Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religie, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-RSP-GL-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Religie, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. zimowy
Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania zachodzące między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk będzie położony na różnice, ale też na podobieństwa w zagospodarowaniu przestrzeni w 3 głównych religiach: chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie. W obrębie chrześcijaństwa - między tradycją Zachodnią (katolicko-protestancką, łacińską) i Wschodnią (prawosławną, bizantyjsko-ruską).

Pełny opis:

Zrozumienie i uchwycenie powiązań między religią (społeczeństwem) i przestrzenią wymaga przedstawienia głównych nurtów badawczych i osiągnięć współczesnej geografii religii oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami geografii (geografią kultury, geografią człowieka), a także z historią, religioznawstwem czy teologią. W tym kontekście omówione zostaną kluczowe pojęcia służące wyjaśnianiu zjawisk religio-kulturowych. Następnie, scharakteryzowane będą różne religie i wierzenia oraz założenia gospodarowania przestrzenią płynące/wynikające z ksiąg świętych oraz z lokalnych tradycji i zwyczajów. W śród poruszanych zagadnień będą min.: obiekty sakralne (świątyni, kościoły) - preferencje lokalizacji i charakterystyczne elementy architektoniczne mające wyrażać treści religijne; mała architektura sakralna - jej funkcje religijne i społeczne; cmentarze i nekropolie, w tym ich funkcje estetyczne i rekreacyjne, pochówek w różnych religiach; ośrodki i trasy pielgrzymkowe w chrześcijaństwie (katolicyzmie i prawosławiu) i islamie oraz w hinduizmie. Zwrócona zostanie również uwaga na współczesne zjawiska społeczno-kulturowe oraz ich wpływ na zachowania religijne. Zajęcia mają również sprzyjać dyskusji na temat uwarunkowań sakralizacji i desakralizacji przestrzeni.

Podczas zajęć są możliwe są wycieczki do miejsc kultu religijnego różnych wyznań w Warszawie i okolicy.

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych efektów uczenia się obejmuje:

- udział i aktywność na zajęciach, w tym podejmowanie dyskusji, prezentowanie argumentów (1 ECTS)

- pracę własną studenta (2 ECT), w tym: zapoznania się z literaturą przedmiotu (1-2 teksty naukowe do przeczytania przed każdymi zajęciami), przygotowanie i wygłoszenie prezentacji lub przygotowanie wycieczki, wykonie pracy pisemnej (eseju); przygotowanie do zaliczenie pisemnego.

Literatura:

Eliade M., 1957, Sacrum a profanum, Wyd. Aletheia (2008)

Olson E., Hopkins P., Kong L., 2013, Introduction – Religion and Place: Landscape, Politics, and Piety. In: Hopkins P., Kong L., Olson E. (eds) Religion and Place. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4685-5_1

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kong L., 2001, Mapping 'new' geographies of religion: Politics and poetics in modernity, Progress in Human Geography, Vol. 25, 2, pp: 211-233

Wybrane teksty:

Encyklopedia religii świata. T. II Zagadnienia problemowe, 2002, Wydawnictwo akademickie Dialog, Warszawa

lub Religie świata. Encyklopedia PWN, 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wybrane przez studentów teksty z czasopism : Peregrinus Cracoviensis i Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego:

- nr 17/2012 Sacrum w krajobrazie

- nr 21/2013 Obiekty religijne w krajobrazie

- nr 22/2013 Cmentarze i ogrody w krajobrazie

Efekty uczenia się:

K_W05, K_W12, K_U1, K_U04, K_K 02

Wiedza. Student:

‐ potrafi scharakteryzować główne nurty i koncepcje badawcze oraz osiągnięcia współczesnej geografii kultury oraz geografii religii, wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk społeczno-kulturowych (religijnych) w Polsce i na świecie;

‐ potrafi wyjaśnić kluczowe dla geografii religii pojęcia: religia, sacrum, krajobraz religijny, krajobraz sakralny, sakralizacj/desacralizacja przestrzeni;

‐ potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe religie i ruchy religijne w Polsce i na świecie w powiązaniu ze specyfiką etniczną i narodową omawianych społeczności;

‐ omawia zasady zagospodarowania obszarów i miejsc (obiektów) pełniących funkcje religijne w skali lokalnej i regionalnej z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;

‐ ma uporządkowaną wiedzę odnoszącą się do zjawisk społeczno-kulturowych w kontekście zachowań religijnych na różnych obszarach świata ;

‐ ma świadomość wpływu zróżnicowania religijnego na sytuację kulturową i polityczną regionów świata.

Umiejętności. Student:

‐ potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii oraz geografii religii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-kulturowych zachodzących w Polsce i na świecie;

‐ potrafi przygotować referat na podstawie literatury przedmiotu oraz przedstawić go za pomocą prezentacji;

‐ posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowo-religijnej świata z uwzględnieniem metod naukowych.

‐ wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii religii do opisu i rozwiązania problemu badawczego

Kompetencje społecznie. Student wykazuje gotowość do:

‐ aktualizacji wiedzy z zakresu geografii religii, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny;

‐ oceny różnorodności kulturowej świata oraz akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur i religii;

‐ prowadzenia dialogu międzykulturowego/międzyreligijnego.

Metody i kryteria oceniania:

Stosowne będą zróżnicowane metody kształcenia, w tym aktywizujące: dyskusja, analiza tekstów źródłowych, wypowiedź pisemna oraz różne formy pracy: praca indywidualna , grupach, zbiorowa, wycieczka umożliwiające osiągniecie założonych efektów uczeni się.

Przedmiot kończy się oceną:

- aktywności studentów podczas zajęć, obejmującą: przygotowanie i wygłoszenie referatu w formie prezentacji PP (10 pkt) oraz udział w dyskusji (10 pkt ),

- pracy pisemnej (eseju) (5 pkt);

- kolokwium na ostatnich zajęciach (10 pkt).

Aby uzyskać pozytywną ocenę z zajęć należy zdobyć minimum połowę zebranych punków za wymienione aktywności.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność usprawiedliwioną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)