Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne w praktyce. Perspektywa urbanistyczna i prawna. Warsztaty.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I105
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne w praktyce. Perspektywa urbanistyczna i prawna. Warsztaty.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci pracując w grupach międzywydziałowych (przedstawiciele kierunków Gospodarki Przestrzennej i Prawa lub Administracji) wykonują zadania z zakresu planowania przestrzennego wyznaczone przez prowadzących zajęcia we współpracy z komercyjną jednostką planistyczną.

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczyna wykład wprowadzający/dyskusja dotyczący specyfiki działania komercyjnej jednostki planistycznej np: zakres wykonywanych zadań planistycznych, wykorzystywane narzędzia pracy, relacji jednostka komercyjna-samorząd, współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin, organizacja pracy, role urbanista/prawnik w systemie planowania przestrzennego – niezbędne umiejętności i kompetencje do pracy w tego typu jednostce oraz przedstawienie problematyki zadań planistycznych do wyboru do opracowania przez Studentów w trakcie warsztatów.

Następnie zajęcia podzielone są na 4 moduły. Każdy moduł składa się z wykładu/dyskusji dotyczącej poszczególnych dokumentów/opracowań planistycznych (na zasadzie studium przypadku) np: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan rewitalizacji, program rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji celu publicznego, analizy urbanistyczne, zaskarżanie miejscowych planów oraz pracy warsztatowej każdej z grup nad powierzonym zadaniem planistycznym.

W ramach ostatnich zajęć studenci prezentują rozwiązania zadań realizowanych w ramach prac warsztatowych.

Celem zajęć jest: 

1 - zapoznanie Studentów ze specyfiką działania komercyjnej jednostki planistycznej, oczekiwaniami potencjalnych pracodawców co do umiejętności i kompetencji, jakie powinni posiadać absolwenci studiów wyższych z zakresu Gospodarki Przestrzennej i Prawa/Administracji chcący rozwijać w przyszłości swoją karierę zawodową w zakresie planowania przestrzennego, z zakresem zadań wykonywanym w ramach działalności komercyjnej jednostki planistycznej 

2 - zapoznanie Studentów z praktycznym wymiarem pracy nad poszczególnymi rodzajami dokumentów/opracowań planistycznych oraz z wykorzystaniem różnych aktów prawnych i orzecznictwa

3 - zwiększenie umiejętności praktycznych z zakresu wykonywania różnego typu zadań z zakresu planowania przestrzennego oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat wykorzystywania różnego typu metod i narzędzi w planowaniu przestrzennym

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

- uzyskają wiedzę na temat organizacji pracy i zakresu zadań wykonywanych przez komercyjną jednostkę planistyczną

- uzyskają wiedzę na temat procesu przygotowywania różnego typu opracowań/dokumentów planistycznych

- opanują podstawowe umiejętności związane z przygotowaniem opracowań/dokumentów planistycznych

- uzyskają wiedzę na temat regulacji prawnych wykorzystywanych przy tworzeniu opracowań/dokumentów planistycznych

- uzyskają wiedzę na temat orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących różnych opracowań planistycznych

- uzyskają kompetencje związane ze współpracą i komunikacją w grupach interdyscyplinarnych między urbanistami a prawnikami

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest w skali 2-5! za, udział w korektach, aktywność na zajęciach, przygotowanie opracowania danego zagadnienia planistycznego (wartości merytorycznych przedstawionych materiałów, kompleksowość i komunikatywność ich opracowania), zaprezentowanie go na ostatnich zajęciach oraz udział w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)