Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SEML1
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie służy nauczeniu studentów studiów licencjackich zasad dotyczących właściwego doboru metod badawczych, krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskanych wyników, odniesienia ich do danych literaturowych, wysnucia prawidłowych wniosków z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania właściwej pracy licencjackiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura obcojęzyczna, strona edycyjna).

Literatura:

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W07 / K_U07, K_U10, K_U12 / K_K05

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna zasady i metody pracy naukowej

2. zna zasady pisania pracy licencjackiej

3. wie jak zestawić materiały źródłowe niezbędne do realizacji tematu pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

1. identyfikuje zakres i przykłady problemów możliwych do zrealizowania w ramach pracy licencjackiej

2. potrafi oceniać literaturę dotyczącą tematu pracy licencjackiej pod kątem przydatności w jej realizacji

3. potrafi sformułować cel, założenia i hipotezę badawczą

4. umie sporządzić harmonogram realizacji pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Każdy referat z postępów pracy oraz materiały z prezentowanych treści są oceniane przez uczestników seminarium (w tym przez opiekuna). Do zaliczenia niezbędne są obecności na seminariach. Zaliczenie seminarium odbywa się po zatwierdzeniu przez opiekuna gotowej wersji pracy licencjackiej. Wersja ta powinna być gotowa do złożenia w Dziekanacie oraz w systemie plagiat.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: Ewelina Biczyńska, Sylwia Dudek-Mańkowska, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Małgorzata Durydiwka, Wojciech Dziemianowicz, Anna Grzegorczyk, Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Magdalena Mostowska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Biczyńska, Magdalena Cybulska, Sylwia Dudek-Mańkowska, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Wojciech Dziemianowicz, Anna Grzegorczyk, Magdalena Mostowska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)