Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6ASL2
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest dla studentów przygotowujących pracę licencjacką z zakresu gospodarki przestrzennej.


Zajęcia w formie zdalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do wykonania pracy licencjackiej. Podstawową formą seminarium jest referowanie przez studentów zagadnień związanych z tematem pracy licencjackiej i dyskusja.

Studenci referują postępy prac nad pracą licencjacką dwukrotnie w czasie semestru (lub więcej, w zależności od potrzeb).

Literatura:

Dobór literatury zależny od wybranego i realizowanego tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_U07, K_U10, K_U12, K_K05

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Wiedza

- zna zasady i metody pracy naukowej

- zna zasady pisania pracy licencjackiej

- wie jak zestawić materiały źródłowe niezbędne do realizacji tematu pracy licencjackiej

2. Umiejętności

- identyfikuje problemy możliwe do zrealizowania w pracy licencjackiej

- potrafi oceniać literaturę przydatną do pracy

- potrafi sformułować cel, założenia i hipotezę badawczą

- umie sporządzić harmonogram realizacji pracy licencjackiej

- potrafi prowadzić badania i analizy niezbędne do przygotowania pracy licencjackiej

- potrafi interpretować wyniki badań i analiz

- potrafi prawidłowo formułować wnioski

3. Kompetencje społeczne

- krytycznie ocenia nabytą wiedzę i umiejętności

- poszerza kompetencje zawodowe

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach

85-100h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie wymaganych prac, przygotowanie do zajęć )

100-115h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych i tempa pracy studenta).

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia semestru wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej.

Dodatkowe wymagania, których niespełnienie może skutkować niezaliczeniem seminarium - obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu, aktywny udział w dyskusji. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)