Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Foresightowe laboratorium społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-FLS-FRT-W
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Foresightowe laboratorium społeczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.


Zajęcia wpisują się w i rozwijają ideę przedmiotu Indywidualny Projekt Foresightowy (IPF), który realizowany jest na specjalności Foresight terytorialny. Część studentów realizujących niniejszy kurs będzie na drugim roku studiów (będzie zaczynała IV semestr IPF), część zaś będzie na roku I (będzie zaczynała semestr II).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu poprawę kompetencji praktycznych i społecznych studenta w zakresie realizowanego przez niego indywidualnego projektu foresightowego (IPF) na rzecz wybranej instytucji i społeczności lokalnej. Podstawowy zakres tematyczny kursu koncentruje się na dwóch zagadnieniach:

• kompetencjach społecznych oraz

• możliwości praktycznego zastosowania wyników IPF zarówno w instytucjach, z którymi współpracują studenci, jak i w obszarze komercjalizacji.

Pełny opis:

Istotą kursu jest rozwój kompetencji miękkich, a z drugiej strony także zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej w jego ramach wiedzy. Kształcone w ramach kursu kompetencje społeczne i praktyczne mają poprawić efektywność realizacji IPF, a także stanowić wkład w dalszą drogę zawodową studenta – w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej lub pracy na rzecz sektora prywatnego/publicznego. Praktyczne wykorzystanie wniosków oraz nawiązywanie i uczenie się efektywnej współpracy na zasadzie win-win to kluczowe założenia realizowanego przedmiotu. Wychodząc od podejścia zaproponowanego przez Argyle’a (1999), ważne w ramach realizacji kursu są następujące kompetencje społeczne oraz wynikające z nich umiejętności praktyczne:

• Empatia – diagnozowanie oraz rozumienie potrzeb i odczuć innych ludzi jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji projektów studentów. W ramach kursu studenci będą uczyli się, jak na podstawie obserwacji rzeczywistości i społeczności związanej z ich IPF, dostrzec realne problemy i zaproponować dla nich konkretne rozwiązania.

• Asertywność – budowanie pewności siebie oraz umiejętności obrony własnych poglądów to cechy ważne z punktu widzenia wchodzenia na rynek pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

• Inteligencja społeczna – jednym z celów kursu jest wykształcenie wśród studentów praktycznych umiejętności komunikacyjnych, w ramach których potrafi pośredniczyć pomiędzy różnymi grupami społecznymi, co jest ważne zarówno z punktu widzenia efektywnej i sprawnej realizacji projektu, jak i dalszej drogi zawodowej.

• Komunikacja werbalna i niewerbalna – student w efekcie realizacji kursu potrafi dzielić się swoimi doświadczeniami i nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów społecznych. Komunikuje się w sposób zrozumiały dla odbiorcy.

• Umiejętność autoprezentacji – kształtowana w ramach kursu cecha będzie przydatna w kontekście budowania relacji z instytucjami zewnętrznymi, a także na dalszych etapach ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Prowadzący zajęcia, jak i tutorzy będą mieli za zadanie kształtowanie kompetencji społecznych studenta w celu jak najlepszego dostosowania go do współpracy z otoczeniem, ale na bazie tematyki, która jest przewodnia dla indywidualnego projektu foresightowego studenta. Studenci będą mogli kształtować i testować kompetencje społeczne na „żywym organizmie”, realizując swoje projekty wśród takich grup, jak na przykład: przedsiębiorcy, osoby bezdomne, turyści, osoby starsze, młodzież zainteresowana rekreacją sportową na terenie swojego osiedla, użytkownicy wybranych środków komunikacji etc. Dodatkowym efektem realizacji projektu jest ocena potencjału komercjalizacji realizowanego projektu. W ramach realizacji przedmiotu studenci, poza prowadzącymi zajęcia i instytucją dedykowaną ich IPF, będą współpracowali z:

• Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!,

• ekspertami indywidualnymi (tutorami) w zakresie foresightu,

• UOTT UW.

Tematem poszczególnych spotkań z prowadzącymi zajęcia, tutorami oraz przedstawicielami instytucji zewnętrznych będą:

• możliwości przełożenia wykonywanej przez studenta pracy w ramach IPF na jego dalszą ścieżkę zawodową,

• ukierunkowanie współpracy studenta z otoczeniem,

• kompetencje społeczne i praktyczne mogące być wykorzystane w ramach efektywniejszej realizacji projektu, a także dalszej drogi zawodowej studenta,

• pogłębiona diagnoza społeczno-gospodarcza związana z realizacją IPF na rzecz konkretnej instytucji/organizacji i/lub społeczności lokalnej,

• konsultacje w zakresie przygotowania warsztatów mających na celu wypracowanie wysokiej jakości kompetencji społecznych i podpisanie umowy na realizację projektu,

• ocena potencjału komercjalizacji realizowanego projektu,

• konsultacje w zakresie przygotowywanego raportu z możliwości wdrożenia projektu wraz z analizą ryzyka.

Nakłady pracy studenta:

• uczestnictwo w spotkaniach z prowadzącymi zajęcia, tutorami i instytucjami zewnętrznymi,

• czynny udział w dyskusjach seminaryjnych i spotkaniach indywidualnych,

• analiza literatury podawanej przez prowadzących zajęcia,

• przygotowanie i prowadzenie warsztatów,

• przygotowanie raportu końcowego (studenci II roku studiów magisterskich).

Literatura:

Argyle M., 1999, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kutnyj P., 2020, Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Lamri J., 2020, Kompetencje XXI wieku, Wolters Kluwer, Warszawa.

Smółka P., 2016, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer, Warszawa.

Dodatkowa literatura (tematyczna) będzie uzupełniana w trakcie poszczególnych zajęć, w zależności od tematu realizowanego przez studenta projektu.

Efekty uczenia się:

Zdobyte: wiedza, umiejętności i kompetencje będą zgodne z zakładanymi w ramach specjalności Foresight Terytorialny. Poniżej są one przedstawione i rozwinięte w kontekście kursu:

• (Wiedza): Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w ramach foresightu terytorialnego (S3_W05/ K_W06).

W szczególności: student zdobędzie aktualną wiedzę na temat najnowszych technik badań społecznych oraz pozyskiwania danych na potrzeby realizowanego przez siebie projektu.

• (Umiejętności): Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego (S3_U01/ K_U01; K_U03; K_U05; K_U08).

W szczególności: student rozwinie zdolności analityczne dobierając najlepszą metodę badawczą do swojego projektu czy formułując wnioski i przekuwając je w rekomendacje.

• (Umiejętności): Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną (integrując różne dziedziny nauki) do tworzenia założeń i realizacji projektów foresightu terytorialnego, wykorzystujących różnorodne metody i narzędzia badawcze (S3_U02/ K_U02; K_U06; K_U07).

W szczególności: student zdobędzie praktyczne umiejętności aplikacji poznanych metod badawczych. Część ze studentów będzie miała możliwość rozwoju swoich zdolności informatycznych, jeśli sięgnięcia po takie narzędzia będzie wymagał jego projekt.

• (Kompetencje społeczne): Jest gotów do pełnienia roli lidera oraz innych ról w projektach foresightowych, wykazując: kreatywność, umiejętność pracy w grupie, chęć ciągłego uczenia się, inspirowanie innych, wspieranie zespołu, rzetelność ocen ludzi i procesów, współodpowiedzialność (S3_K01/ K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05).

W szczególności student rozwinie kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, wspierając kolegów i koleżanki, którzy realizują swoje równoległe projekty, a także prezentując wyniki swojego badania i przekonując do realizacji kolejnych zadań partnerów zewnętrznych.

• (Kompetencje społeczne): Mając świadomość swojej roli społecznej, jest gotów do samorozwoju i rozwijania sieci współpracy, a także formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących różnych aspektów foresightu terytorialnego (S3_K02/ K_K06; K_K07).

W szczególności student rozwija kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, komunikując się z grupą docelową i zewnętrznymi partnerami, ucząc się aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej, wyjaśniając idee i założenia swojego projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas i w efekcie realizacji kursu ocenie podlegały będą:

• warsztaty przeprowadzone przez studenta w trakcie lub na zakończenie projektu (mające na celu wypracowanie wysokiej jakości kompetencji społecznych i podpisanie umowy na realizację projektu), z udziałem przedstawicieli partnerów zewnętrznych i grup społecznych – prezentacja projektu, rekomendacje ze strony studenta, dyskusja na temat wyników i propozycji (I i II rok studiów magisterskich),

• raport z możliwości wdrożenia projektu wraz z analizą ryzyka (II rok studiów magisterskich).

Dodatkowe kryteria oceny studentów:

• samoocena „na wejściu” – test, w którym student dokona oceny własnych kompetencji, sformułuje oczekiwania wobec rozwoju tych kompetencji,

• systematyczność w wykonywaniu projektu,

• krytyczne myślenie i ciągłe korygowanie procedury badawczej („projekt samouczący się”),

• samoocena „na wyjściu” – na zakończenie semestru student dokona ponownej oceny własnych kompetencji, będzie też poproszony o informację zwrotną dotyczącą możliwych modyfikacji podejścia zastosowanego w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)