Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania naukowe w praktyce - perspektywa uczestnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-F05-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w praktyce - perspektywa uczestnika
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy naukowej poprzez uczestnictwo w badaniach naukowych w charakterze osób badanych. W ramach kursu, student może zarejestrować się w wewnętrznym panelu badawczym, w którym będzie oferowany udział w prowadzonych na UW badaniach z obszaru nauk o zachowaniu człowieka. Studenci będą mieli możliwość udziału w nich w charakterze osób badanych. REJESTRACJA pod adresem: https://uw.sona-systems.com Zarejestrowani studenci będą otrzymywać zaproszenia do badań i zdobywać punkty za ich ukończenie, uprawniające do zaliczenia kursu i otrzymania ECTS. Studenci będą samodzielnie wybierać, w których badaniach chcą uczestniczyć. System będzie oferował uczestnictwo w różnych typach badań

zachowania człowieka, prowadzone online, jak i stacjonarnie. Czas trwania kursu będzie zależał od tempa udziału w badaniach (maksymalnie do końca studiów).

Efekty uczenia się:

Wiedza: studenci zyskają wiedzę o podstawowych metodach badawczych stosowanych w naukach o zachowaniu człowieka. Studenci zrozumieją w jaki sposób procedury stosowane w badaniach zachowania człowieka przekładają się na wyciągane z nich wnioski.

Umiejętności: Studenci będą potrafili rozróżniać podstawowe metody badawcze stosowane w naukach o zachowaniu.

Kompetencje społeczne: Studenci będą potrafili refleksyjnie i krytycznie podchodzić do wyników badań zachowania człowieka oraz analiz i procedur badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Konrad Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)