Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-HOZW-WP
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia dają hydrologiczne podstawy planowania przestrzennego w kontekście relacji człowiek – woda (korzyści i zagrożenia,

degradacja i ochrona zasobów wodnych).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu przedstawia się zagadnienia związane z obiegiem wody w warunkach naturalnych oraz pod wpływem działalności człowieka na obszarach o różnym stopniu antropopresji. Wiele miejsca poświęca się zdarzeniom ekstremalnym (susze i powodzie) i wynikającym stąd zagrożeniom oraz metodom monitorowania i zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk. Omawiane są również źródła zaopatrzenia w wodę jak i prawne aspekty monitoringu i ochrony wód i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przedstawienie następujących zagadnień:

- Zasoby wodne; procesy obiegu wody w przyrodzie; przekształcenia stosunków wodnych na skutek antropopresji, monitoring wód powierzchniowych;

- Zagrożenia wynikające ze zdarzeń ekstremalnych - powodzie i susze (geneza, miary); techniczne i nietechniczne metody ochrony; systemy informacji przestrzennej w analizie zagrożeń, ocena ryzyka.

- Zaopatrzenie w wodę - zapotrzebowanie na wodę do celów komunalnych; przemysłowych i rolniczych; zasoby wodne ; normy wody pitnej; ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych; systemy wodociągowe; nawodnienia i melioracje; rola różnych form małej retencji.

- Przeobrażenia ilościowe i metody ograniczania negatywnego wpływu miasta i rolnictwa - obieg wody w zlewni i jego zmiany pod wpływem zagospodarowania przestrzennego miast i wsi; rola infrastruktury technicznej miast i wsi w przeobrażeniach obiegu wody; rola terenów zielonych w kształtowaniu obiegu materii i energii.

- Degradacja i ochrona jakości wody – zanieczyszczenia i skażenia wody na obszarach zurbanizowanych i wiejskich – oddziaływanie na człowieka i środowisko; normy jakości; monitoring jakości wód; metody rekultywacji wód powierzchniowych i podziemnych.

- Aspekty prawne i administracyjne regulujące gospodarowanie wodą w miastach i na wsi.

Ćwiczenia mają za zadanie

- Pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładów;

- Nauczyć właściwej interpretacji danych hydrologicznych;

- Wskazać metody opracowań hydrologicznych użyteczne w gospodarowaniu środowiskiem;

- wskazać skutki antropopresji

Nakład pracy studenta

4 ECTS = 4*25h = 100h (w bezpośrednim kontakcie 60h)

• Zajęcia Wykłady 30h (N)

• Zajęcia Ćwiczenia 15h (N)

• Konsultacje projektu 10h (N)

• Zaliczenie ćwiczeń, test z wykładu 5h (N)

• Przygotowanie do ćwiczeń 10 h (S)

• Prace projektowe 10h (S)

• Przygotowanie prezentacji końcowej 5h (S)

• Przygotowanie do egzaminu 15h (S)

Materiały do zajęć znajdują się na platformie UW Kampus 2;

Wykłady i ćwiczenia mogą być prowadzone przy użyciu komunikatora Google Meet

Literatura:

Chełmicki W. Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2001.

Dynowska I. (red.)1993, Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Gutry-Korycka M., Nowicka B., Soczyńska U., 2003, Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych, Wydawnictwa UW, Warszawa

Kępińska-Kasprzak M., Limanówka D., Malota A, Nowicka B., Otop I., Pyrc R,

Tokarczyk T, 2018, Susze na obszarze Polski – narzędzia od IMGW, Miesięcznik ubezpieczeniowy nr10, ISSN:1732-2413

Królikowski A. J., 1994, Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach niezurbanizowanych. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok

Magnuszewski A., Suchożebrski J., Szydłowski M., Gutry-Korycka M., Flood zones - a risk for Urban areas [w:] Urban Spraw: Warsaw Agglomeration; case study, red. M. Gutry - Korycka, Wyd. UW str. 253-264

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, PWN, Warszawa

Nowicka B., 1991, Rola lasu w kształtowaniu wybranych elementów meteorologicznych [w] Modelowanie obiegu wody. Atmosfera- Biosfera- Pedosfera [red.] M. Gutry-Korycka, U. Soczyńska, wyd WGSR UW ; 135-155

Nowicka B., 2003, Ocena możliwości redukcji wezbrań w Dolince Służewskiej, Pr. i St. Geogr. 31, ISSN 0208-4589 ISBN 83-235-01/48-3;175 – 188

Nowicka B., 2005, Wezbrania i powodzie, Susze i niżówki [w] red. K.

Ostaszewska, A. Richling, Geografia Fizyczna Polski, PWN W-wa s. 157-164

Nowicka B., 2010, Estimation of the degree of extremality of high-water flows in selected rivers in Poland in 1971-2006, Miscellanea Geographica, 14; 169-176

Zaktualizowana metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 2018 http://powodz.gov.pl/powodz/aWORP/ostateczna%20wersja/zal_1_Metodyka.pdf

USTAWA Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. DZ.U. 2017 POZ. 1566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykładu i ćwiczeń) student:

WIEDZA

- Zna podstawowe pojęcia hydrologiczne (K_W01);

- Rozumie potrzebę ochrony zasobów wodnych jako elementu funkcjonowania człowieka w strukturach przestrzennych(K_W02);

- Zna podstawowe problemy związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi (K_W02);

- Zna zagrożenia powodzią i suszą oraz sposoby ich ograniczania (K_W06);

- Zna źródła informacji hydrologicznej (K_W06).

- Zna podstawy prawne gospodarowania wodą w Polsce (K_W08);

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi określić relacje zachodzące pomiędzy działalnością człowieka i przebiegiem zjawisk hydrologicznych (K_U01)

-Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wpływu projektów zagospodarowania przestrzennego na wzrost ryzyka powodziowego (K_U03)

- Potrafi ocenić zapotrzebowanie na wodę i potencjalne możliwości jej zaspokojenia (K_U08)

- Potrafi wskazać obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (K_U09)

- Potrafi interpretować wskaźniki opisujące suszę (K_U09)

- Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną z zakresu oceny skutków zagospodarowania przestrzennego na stosunki wodne (K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

• Zaliczenie wykładu uzyskane na podstawie testu zamkniętego z tematyki poruszanej na wykładach. Na zaliczenie egzaminu jest wymagane osiągnięcie liczby punktów odpowiadającej 1/2 maksymalnej sumy +1 (pozostałe oceny ustalone są proporcjonalnie do skali ocen)

• Zaliczenie całości ćwiczeń na podstawie uzyskania wymaganej liczby punktów z każdego ćwiczenia (1pkt +1/2 maksymalnej liczby punktów podawanych na platformie Kampus 2 w odniesieniu do każdego zadania) zaliczenie uzyskuje się po zdaniu opracowanych materiałów w tym prezentacji końcowej. Kolejne zadania powinny być oddawane sukcesywnie zgodnie z terminami podanymi na platformie Kampus 2. W przypadku opóźnienia w oddawaniu zadań na platformie Kampus 2 konieczne jest uzgodnienie z prowadzącym terminu i formy uzupełnienia zajęć.

Ocena końcowa jest średnią oceną z ćwiczeń i testu z wykładów

Materiały do zajęć znajdują się na platformie UW Kampus 2;

Wykłady i ćwiczenia mogą być prowadzone przy użyciu komunikatora Google Meet

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)