Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba terenu jako walor turystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-RTET-GIG-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rzeźba terenu jako walor turystyczny
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i/lub przyrodniczych podstaw gospodarowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje analizę wybranych form rzeźby terenu w różnych typach rzeźby na świecie pod kątem ich potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności turystycznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja różnorodności form i typów rzeźby terenu w wybranych regionach świata oraz możliwości i sposobów wykorzystania ich na potrzeby turystyki. W trakcie zajęć zwracana jest również uwaga na relacje rzeźby z pozostałymi elementami środowiska przyrodniczego, a także kulturowego. Przedmiot obejmuje m.in. charakterystykę obszarów górskich, obszarów o rzeźbie ostańcowej, strukturalnej, pustynnej, wybrzeży różnego typu, form krasowych.

Wymiar zajęć: 30 h (15 x 2 godz.).

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

studia literatury - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 30h

Łącznie: 90h

Literatura:

Migoń P., 2012. Geoturystyka. PWN, Warszawa.

Kozina K., 2008. Formy rzeźby spotykane w europejskich geoparkach. Landform Analysis 9, 293-296.

Artykuły podawane na bieżąco przez prowadzących poszczególne wykłady.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W19, K_U01, K_U10, K_K03, K_K04

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W14, S3_U01, S3_U05, S3_K02, S3_K03

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

• zna zagrożenia występujące w wybranych regionach świata, związane z cechami ich rzeźby i kształtującymi ją procesami,

• wie, jakie formy rzeźby stanową największe atrakcje turystyczne w skali świata,

umiejętności:

• potrafi oceniać rolę rzeźby jako czynnika kształtującego krajobraz obszarów różnej wielkości i decydującego o jego potencjale turystycznym.

• umie wskazać rejony występowania wybranych typów rzeźby na świecie – identyfikuje formy rzeźby i krajobraz z określonymi regionami świata,

kompetencje społeczne:

• rozumie, jakie znaczenie ma rzetelne poznanie procesów rzeźbotwórczych działających w różnych regionach świata dla bezpieczeństwa przebywających tam ludzi, docenia walory krajobrazów widzianych w czasie podróży po świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę złożonego z pytań otwartych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)