Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku ekologicznego [na obszarze dolnej części doliny rzeki Małej (gmina Konstancin-Jeziorna)]

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ZIP-IPPUE-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja przyrodnicza planowanego użytku ekologicznego [na obszarze dolnej części doliny rzeki Małej (gmina Konstancin-Jeziorna)]
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.


Wymagania wstępne:

- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu geomorfologii, hydrologii i geoekologii,

- znajomość podstawowa środowiska GIS.


Zajęcia dedykowane są studentom ostatnich czterech semestrów studiów I oraz studentom studiów II stopnia, specjalnościom z geografii fizycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem programu „Studenci dla otoczenia”, jest kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów poprzez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji czy grupy społecznej przy współpracy z tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej.

Celem zajęć jest rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem elementów abiotycznych) planowanego użytku ekologicznego oraz ocena jego znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej oraz funkcji retencji naturalnej na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Badania będą wykorzystane jako uzupełnienie wniosków składanych przez partnerów zewnętrznych o utworzenie użytku ekologicznego na obszarze dolnej części doliny rzeki Małej. Wyniki badań będą zaprezentowane przez uczestników kursu warsztatowego podczas zorganizowanego spotkania z interesariuszami zewnętrznymi (mieszkańcami gminy, członkami stowarzyszeń, przedstawicielami gminy Konstancin-Jeziorna).

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem elementów abiotycznych) planowanego użytku ekologicznego oraz ocena jego znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej oraz funkcji retencji naturalnej na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna. Przeprowadzona zostanie również ocena stopnia przekształcenia obszaru przez człowieka (na podstawie cech rzeźby powierzchni i krajobrazu oraz wybranych cech fizykochemicznych osadów). W trakcie wykładu interaktywnego uczestnicy poznają narzędzia pracy grupowej. Podczas wstępnych wykładów zostaną zaprezentowane założenia zajęć, oraz omówione i wybrane zostaną komponenty środowiska abiotycznego jakie będą identyfikowane. Studenci zapoznają się z dostępnymi zasobami danych o obszarze badań (np.: dane kartograficzne, hydrogeologiczne, geologiczne, analiza dokumentów planistycznych i strategicznych w gminie). Wyłonione grupy eksperckie, pod kierunkiem prowadzących (tutorów), wykonają wyznaczone zadania badawcze (terenowe i laboratoryjne, np.; pobranie próbek i kartowanie, analiza zanieczyszczeń stałych i sedymentologiczna, analiza danych przestrzennych). Podczas spotkań tutoringowych omówione zostaną uzyskane przez zespoły wyniki i przygotowana zostanie wspólna prezentacja dla interesariuszy zewnętrznych.

Nakład pracy studenta:

• uczestnictwo w spotkaniach z prowadzącymi zajęcia, tutorami i instytucjami zewnętrznymi,

• czynny udział w pracach terenowych i laboratoryjnych, dyskusjach konwersatoryjnych, i spotkaniach indywidualnych,

Literatura:

Anderson D.E., Goudie A.S., Parker A.G., 2007, Global environments through the Quaternary, Oxford University Press, 1-359.

Maher B.A., Thompson R.(red.), 1999, Quaternary climates, Environments and Magnetism, Cambridge University Press, 1-390.

Myślińska E., 2001, Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1-208.

Myślińska E., 2016, Laboratoryjne badania gruntów i gleb, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1-280.

Matyjasiak P. 2012. Metodyka waloryzacji przyrodniczej. Część 1. Studia Ecologiae et Bioethicae, tom 10, zeszyt 3 : https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3-s55-7/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2012-t10-n3-s55-77.pdf

Pawlaczyk P. (2022) Jak utworzyć użytek ekologiczny? Wydawnictwo Klubu Przyrodników https://www.kp.org.pl/pdf/jak_utworzyc_uzytek_ekologiczny_20100501.pdf

QGIS User Guide: https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/user_manual/index.html

QGIS Case Studies: http://www.qgis.org/en/site/about/case_studies/index.html

QGISTraining Manual: https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/training_manual/index.html

Symonides E., 2007, Ochrona przyrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Walanus A., Goslar T., 2009, Datowanie radiowęglowe. Wydawnictwo GH, 1-147.

Efekty uczenia się:

Efektem projektu będzie nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania badań do inwentaryzacji przyrodniczej wybranych, cennych przyrodniczo terenów na obszarze miejskim lub miejsko-wiejskim). Praktyczne wykorzystanie umiejętności prowadzenia badań terenowych oraz laboratoryjnych, analizy danych i ich interpretacji.

Uczestnictwo w tych zajęciach pomoże studentowi zdobyć kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej, komunikacji z partnerem zewnętrznym, grupą docelową, efektywną współpracę w grupie, budowanie relacji w grupie, umiejętności zarządzania w grupie, wiedzę na temat oczekiwań przyszłych pracodawców.

Efekty kształcenia na poziomie studiów I stopnia:

K_W06, K_W07, K_W08, K_U01 , K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06.

Efekty kształcenia na poziomie studiów II stopnia:

S3_W09, S3_W17, S3_U06, S3_U07, S3_K01, S3_K02, S3_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

• samoocena „na wejściu” – test, w którym student dokona oceny własnych kompetencji, sformułuje oczekiwania wobec rozwoju tych kompetencji,

• systematyczność w wykonywaniu projektu,

• obecność na zajęciach

• samoocena „na wyjściu” – na zakończenie semestru student dokona ponownej oceny własnych kompetencji, będzie też poproszony o informację zwrotną dotyczącą możliwych modyfikacji podejścia zastosowanego w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)