Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwestycje finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1IF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inwestycje finansowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pojęcie i charakterystyka inwestycji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji inwestycyjnych (cele i ograniczenia inwestorów). Stopa zwrotu i ryzyko inwestycji finansowej. Charakterystyka rynków finansowych (aktywa i uczestnicy rynku). Analiza i wycena inwestycji w instrumenty dłużne i udziałowe. Efektywność i bencharking inwestycji. Pojęcie i zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem. Na ćwiczeniach będą rozwijane tematy z wykładu, poparte przykładami i zadaniami.

Pełny opis:

Wykład

1. Wprowadzenie do teorii inwestowania. Cele i ograniczenia inwestorów.

- Definicja i cechy inwestycji finansowych

- Klasyfikacja aktywów finansowych

- Uwarunkowania inwestycji finansowych

- Papiery wartościowe i rynki

2. Kryteria decyzji inwestycyjnych.

- Klasyfikacja stóp zwrotu (nominalna, realna, stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko)

- Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu

- Rozkład stóp zwrotu inwestycji (charakterystyka rozkładu normalnego – kurtoza, skośność), Value-at-Risk

- Rodzaje ryzyka inwestycji i mierniki ryzyka (wariancja, odchylenie stand)

- Dywersyfikacja ryzyka - klasyfikacja (współczynniki kowariancji i korelacji stóp zwrotu)

3. Inwestycje w instrumenty dłużne.

- Klasyfikacja i struktura stóp procentowych (struktura natychmiastowych stóp procentowych, struktura terminowa stóp procentowych)

- Teorie dotyczące kształtowania stóp procentowych (preferencji płynności, segmentacji, oczekiwań)

- Cechy instrumentu dłużnego (cena, rentowność)

- Model wyceny obligacji

- Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych

4. Inwestycje w instrumenty udziałowe.

- Rodzaje i cechy instrumentów udziałowych

- Ryzyko systematyczne i niesystematyczne

- Współczynnik Beta

- Modele wyceny aktywów (model jednowskaźnikowy Sharpe’a, Markowitza, CAPM, linia rynku kapitałowego CML i linia rynku papierów wartościowych SML, granica efektywna)

- Pojęcie efektywności rynku kapitałowego

- Założenia i podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, wskaźniki giełdowe.

5. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności inwestycji finansowych.

- Pojęcie benchmarku, tracking error

- Wskaźniki efektywności (Sharpa, Sortino, Jensena, Treynora)

6. Zarządzanie ryzykiem inwestycji z wykorzystaniem kontraktów terminowych.

- Kontrakty forward/futures charakterystyka

- Model wyceny kontraktu terminowego

- Zastosowanie kontraktów terminowych do zabezpieczania ryzyka

7. Analiza i zastosowanie transakcji swap i opcji.

- Swap procentowy

- Swap walutowy

- Charakterystyka i zastosowanie opcji

- Funkcje wypłaty, prawa i obowiązki stron transakcji

Ćwiczenia

1. Zadania dotyczące podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym:

- Klasyfikacja stóp zwrotu (nominalna, realna, stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko)

- Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu

- Rozkład stóp zwrotu inwestycji (charakterystyka rozkładu normalnego – kurtoza, skośność), Value-at-Risk

- Rodzaje ryzyka inwestycji i mierniki ryzyka (wariancja, odchylenie stand)

- Dywersyfikacja ryzyka - klasyfikacja (współczynniki kowariancji i korelacji stóp zwrotu)

2. Przykłady inwestycji w instrumenty dłużne, w tym:

- Cechy instrumentu dłużnego (cena, rentowność)

- Model wyceny obligacji

- Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych

3. Przykłady inwestycji w instrumenty udziałowe, w tym:

- Współczynnik Beta

- Modele wyceny aktywów (model jednowskaźnikowy Sharpe’a, Markowitza, CAPM, linia rynku kapitałowego CML i linia rynku papierów wartościowych SML, granica efektywna)

- Założenia i podstawy analizy technicznej, fundamentalnej, wskaźniki giełdowe.

4. Kalkulacja miary efektywności inwestycji finansowych, w tym:

- Pojęcie benchmarku, tracking error

- Wskaźniki efektywności (Sharpa, Sortino, Jensena, Treynora)

5. Zarządzanie ryzykiem inwestycji z wykorzystaniem kontraktów terminowych.

- Kontrakty forward/futures charakterystyka

- Model wyceny kontraktu terminowego

- Zastosowanie kontraktów terminowych do zabezpieczania ryzyka

6. Analiza i zastosowanie transakcji swap i opcji.

- Swap procentowy

- Swap walutowy

- Charakterystyka i zastosowanie opcji

- Funkcje wypłaty, prawa i obowiązki stron transakcji

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Francis J.C. Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press 2000

Literatura uzupełniająca:

Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS 1996

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Bodie, Kane, Marcus 2018, Essential of Investments, Mc Grow Hill Education

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte)

Egzamin w formie pisemnej lub zdalnej na platformie eNauka.

kolokwium 80%, 20% aktywność na zajęciach (ćwiczenia, studia przypadków), dodatkowo projekt (praca w grupach), obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Karkowska
Prowadzący grup: Renata Karkowska, Szczepan Urjasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)