Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PSR
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Planowanie środowiskowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przedstawia znaczenie planowania i zarządzania środowiskiem przyrodniczym jako podstawę zrównoważonego rozwoju.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium służy dyskusji nad rolą środowiska przyrodniczego w życiu człowieka.

Pełny opis:

Zajęcia odwołują się do koncepcji usług ekosystemowych, której przydatność dla planowania środowiskowego jest dyskutowana w odniesieniu do różnych typów przestrzeni (tereny miejskie, wiejskie, obszary chronione) i form korzystania ze środowiska przyrodniczego (usługi zaopatrzeniowe, regulacyjne, kulturowe).

Zajęcia mają formę dyskusji opartej o wybrane przez osobę prowadzącą artykuły naukowe przedstawiające aktualne problemy badawcze i sposoby ich rozwiązania.

Literatura:

Przewoźniak M., Czochański J., Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk - Poznań 2020

Dodatkowe pozycję będą podawane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W03, K_W05 / K_U05, K_U06 / K_K01, K_K02, K_K03

Wiedza:

- student zna pojęcie usług ekosystemowych oraz jest świadom znaczenia uwzględniania uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzeni.

Umiejętności:

- znajomość metodyki oceny i wyceny zasobów przyrodniczych.

Postawy:

- poszerzenie świadomości ekologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, realizacja zadań obowiązkowych i dodatkowych) może podwyższyć wynik egzaminu o maksymalnie 1 ocenę.

Dopuszczalne dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)