Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja planów miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-RPM-KT-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja planów miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podczas zajęć wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu kartografii na poziomie I roku uniwersyteckich studiów geograficznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają i stosują w praktyce podstawowe zasady redagowania planów miast.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają różne typy planów miast oraz opracowują fragmenty planów dostosowane do różnych form publikacji. Poznają także zagadnienia związane z grafiką i generalizacją treści planów oraz projektowaniem znaków kartograficznych.

Literatura:

Konopska B., 2013, Preferencje użytkowników dotyczące treści i formy graficznej planów miast w świetle badań metodą wywiadu pogłębionego.„PolskiPrzegl. Kartogr.” T. 45, nr 2, s. 105-120.

Grzechnik L., Kałamucki K., Meksuła M., 2013, Ewolucja funkcji planów miast wobec rozwoju systemów nawigacyjnych.„PolskiPrzegl. Kartogr.” T. 45, nr 1, s. 15-24.

Ostrowski J., Ostrowski W., 1992, Koncepcja treści i rozwiązania graficznego ogólnoinformacyjnych planów miast na przykładzie planu Łukowa.„PolskiPrzegl. Kartogr.” T. 24, nr 3, s. 85–95.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student po kursie zna podstawowe zasady generalizacji i redakcji planów miast.

Umiejętności: student potrafi zaprojektować plan miasta, dobrać materiały podkładowe, metody prezentacji, zaprojektować znaki i legendę.

Umie ocenić tego typu mapę, wskazać możliwości jej poprawienia i uczytelnienia. Jest świadomym użytkownikiem planów miast.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie wykonanych prac oraz aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowacki
Prowadzący grup: Tomasz Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowacki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone będą w formie uzależnionej od wytycznych ogólnouniwersyteckich.

W przypadku zalecenia formy zdalnej nauczania będzie ono realizowane w sposób synchronicznych (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na ćwiczeniach wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)