Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja przedmiotu i metod geografii ekonomicznej wraz z jej praktycznymi zastosowaniami. Szczególny nacisk jest położony na związki geografii ekonomicznej z gospodarką przestrzenną i teorią ekonomii.

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń.

W ramach wykładu przedstawiane są zagadnienia teoretyczne z zakresu geografii ekonomicznej oraz prowadzona jest dyskusja na temat praktycznego wykorzystania tych treści w gospodarce przestrzennej. Prezentowane treści obejmują nie tylko historyczne uwarunkowania ładu gospodarczego, czynniki powodujące zmiany w gospodarce oraz relacje człowieka, gospodarki i środowiska, ale także metody analizy i interpretacji tych zjawisk.

W ramach ćwiczeń analizowane jest wybrane zagadnienie z zakresu geografii ekonomicznej. Studenci uczą się wykorzystywać ważniejsze metody badawcze i narzędzia analityczne w realizacji konkretnego tematu.

Literatura:

1. Domański R., 2005, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa.

2. Domański R., 1990, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa.

3. Holzer J.Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa.

4. Kaliński J., 2000, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Efekt, Warszawa.

5. Kuciński K. (red.), 2013, Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

6. Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki przestrzennej, UAM, Poznań

7. Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. UŚ, Katowice.

8. Strzelecki Z. (red.), 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

zna podstawowe uwarunkowania kształtowania ładu gospodarczego; zna podstawowe metody badawcze geografii ekonomicznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi wyciągać wnioski na temat poziomu rozwoju gospodarczego regionów i odnosić je do najważniejszych koncepcji teoretycznych; potrafi stosować podstawowe metody badawcze.

POSTAWY:

ocenia i stosuje posiadane wiadomości w praktyce planistycznej w postaci analizy i opisu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie oceny z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń na ocenę.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie pracy na zajęciach, aktywności oraz rozliczenia prac domowych.

Dopuszcza się jedną nieobecność na ćwiczeniach.

Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca zaliczenie z ćwiczeń. Ocena końcowa może ulec podwyższeniu o 1, jeśli ćwiczenia zostały zaliczone co najmniej na ocenę 5,0 oraz o 0,5 w przypadku zaliczenia ćwiczeń na 4,5.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun, Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.