Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza kliniczna osobowości testem MMPI-2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS7-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Diagnoza kliniczna osobowości testem MMPI-2
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Podstawy pomiaru psychometrycznego

Psychopatologia

Kurs wyłącznie dla studentów kierunku Psychologia


kryterium selekcji: starszeństwo roku


Od uczestników wymagana jest znajomość pojęć z zakresu psychometrii i statystyki, rzetelność, skale standardowe, metody oceny trafności, analiza regresji. Konieczne będą również wiadomości z zakresu psychopatologii, klasyfikacja zaburzeń ICD-10.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadza w zagadnienia konstrukcji i stosowania jednej z najbardziej rozbudowanych metod badania osobowości zaburzonej- Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości. Obejmuje wprowadzenie specyfiki psychometrycznej konstrukcji MMPI, treść poszczególnych skal i zasady interpretacji. Oprócz części wykładowej kurs obejmuje pracę w grupach nad analizą przypadków i formułowanie diagnozy klinicznej.

Pełny opis:

Kurs wprowadza w zagadnienia konstrukcji i stosowania Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości. Metoda ta jest interesująca zarówno dla osób specjalizujących się w psychometrii, ze względu na oryginalną metodę konstrukcji i zastosowanie wielu interesujących technik poprawiających właściwości poszczególnych skal, jak i dla klinicystów, poszukujących odpornego na fałszowanie wyników narzędzia oceny osobowości zaburzonej.

Pierwsza część zajęć ma charakter wykładu. Prezentowane sa zasady konstrukcji testu i historia prac nad polska adaptacją, omawiana jest specyfika tworzenia norm. Omawiane sa techniki zabezpieczenia testu przed manipulacją ze strony badanego (MMPI uchodzi za najlepiej zabezpieczony pod tym względem kwestionariusz) i praktyczne aspekty oceny wiarygodności testu. Omawiane są kolejne skale kwestionariusza, przy czym duży nacisk położony jest na znajomość kryteriów diagnostycznych wg ICD-10 w porównaniu z klasyczną terminologią psychiatryczną Kraepelina, która stanowiła podstawę tworzenia MMPI.

Oprócz części wykładowej kurs obejmuje pracę w grupach nad analizą przypadków i formułowanie diagnozy klinicznej. Uczestnicy mają możliwość nauki samodzielnego opracowania przypadków osób z zaburzeniami osobowości, nerwicowymi, psychotycznymi i afektywnymi.

Część wykładowa kończy się testem, następnie po części seminaryjno-warsztatowej uczestnicy tworzą na zaliczenie samodzielną opinię na podstawie wyników MMPI.

Nakład czasu: uczestnictwo w zajeciach 30 godzin. Przygotowanie do zajęć, wykonanie własnego badania i obliczenie wyników 45 godzin. Przygotowanie do dwóch sprawdzianów 15 godzin. Razem 90 godzin.

Literatura:

Literatura wymagana

Sanocki W. (1984) Kwestionariusze osobowości w psychologii, Warszawa: PWN

Paluchowski W. J. (1984) Stosowanie i interpretacja kwestionariusza MMPI, Warszawa: PTP

Literatura zalecana

Kępiński, A. (2002) Psychopatologia Nerwic. Kraków: Wydawnictwo Literackie

Kępiński, A. (2002) Psychopatie Kraków: Wydawnictwo Literackie

Kępiński, A. (2002) Schizofrenia Kraków: Wydawnictwo Literackie

Kępiński, A. (2002) Melancholia. Kraków: Wydawnictwo Literackie

Rosenhan D, Selingman M.(1994) Psychopatologia (t. 1). Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

– Wymienia zalety i wady empirycznej konstrukcji kwestionariuszy

– Interpretuje wyniki na skali tenowej

– Formułuje hipotezę interpretacyjną

– Interpretuje wyniki skal kwestionariusza

– Zna podskale skal klinicznych

– Tworzy zintegrowaną opinię psychologiczną

– Udziela informacji zwrotnej osobie badanej

– Ocenia wiarygodność profilu MMPI

Postawy. Student

– Zachowuje krytycyzm wobec danych testowych

– Dostrzega konieczność opisu silnych i słabych stron badanego w informacji zwrotnej

– Dostrzega związek między posiadaniem wiedzy klinicznej i psychometrycznej a rzetelnością diagnozy

Umiejętności. Student

– Stosuje formalne wskaźniki do interpretacji MMPI

– Prawidłowo koduje profil w systemie Welscha

– Prawidłowo stosuje klucze i normy

– Wykreśla profil

Metody i kryteria oceniania:

• Śródsemestralny pisemny test kontrolny: 50% oceny końcowej, w tym:

– Zagadnienia psychometryczne 10%

– Zagadnienia psychopatologiczne 10%

– Formalne wskaźniki interpretacyjne 10%

– Treść skal 20%

• Końcowe zaliczenie pisemne w formie studium przypadku: 50% oceny końcowej, w tym:

– Ocena wiarygodności testu 10%

– Ocena poziomu nieprzystosowania i sformułowanie hipotezy interpretacyjnej 10%

– Sformułowanie opinii psychologicznej 20%

– Sformułowanie wniosków i informacji zwrotnej 10%

• Kryteria oceny końcowej:

51-60%: dst,

61-70% dst+

71-80% db,

81-90% db+

91-99% bdb,

100% celujący

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.