Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Królestwo Urartu i co dalej?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DKKRUR
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Królestwo Urartu i co dalej?
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Konwersatoria profilowane dla II i III roku studiów dziennych licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do krytycznej analizy i oceny zjawisk kulturowych jakie

związanie są z istnieniem królestwa Urartu. Podniesienie kwalifikacji może być przydatne do dalszych

zajęć i studiów nad przeszłością Bliskiego Wschodu. Cel zajęć jest realizowany poprzez lekturę

publikacji naukowych, wprowadzania do zagadnień niezbędnych do prowadzenia dyskusji, oraz próby

dyskusji nad problematyką archeologii wschodniej Anatolii oraz południowego Zakaukazia.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone przedstawieniu i omówieniu dziejów Urartu, królestwa, które było jednym z

największych rywali Asyryjczyków. Podczas trwania konwersatorium uczestnicy poznają nie tylko

historię, od czasów samych początków państwa, aż do jego upadku, ale także zapoznają się z jego

najważniejszymi dokonaniami. Ważny segment zajęć będzie poświęcony wzajemnym relacjom

urartyjsko asyryjskim, oraz genezie konfliktu i rozwoju rywalizacji między oboma państwami. Zostaną

omówione najważniejsze zabytki, które niejednokrotnie należą do kanonu sztuki Starożytnego

Bliskiego Wschodu. Duży nacisk zostanie położony także na rozwój architektury, zwłaszcza tej o

charakterze militarnym. Zostaną także omówione aspekty ekonomicznych podstaw funkcjonowania

królestwa. Ważną częścią zajęć będzie także przeanalizowanie i przedyskutowanie tego, czy możemy

państwo urartyjskie nazywać jednym z największych wytwórców przedmiotów metalowych na skalę

całego Bliskiego Wchodu. Omówiona także zostanie szeroko rozumiana kultura materialna

charakterystyczna dla czasów funkcjonowania królestwa Urartu.

Omawiane zagadnienia:

1 Geografia historyczna regionu

2 Tworzenie się pierwszych struktur protopaństwowych

3 Dlaczego Urartu koncept polityczny i kulturowy mógł zaistnieć we wschodniej Anatolii.

4 Rozwój królestwa Urartu- polityka ekspansji

5 Nieunikniona konfrontacja z Asyrią

6 Kultura materialna i jej rozwój

7 Architektura Urartu- jej źródła i naśladownictwa

8 Struktury społeczne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania państwa

9 Sztuka urartyjska

Literatura:

Literatura zostanie podana na jednych z pierwszych zajęć.

Ayvazian A.

2006 Urartian Glyptic: New Perspectives, University of California, Berkeley

Azarpay G.

1968 Urartian Art and Artifacts: A Chronological Study, University of California, Berkeley

Biscione R., Hmayakyan S. G, and Parmegiani N.

2002 The North-Eastern Frontier Urartians and Non-Urartians In the Sevan Lake Basin,

[w:] Documenta Asiana VII, p. 417-454

Cifci A.

2017 The Socio-Economic Organisation of the Urartian Kingdom (= Culture and History of

the Ancient Near East vol. 89), Lieden, Boston

Gabrielyan A.,

2018 Stamped pottery from Tigranakert in Artsakh, Aramazd, vol. XII ISSUE 2 2018,

Association For Near Eastern and Caucasian Studies, Yerevan, Oxford 2018, pp. 172-181.

Gorelick L., Gwinnett J.

1990 The Ancient Near East Cylinder Seal as Social Emblem and Status Symbol, w: JNES

vol. 49 no. 1 pp. 45-56

Konyar E., Genç B., Konyar H.B. et al

2018 Excavations at the Old City, Fortress, and Mound of Van: Work in 2017, [w:] Anatolia

Antiqua XXVI, p. 143-154

Marcus M.

1996 Emblems of Identity and Prestige: The seals and sealings from Hasanlu, Iran.

Commentary and Catalog, [w:] Hasanlu Special Studies, 3, ed. Dyson R. (= University

Museum Monographs, 84), Ephrata Pennsylvania

Piotrovsky B. B.

1950 Karmir-Blur I, Rezultaty Raskopok 1939–1949, Erywań

1952 Karmir-Blur II, Rezultaty Raskopok 1949–1951, Erywań

1955 Karmir-Blur II, Rezultaty Raskopok 1951–1953, Erywań

1967 Urartu: The Kingdom of Van and Its Art, Londyn

1969 The Ancient Civilization of Urartu: An Archaeological Adventure

Salvini M.

2008 Corpus dei testi urartei, 1: Le iscrizioni su pietra e roccia (Documenta Asiana 8)

2008

Seidl U.

1984 Eine Fruhurartische Siegesdarstellung, [w:] Anatolian Studies vol. 33, p. 103-114

Zimansky P.

1985 Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State, Chicago

1995 Urartian Material Culture As State Assemblage: An Anomaly in the Archaeology of

Empire, [w:] Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 299/300, pp. 103-

115

1998 Ancient Ararat: A Handbook of Urartian Studies, Delmar, New York

2012 „Urartu as Empire. Cultural integration in the Kingdom of Van”, [w:] Biainli-Urartu.

The Proceedings of the Symposium held in Munich 12-14 October 2007 red. S. Kroll, C.

Gruber, U. Hellwag, M. Roaf & P. Zimansky (= Acta Iranica 51), Peeters, 101-110.

Efekty uczenia się:

Student będzie rozumiał znaczenie pogranicza Bliskiego Wschodu we wczesnym okresie Epoki Żelaza.

Student będzie mógł owe znaczenie samodzielnie określić i przeanalizować

Student nabędzie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, a także posiądzie umiejętność

samodzielnego i krytycznego podejścia do lektur związanych a tematami zajęć.

Pozna podstawową terminologię i pojęcia z dziedziny archeologii tak Urartu, jak i strefy anatolijskiej i

obszarów południowego Zakaukazia.

Będzie umiał wyszukać, ocenić i wyselekcjonować informacje dotyczące omawianych tematów

Pozna podstawy wiedzy na temat sztuki i architektury Urartu

Będzie umiał samodzielnie przeanalizować źródła archeologiczne dotyczące omawianego regionu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć przewidywane jest na postawie obecności, a także aktywnego udziału w

konserwatorium.

Podstawą do zaliczenia zajęć jest obecność (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

Oceniane polegać będzie:

-Obecność 20%

-aktywność podczas zajęć 40%

-przedstawienie krótkich referatów 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jakubiak
Prowadzący grup: Krzysztof Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)