Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne aspekty turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SAP-GSW-WW
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty turystyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Turystyka jest zjawiskiem wieloaspektowym: kulturowym, ekonomicznym, przestrzennym, ale przede wszystkim społecznym. Niniejszy wykład ma wskazać na jej wymiar społeczny. Przedstawieni zostaną zatem główni aktorzy biorący udział w turystyce - czyli turyści i społeczności regionów recepcyjnych – oraz relacje między nimi.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się ze społecznymi czynnikami i barierami rozwoju turystyki, przy czym główny nacisk zostanie położony na szeroko rozumianą charakterystykę zachowań turystów i mieszkańców regionów recepcyjnych oraz relacje zachodzące między nimi.

Zarys treści zajęć:

- Turystyka w życiu jednostek i grup społecznych. Czynniki różnicujące mobilność turystyczną.

- Motywy podejmowania podróży turystycznych. Zachowania turystyczne. Typologia turystów

- Zmiany preferencji turystów: od turystyki 3S do turystyki 3E. Doznania i emocje w turystyce.

- Turystyka jako spotkanie kultur. Różnice kulturowe a zachowania turystów. Choroby i dolegliwości turystów

- Niepełnosprawność a turystyka. Dostosowywanie przestrzeni turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wybrane przykłady)

- Pozytywny i negatywny wpływ turystyki na społeczności lokalne

- Turystyka jako źródło konfliktów społecznych. Przykłady sytuacji konfliktowych „z turystyką w tle”

Literatura:

Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Przecławski K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.

Przecławski K., 2001, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.

Stasiak A., 2007, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, (w:) A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem czy osobno, Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 1-11.

Suprewicz J.,2005, Socjologia turystyki, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa.

Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wieczorkiewicz A., 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Univrsitas, Kraków.

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. Zna i rozumie procesy społeczne i kulturowe zachodzące w regionach recepcji i emisji ruchu turystycznego (S1_W03)

2. Zna i rozumie podstawowe koncepcje wyjaśniające zjawiska i procesy społeczne zachodzące w miejscach recepcji ruchu turystycznego (S1_W05)

3. Zna konflikty o charakterze społecznym zachodzące w miejscach recepcji ruchu turystycznego i rozumie ich przyczyny (S1_W13)

Umiejętności

1. Potrafi interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi zachodzącymi w miejscach recepcji ruchu turystycznego (S1_U04)

2. Wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła dotyczące społecznych aspektów turystyki (S1_U07)

Kompetencje społeczne

1. Akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur (S1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi ocena uzyskana z testu.

Na podwyższenie oceny końcowej (o 0,5 stopnia) może mieć wpływ aktywność studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)