Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SOC
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentek i studentów z najważniejszymi koncepcjami teoretycznymi i stosowanymi w socjologii metodami badań; jest jednocześnie wprowadzeniem do zagadnień społecznych związanych z przestrzenią.

Pełny opis:

W czasie konwersatorium omówione zostaną podstawowe pojęcia, koncepcje oraz metody badań w socjologii. Każde zajęcia ilustrowane będą badaniami dotyczącymi zagadnień w szczególności kojarzonych z miastem lub przestrzennym wymiarem zjawisk społecznych. Przy okazji każdego z omawianych zagadnień dyskutowane będą metody badawcze oraz krytyczna interpretacja wyników. Szczególna uwaga poświęcona będzie krytycznemu rozumieniu wyników badań socjologicznych nad przestrzenią i wyciąganiu z nich wniosków przydatnych w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym.

Zagadanienia: Krytyczna analiza źródeł. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć. Formułowanie hipotez. Narzędzia badawcze: obserwacja etnograficzna, eksperyment naturalny, dane administracyjne, kwestionariusze. Jednostka analizy. Dobór próby, wybór przypadków. Weryfikacja hipotez. Czytanie wykresów i tabel.

Tematy:

1. Skąd wiemy to, co wiemy o mieście?

2. Miasto 15-minutowe to spisek? Skąd czerpać wiedzę o mieście?

3. Błędy w danych, czy błędy w rozumowaniu?

4. Społeczna autopsja. Czy fala upałów w 1995 w Chicago zabiła głównie samotnych i starszych?

5. Liczby i narracje. Czy dane ilościowe są obiektywne, a opowieści subiektywne?

6. Przestępczość miastach stale rośnie, prawda?

7. Jak działa osiedle i do czego potrzebni są sąsiedzi?

8. Człowiek, który kosztował milion dolarów. Ile kosztuje bezdomność?

9. Jak badać to, czego nie widać? Populacje trudnodostępne

10. Jak zrobić ankietę, żeby dostać odpowiedź, którą chcemy dostać.

11. Getto i underclass, czy integracja i odporność. Jak czytać opowieści o mieście?

2 ECTS = 2 x 25h = 50h (w bezpośrednim kontakcie 32h = 1,5 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem/ką

(S) – praca własna (samodzielna) studenta/ki

Zajęcia (konwersatorium) = 30h (N)

Samodzielne przygotowanie do konserwatorium (0,5h/tyg) = 8h (S)

Samodzielne przygotowanie do egzaminu = 10h (S)

Egzamin = 2h (N)

RAZEM = ok. 50h

Literatura:

Babbie, E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bauman, Z., 1998, Zawrotna kariera ‘podklasy’, “Przegląd Społeczny”, 1998, nr 1/2.

Blokland, T., 2001, Bricks, Mortar, Memories: Neighbourhood and Networks in Collective Acts of Remembering, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 25.2, June 2001.

Blomley, N. (2007) How to Turn a Beggar into a Bus Stop: Law, Traffic and „the function of the Place”, Urban Studies, 44.9, 1697-1712.

Czekaj, K., 2007, Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.

Duneier, M., 2004, Scrutinizing the Heat: On Ethnic Myths and the Importance of Shoe Leather, Contemporary Sociology 33: 139–50.

Gladwell, M., 2006, Million Dollar Murray, The New Yorker

Harcourt, B.E.; Ludwig, J., 2006, Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment, “The University of Chicago Law Review”, 73: 2006, 271-320.

Hubbard, P. & Sanders, T. (2003) Making Space for Sex Work: Female Street Prostitution and the Production of Urban Space, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27.1, 75-89.

Kahneman, D., Sibony, O., Sunstein, C.R., 2021, Szum. Czyli skąd się biorą błędy w naszych decyzjach, przekład Piotr Szymczak, Media Rodzina.

Kaltenberg-Kwiatkowska, E., 2002, Sąsiedztwo we współczesnym mieście - stereotypy i rzeczywistość, w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce - tom III - Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych, redakcja W. Misztal, J. Styka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 255-280.

Klinenberg, E. (2002) Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago, University of Chicago Press, Chicago.

Siemaszko, A. (red.), 2008, Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ‘07, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Simmel, G., 2006 [1908], Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 513-531.

Stone, D., 2020, Counting. How we use numbers to Decide What Matters, Liveright, New York.

Sturge, G., 2022, Bad Data: How Governments, Politicians and the Rest of Us Get Misled by Numbers, The Bridge Street Press, London.

Sułek, A., 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Venkatesh, S. (2013) Floating City: A Rogue Sociologist Lost and Found in New York's Underground Economy, Penguin Press.

Wacquant. L., 2008, Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Polity Press, Cambridge.

Wheelan, C., 2013, Naked Statistics, Norton, NY.

Wilson, J.Q.; Kelling, G.L., 1982, Broken windows: The police and neighborhood safety, “Atlantic Monthly”, 249: 29–38.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (kody): K_W10 / K_U01, K_U07 / K_K01, K_K05

Wiedza. Studentki i studenci rozumieją najważniejsze pojęcia używane w badaniach społecznych, rozumieją ich społeczne i polityczne konteksty, potrafią krytycznie odczytywać wyniki badań socjologicznych dotyczących przestrzeni. (K_W10)

Umiejętności. Studentki i studenci potrafią krytycznie analizować wyniki badań socjologicznych, dostrzegać uogólnienia i bezpodstawnie wyciągane wnioski; mają umiejętność zaproponowania własnego badania na podstawie wybranej teorii, konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć, dobrania zmiennych, określenia ich wartości i sposobów zbierania danych. (K_U01)

Studenci i studentki potrafią porozumieć się z przedstawicielami nauk społecznych na etapie projektowania społecznych badań empirycznych, a także właściwie ocenić znaczenie wyników takich badań dla praktyki projektowej. (K_U07)

Kompetencje społeczne. Studenci i studentki rozumieją potrzebę ciągłego kształcenia się i nabywania nowych umiejętności; potrafią krytycznie analizować wyniki badań, stawiać pytania i kwestionować dotychczasowe przekonania. (K_K05)

Studencki i studenci dostrzegają konieczność współpracy ze specjalistami innych dyscyplin oraz instytucji. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa (maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze). Wymagane przeczytanie wskazanej lektury na zajęcia.

Dwa pisemne sprawdziany w trakcie zajęć w ciągu semestru (2x25% oceny końcowej).

Egzamin pisemny w sesji (50% oceny końcowej).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mostowska
Prowadzący grup: Magdalena Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mostowska
Prowadzący grup: Magdalena Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)