanie strategiczne jednostką samorządu terytorialnego

-planowanie strategiczne

- terytorialny marketing mix – tradycyjne i nowe ujęcia

- strategia marketingowa j.s.t.

- produkty terytorialne, w tym produkty turystyczne (projektowanie, promocja, dystrybucja)

- instrumenty promocji jst

- wizerunek i tożsamość j.s.t.

Na każdych zajęciach przedstawiane są przykłady działań marketingowych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (doświadczenia polskie i zagraniczne).

Część zajęć ma formę wykładu, poruszane są na nich kolejne zagadnienia teoretyczne oraz przykłady działań marketingowych prowadzonych przez j.s.t.

Z kolei na ćwiczeniach studenci uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę wykonując praktyczne ćwiczenia, pogłębiające zdobytą na wykładach wiedzę, i prezentując efekty swojej pracy. Zajęcia te mają charakter prezentacji i dyskusji.

Zagadnienia poruszane w trakcie ćwiczeń:

What makes a good place brand?

Place branding: logos and slogans

Mega events, hallmarks events and place brand

Iconic People as fragile means to brand the city

Iconic architecture as fragile means to brand the city

City/region placement (films, books, games…)

Place branding and Social Media

The power of social media storytelling in destination branding

Place branding and local/regional development

Literatura:

Domański T. (red.), 1997, „Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów”, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Dudek-Mańkowska S., 2011, „Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Florek M., Janiszewska K., 2008, „Marketing terytorialny: studia przypadków”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Florek, M., 2014, „Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta: źródła i pomiar”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kavaratzis, M., Warnaby, G., & Ashworth, G. J. (Eds.), 2014, “Rethinking place branding: Comprehensive brand development for cities and regions”, Springer.

Kotler Ph., 2005, „Marketing”, Rebis, Poznań.

Szromnik A., 2016, „Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku”, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W14, K_U01, K_K01

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W14, S1_U01, S1_K01

Efekty kształcenia w zakresie

WIEDZY:

Studenci po ukończeniu przedmiotu potrafią:

- omówić przemiany jakie zachodzą wewnątrz marketingu oraz przedmiot zainteresowania marketingu terytorialnego,

- scharakteryzować strukturę strategii marketingowej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej powiązania z innymi dokumentami strategicznymi j.s.t.

- scharakteryzować produkt terytorialny miasta,

- omówić metody segmentacji rynku i wybór grup docelowych działań promocyjnych podejmowanych przez władze lokalne,

- opisać różne koncepcje terytorialnego marketingu-mix,

- zaprezentować instrumenty, środki i narzędzia promocyjne wykorzystywane przez ośrodki miejskie do oddziaływania na inwestorów, turystów oraz mieszkańców,

- zdefiniować wizerunek miasta,

- omówić przykłady kampanii promocyjnych realizowanych przez wybrane miasta.

UMIEJĘTNOŚCI:

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- wyjaśnić związki między różnymi dokumentami strategicznymi przygotowywanymi w jednostkach samorządu terytorialnego,

- przeprowadzić analizę otoczenia rynkowego wybranej jst,

- opracować wizję i misję oraz pożądany wizerunek wybranej jst,

- określić cele strategiczne i operacyjne przyszłych działań promocyjnych wybranej jst,

- przeanalizować portfel produktów wybranej jst,

- przeprowadzić segmentację rynku oraz wybrać grupy, do których powinny być adresowane działania promocyjne wybranej jst,

- zaprojektować nowe produkty terytorialne,

- wskazać narzędzia promocyjne, które powinny być wykorzystywane przez władze lokalne,

- przygotować harmonogram realizacji strategii marketingowej jst,

- przygotować poprawnie prezentację multimedialną oraz przedstawić ustnie wybrane zagadnienie (strategię marketingową wybranej jst),

- posługiwać się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim.

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności,

- ponieść odpowiedzialność za realizację podjętych zobowiązań,

- działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniany jest stopień przyswojonej wiedzy przekazywany w trakcie wykładu, oraz praca studenta na ćwiczeniach (przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dudek-Mańkowska
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dudek-Mańkowska
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.