Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrodnicze podstawy gospodarowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PPG
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze podstawy gospodarowania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy składa się z wykładów i ćwiczeń, jest też przygotowaniem teoretycznym do zajęć terenowych.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione są zagadnienia dotyczące cech komponentów środowiska przyrodniczego, zasobów środowiska, możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Ćwiczenia w części wprowadzającej zawierają elementy edukacji ekologicznej, w dalszej część koncentrują się na problemach usług ekosystemowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat komponentów środowiska przyrodniczego oraz możliwości ich gospodarczego wykorzystania zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Szczególny nacisk został położony na możliwości praktycznego wykorzystania doświadczeń nauk przyrodniczych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na wykładzie zaprezentowane jest znaczenie procesów endo i egzogenicznych, zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych w gospodarowaniu środowiskiem. Zostają wprowadzone pojęcia dotyczące usług ekosystemowych. Przedstawione są zasoby środowiska oraz sposoby ich wyceniania i wykorzystania. Ukazane są w przekroju historycznym relacje człowiek – środowisko.

Ćwiczenia są podzielone na dwie części.Ćwiczenia wprowadzające to budowa wizerunku przyrodniczego miasta (Warszawa, ale może być też inne miasto). Studenci budują bazę danych dotyczącą zagadnień przyrodniczych, historycznych, kulturowych, społecznych wybranej dzielnicy. Praca odbywa się w grupach 2- 3 osobowych. W trakcie zajęć przewidziana jest wycieczka mająca za zadanie przygotować studentów do samodzielnego wyjścia w teren. Dyskusja na zajęciach przeprowadzona po rozpoznaniu terenowym i z wykorzystaniem zebranych materiałów, to pierwsza próba stworzenia przyrodniczego obrazu dzielnicy. Następnie wspólnie wszystkie grupy proponują przyrodniczą wizje miasta.

Ta część zajęć ma na celu uwraźliwienie studentów na problemy środowiska przyrodniczego w obszarze silnie zurbanizowanym.

Druga część zajęć dotyczy analizy wybranych usług ekosystemowych. Zaczynając od usług produkcyjnych.

Nakład pracy studenta:

Wyklad = 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do wykładu – 0.5 godz. tyg. = 7,5 godz.

Przygotowanie do egzaminu = 20 godz.

Razem =ok. 58 godz.

Ćwiczenia = 30 godz.

samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 1 godz. tyg. = 15 godz.

analizy terenowe = 10 godz.

prace analityczne = 10 godz.

prace projektowe = 10 godz.

przygotowanie do zaliczenia = 20 godz.

Razem = ok. 65 godz.

Literatura:

1. Borys T. (red.) Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 2005.

2. Kistowski M., Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych; http://tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/ochrona/procedura.htm

3. Kozłowski S. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000 PWN.

4. Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., Geomorfologia dynamiczna i stosowana, UW, Warszawa, 2001.

5. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003.

6.Żylicz T, Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i środowisko, 2014

7. Żylicz T. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W09 / K_U01, K_U03, K_U012/ K_K02

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna komponenty środowiska i możliwości ich gospodarczego wykorzystania.

2. zna przyrodnicze uwarunkowania gospodarki człowieka w skali globalnej, regionalnej i lokalnej .

3. zna pojecie rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju).

4. zna podstawowe opracowania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniające informacje o środowisku przyrodniczym.

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie określić przyrodnicze bariery gospodarowania w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

2. potrafi określać ślad ekologiczny.

3. umie wyznaczać potencjał zasobowy i użytkowy środowiska.

4. umie posługiwać się wskaźnikami rozwoju zrównoważonego.

5. potrafi określić zakres informacji o środowisku niezbędnych na różnych poziomach planowania przestrzennego.

6. umie zidentyfikować podstawowe relacje między środowiskiem naturalnym a gospodarczymi sposobami wykorzystywania jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Metody i kryteria oceniania:

Na egzamin końcowy składa się zaliczenie:

ćwiczeń - uzyskanie wymaganej liczby punktów (określanej przez prowadzących zajęcia)

wykładu - test zamknięty z zagadnień omawianych na zajęciach.

Jeżeli uzyskana w ten sposób ocena jest niezadawalająca student przystępuje do egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)