Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie geoinformacyjne w zagospodarowaniu przestrzennym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-TGZ-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie geoinformacyjne w zagospodarowaniu przestrzennym
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przygotowanie do pracy z danymi przestrzennymi i aplikacjami GIS w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sali regionalnej i lokalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot należący do grupy przedmiotów fakultatywnych mających przygotować studentów do pracy z danymi przestrzennymi w kontekście analizy i oceny zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania założeń zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas zajęć zostaną rozszerzone umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy danych przestrzennych z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych.

Pełny opis:

1. Infrastruktura danych przestrzennych, dane przestrzenne

Omówienie roli danych przestrzennych w zarządzaniu, infrastruktura danych przestrzennych.

2. Geoportale a zagospodarowanie przestrzenne

Dostęp do informacji przestrzennej z geoportali i polskich zasobów geodezyjno-kartograficznych. Dane o zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Analizy on-line.

3. Pozyskiwanie danych przestrzennych z różnych źródeł i ich integracja. Opracowanie projektu w skali lokalnej.

4. Analizy przestrzenne

Analiza danych społeczno-gospodarczych. Analiza wielokryterialna lokalizacji inwestycji. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z wykorzystaniem danych CLC i Urban Atlas. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej.

5. Wizualizacja danych

Wizualizacja danych społeczno-gospodarczych. Wizualizacja i udostępnianie planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu.

Literatura:

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Urbański, J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw.Gdańskiego, 2008.

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013

Izdebski W., Serement A., 2021, Praktyczne aspekty infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Część II. GUGiK.

Pieniążek M. Zych M. 2020, Statistical maps. Data visualization methods. GUS.

Publikacje internetowe wskazane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student pozna i zrozumie :

1.poglądy dotyczące ładu przestrzennego, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego. (K_W01);

2. Posiada wiedzę o metodach, narzędziach, technikach i źródłach pozyskiwania danych, niezbędnych samorządom terytorialnym do zrównoważonego zarządzania przestrzenią i planistom i urbanistom w praktyce planistycznej .(K_W03):

Student potrafi:

1. Umie samodzielnie zbierać informacje o danym terenie lub projektować badania diagnozujące sytuację społeczno-ekonomiczną, niezbędne w przypadku planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego (K_U01);

2.Potrafi zaplanować rozwiązanie w skali lokalnej, regionalnej lub ponadregionalnej dotyczące zagospodarowania przestrzennego (K_U04);

3. Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania i współpracować w ramach interdyscyplinarnego zespołu w zakresie planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego (K_U010).

Metody i kryteria oceniania:

- dopuszczalne są dwie nieobecności, wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącym ćwiczenie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)