Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gmina bez azbestu, gmina z zabytkami - perspektywy i działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-GBA-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gmina bez azbestu, gmina z zabytkami - perspektywy i działania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty zadań własnych gminy na przykładzie gospodarowania w gminach odpadami zawierającymi azbest, tj. dachami azbestowo-cementowymi oraz prowadzenia gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki zabytkami. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami i podstawowymi pojęciami, aspektami prawnymi usuwania odpadów niebezpiecznych oraz ochrony zabytków w Polsce, metodami inwentaryzacji, analizami przestrzennymi. W ramach konwersatorium i ćwiczeń uwaga poświęcona jest opracowaniu tematyki azbestowej i przygotowaniu założeń do programu opieki nad zabytkami dla wybranej gminy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, tj. dachami azbestowo-cementowymi oraz poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami w ramach kształtowania gospodarki przestrzennej w gminie.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, konwersatorium i ćwiczeń. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat gospodarowania odpadami zawierającymi azbest oraz ochrony i opieki nad zabytkami w gminach, uwarunkowań historycznych i prawnych opieki i ochrony zabytków, opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami. W trakcie konwersatorium i ćwiczeń student będzie wykonywał samodzielny projekt dotyczący gospodarki odpadami zawierającymi azbest oraz przygotowywał założenia do opracowania programu opieki nad zabytkami wraz z częścią gminnej ewidnecji zabytków, tj. przykładowymi kartami ewidencji zabytków w wybranej gminie. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- prawne aspekty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach oraz ochrony i opieki nad zabytkami,

- zasady prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,

- uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony i dziedzictwa kulturowego gminy oraz gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

- metody inwentaryzacji, analizy ilościowe i jakościowe, opracowanie map przestrzennego rozmieszczenia,

- opracowanie wyników inwentaryzacji dla wybranej gminy wraz z analizami ilościowymi i jakościowymi oraz prezentacją wyników z wykorzystaniem danych przestrzennych,

- określenie priorytetów i kierunków działań w zakresie opieki nad zabytkami,

- mechanizmy włączenia interesariuszy w proces gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

W ramach projektu opracowywane są analizy przestrzenne, obrazujące zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS (anglojęzyczny pakiet oprogramowania), studenci zapoznają się z fachowym słownictwem anglojęzycznym dotyczącym procedur opracowania analiz przestrzennych. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi i funkcjonalności oprogramowania ArcGIS oraz dostępu w ramach pracy własnej do ww. oprogramowania.

Nakład pracy studenta: 4 ECTS = 4 × 25h = 100h (w bezpośrednim kontakcie 2,5 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 15h (N)

Zajęcia (konwersatorium) = 15h (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 15h (N)

• Konsultacje = 5h (N)

• Zaliczenie ćwiczeń i konwersatorium, test z wykładu = 5h (N)

• Przygotowanie (samodzielne) do zaliczenia wykładu= 5h (S)

• Konsultacje projektu = 5h (N)

• Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 1h/tyg. = 15h (S)

• Prace analityczne i projektowe = 20h (S)

RAZEM = ok. 100h

Literatura:

Przykładowe artykuły podawane są w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

Student pozna i zrozumie:

K_W01 - studenci zapoznają się kierunkami badawczymi dotyczącymi problematyki gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zarządzaniu zasobem zabytkowym w jednostkach samorządu terytorialnego.

K_W02 – studenci rozumieją rolę analiz ilościowych przydatną w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu analiz społeczno- ekonomicznych.

K_W04 - studenci potrafią przeanalizować zmiany ilościowe dotyczące odpadów niebezpiecznych w gminie i ich wpływ na człowieka.

K_W05 – studenci znają procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Student potrafi:

K_U01 – studenci potrafią wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

K_U05 – studenci potrafią dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, służące poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno- instytucjonalnych.

K_U07 – studenci potrafią zgromadzić informacje o danym terenie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę̨ przedmiotu i źródła danych oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę.

K_U10 – studenci potrafią komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno‐komunikacyjnych (wykonać prezentację uzyskanego wyniku i zinterpretować go).

Student jest gotów:

K_K01 - student zdobędzie podstawową wiedzę do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych gminy na przykładzie ochrony zabytków i zarządzania odpadami niebezpiecznymi

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Wykład: zaliczenie w formie pisemnej (test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi). Odbywa się podczas ostatniego wykładu.

Konwersatorium i ćwiczenia: wykonanie projektu dla wybranej gminy i prezentacja wyników podczas ostatnich ćwiczeń i konwersatorium. Uzyskanie wymaganej liczby punktów (określanej przez prowadzących zajęcia). Obecność na konwersatorium i ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.

Pozytywna ocena z ćwiczeń i konwersatorium jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do przystąpienia do pisemnego zaliczenia wykładu.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wykładu, konwersatorium i ćwiczeń. Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 50% z oceny uzyskanej z ćwiczeń i konwersatorium oraz 50% z zaliczenia wykładu. Na ocenę końcową decydujący wpływ ma ocena z egzaminu z wykładu. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczna plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% - bardzo dobra.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy niezaliczonych ćwiczeń i konwersatorium. Brak zaliczenia ćwiczeń i konwersatorium uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia poprawkowego wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)