Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne mechanizmy zachowania I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-3-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Biologiczne mechanizmy zachowania I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawową wiedzą dotyczącą biologicznych mechanizmów leżących u podstaw związku mózg-zachowanie oraz dostarczenie ram pojęciowych do dalszego kształcenia na kierunku psychologia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawową wiedzą dotyczącą biologicznych mechanizmów leżących u podstaw związku mózg-zachowanie oraz dostarczenie ram pojęciowych do dalszego kształcenia na kierunku psychologia.

Na kursie omówiona zostanie budowa i funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. Studenci zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy na temat biologicznego podłoża różnych form doznań psychicznych oraz form zachowania. Przedstawione zostaną właściwości neuronów i komórek glejowych, podstawowe podziały anatomiczne układu nerwowego oraz podstawy jego funkcjonowania, a także neurobiologiczne mechanizmy percepcji, zachowań ruchowych, emocji, stresu, pamięci, uczenia się i mowy. Ponadto studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami badania struktury i pracy ośrodkowego układu nerwowego.

Literatura:

Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: VIZJAPRESS&IT.

Kalat, J. W. (2007). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Sadowski, B. (2012). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN.

Walsh, K., Darby D. (2014). Neuropsychologia kliniczna (Wydanie 5; rozdział 2). Sopot: GWP.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu kursu student:

- zna budowę i działanie komórki nerwowej i glejowej

- zna mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego w neuronie i w synapsie

- zna działanie podstawowych neurohormonów i neurotransmiterów

- zna budowę i działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka

- zna relacje funkcjonalne zachodzące między aktywnością ośrodkowego układu nerwowego a czynnościami poznawczymi, ruchowymi i emocjonalnymi człowieka

- zna podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za odbiór bodźców zewnętrznych w receptorach

- zna neurofizjologiczne mechanizmy regulacji aktywności mięśni i organów wewnętrznych

- zna podstawowe metody pomiaru psychofizjologicznego oraz biologiczne mechanizmy leżące u podłoża mierzonych zmiennych

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu kursu student:

- umie wskazać na schematach i rysunkach oraz nazwać struktury obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego

- umie rozróżnić na rysunkach elementy neuronu

- umie powiązać aktywność organów wewnętrznych z poszczególnymi gałęziami OUN

- umie powiązać zjawiska sensoryczne i ruchowe z poszczególnymi elementami OUN

- umie połączyć zjawiska sensoryczne z działaniem układu nerwowego i receptorów

- rozróżnia sygnały elektrofizjologiczne: EKG, EMG, GSR i EEG

- umie ocenić, jak zmiany poziomu podstawowych neurohormonów i neurotransmiterów wpłyną na zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka

- umie zaproponować techniki pomiaru i procedury eksperymentalne do badania procesów poznawczych i emocjonalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu kursu student:

- rozumie, że złożony charakter powiązań między badaniami psychologicznymi a innymi obszarami wiedzy sprawia, że dziedziny te stale się rozwijają, z czego wynika konieczność ciągłego uczenia się i uaktualniania posiadanej wiedzy

- jest świadom własnych ograniczeń jako psychologa i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów we właściwej dziedzinie nauki lub praktyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.