Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-PZST-ZST
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie ma formalnych wymagań, które student musi spełnić, aby przystąpić do tego przedmiotu. Jednakże wiedza jaką student zdobywa na tym przedmiocie jest kontynuacją wątków teoretycznych i praktycznych omawianych w trakcie zajęć: Governance (1900-7-GOV-ZST) i Zarządzanie wielopoziomowe (1900-7-ZWP-ZST).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami włączania samorządów terytorialnych w międzynarodowe sieci wymiany ekonomicznej i politycznej oraz mechanizmami budowania organizacyjnych struktur ponad państwowych, których celem jest wywierania wpływu na stosunki międzynarodowe. Studenci zapoznają się z podejściami naukowymi zazwyczaj stosowanymi w nauce do wyjaśniania zjawiska udziału samorządów terytorialnych w stosunkach na arenie międzynarodowej.

Zajęcia odbywają się w trzech schematach - schemacie wykładu, warsztatu oraz przygotowania przez studentów artykułu naukowego. Jest to przedmiot oferowany studentom na II. roku studiów magisterskich, więc założeniem przedmiotu jest konsumpcja wiedzy i umiejętności, którą studenci nabyli na wcześniejszych latach studiów - umiejętność formułowania argumentów naukowych popierających przedstawiane przez nich zdanie w mowie i w piśmie oraz umiejętność syntetyzowania zdobywanej wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formule konwersatorium. Studenci analizują źródła z literatury i źródła danych pierwotnych z wykorzystaniem między innymi wiedzy zdobytej w trakcie kursów Governance i Zarządzanie wielopoziomowe. Następnie na zajęciach odbywa się dyskusja, której efekt ma swoje odzwierciedlenie w przygotowanych przez Studentów pracach semestralnych. Zajęcia kończą się pracą semestralną przygotowywaną, co do zasady, w grupach dwuosobowych.

Praca powinna mieć formę artykuł naukowego i zawierać: abstrakt, słowa kluczowe, pytanie badawcze i/lub hipotezy stawiane w artykule, opis kontekstu, rozwinięcie tematu i zakończenie. Powinna być podzielona na części odzwierciedlające przyjętą argumentację. Praca musi bezwzględnie zachować formę pracy naukowej, jeśli chodzi o standardy cytowania i omówienia prac innych autorów. Praca, która uchybia tym wymogom, choćby w niewielkim zakresie będzie automatycznie powodowała niezaliczenie przedmiotu lub dalsze konsekwencje, jeśli złamane zostaną zasady wykorzystywania praw autorskich. Praca powinna mieć około 5000-9000 wyrazów.

Praca nie jest jedynym elementem oceny przedmiotu. Drugim elementem jest zaangażowanie w konwersatorium. Przede wszystkim, w to na których omawiany jest temat nad którym Państwo pracujecie. Dyskusję nad każdym tematem prowadzą osoby, które się do tematu przypisały – prezentują literaturę, zagadnienia, pytania badawcze i inne. Prezentacja na wyświetlanych slajdach nie jest konieczna, ale jeśli debata nad tematem się nie odbędzie nie będę mogła zaliczyć omówienia tematu na zajęciach, a tym samym zajęć.

Wykłady:

1. Polityka zagraniczna samorządów - wprowadzenie do teorii współpracy i sieci w kontekście międzynarodowym;

2. Postawy, alianse i modele w relacjach zagranicznych samorządów

3. Współpraca przygraniczna

4. Europejska Współpraca Terytorialna

Warsztaty:

Przygotowany przez parę/osobę zajmującą się danym tematem: prowadzenie dyskusji, stymulujące pytania/problemy; prezentacja wprowadzająca i/lub kończąca (15 min).

Dwa tygodnie przed warsztatem osoby/osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie warsztatu przydziela pozostałym studentom zadania, z których Ci muszą się wywiązać, aby zaliczyć zajęcia. Prowadząca zajęcia może oczywiście reagować w sytuacjach spornych, co do zakresu przydzielonych zadań.

Zadaniem przydzielonym innym studentom może być na przykład: analiza i omówienie w trakcie warsztatu wybranych przez osoby opracowujące temat artykułów związanych z tematem; opracowanie studium przypadku wybranego przez prowadzących warsztat (na podstawie danych zastanych) ilustrującego omawiamy temat; zrecenzowanie materiałów przygotowanych przez innych studentów, przygotowanie listy kluczowych dla tematu pytań na podstawie kwerendy literatury i inne. Osoby/pary realizujące te zadania muszą tydzień po zajęciach przysłać do prowadzących pisemne sprawozdanie z wykonanego zadania. W zależności, jakie to zadanie będzie to np. omówienie artykułu, spis pytań, omówienie studium przypadku lub inne.

Te zadania mogą być przydzielone pojedynczym osobom lub dwuosobowym grupom.

Spis zadań dla pozostałych studentów koordynatorzy debat przysyłają prowadzącym zajęcia najpóźniej dwa tygodnie przed terminem warsztatu.

Na zajęciach odbywa się warsztat, w trakcie którego wszyscy studenci wywiązują się z przydzielonych im ról i zadań.

Lista zagadnień do wybory dla studentów (uszczegóławiane przez studentów, którzy wybiorą dany temat):

1. Europeizacja w polskim samorządzie

2. Teoria sieci w opisie relacji międzynarodowych samorządów

3. Europejska współpraca terytorialna jako narzędzie aktywizacji polskich samorządów

4. Umiędzynarodowienie polityki miast w Polsce

5. Polityka zagraniczna wybranych miast w Polsce

6. Współpraca przygraniczna

Literatura:

1. Atkinson R., Rossignolo C., 2010, Cities and the ‘soft side’ of Europeanisation: the role of urban networks”, [w:] A. Hamedinger, A. Wolffhardt (red.) The Europeanization of Cities: Policies, Urban Change and Urban Networks, Amsterdam, Techne Press, 197–210.

2. Börzel T., 2001, Europeization and Territorial Institutional Change: Toward Cooperative Regionalism?, [w:] M. Green Cowles, J. Caporaso, T. Risse (red.) Transforming Europe. Europeization and Domestic Change, Cornell University Press, Ithaca, London, 137–158.

3. Dołzbłasz, S. 2016. Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim. Studia Regionalne i Lokalne, (66), 62-78.

4. Dołzbłasz, S., & Raczyk, A. (2010). Wspolpraca transgraniczna w Polsce po akcecji do UE. Wolters Kluwer business.

5. Hamedinger A., Bartik H., Wolffhardt A., 2008, The Impact of EU Area-based Programmes on Local Governance: Towards a ‘Europeanisation‘?,“Urban Studies”, 45(13), 2669–2687.

6. Hooghe, L., Marks, G. W., 2003. Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. American Political Science Review 97(2), 233-243.

7. Krukowska j., Lackowska M. (2016) Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE, SRiL 1(63)

8. Lackowska, M. 2014. Miejska polityka “zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

9. Laskowska, A. (2016). Comparison of factors influencing the Internationalisation Process in France and Poland. Miscellanea Geographica, 20(3), 14-18.

10. Raporty ewaluacyjne: Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-2013 oraz Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013.

11. Swianiewicz P., 2011, Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych, Zarządzanie Publiczne 1(15)

12. Szmigiel, K. 2009. Regionalne po co i z kim? Relacje międzynarodowe polskich województw. Warszawa: Geoprofit.

13. Szmigiel-Rawska, K., & Dołzbłasz, S. (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. CeDeWu.

14. Szmigiel-Rawska, K., Dziemianowicz, W. Szlachta, J., 2010. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W02, K_W03, K_W08 / K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U10 / K_K02, K_K03, K_K07, K_K08 / S1_W17 / S1_U15

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny aktywności i napisanego artykułu naukowego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szmigiel-Rawska
Prowadzący grup: Katarzyna Szmigiel-Rawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szmigiel-Rawska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)