Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DOCYW
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z archeologią Bliskiego Wschodu i Egiptu, kulturami

starożytnymi obu rejonów oraz podstawową terminologią dotyczącą tematu. Student otrzyma

wiedzę pozwalająca na dokonanie wyboru zajęć specjalizacyjnych na kolejnych latach studiów,

poszerzające jego wiedzę z zakresu archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z archeologią Bliskiego Wschodu i Egiptu, kulturami

starożytnymi obu rejonów oraz podstawową terminologią dotyczącą tematu. Student otrzyma

wiedzę pozwalająca na dokonanie wyboru zajęć specjalizacyjnych na kolejnych latach studiów,

poszerzające jego wiedzę z zakresu archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu.

Literatura:

E. Cotterell i inni (red.), Starożytne cywilizacje. Przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2, Łódź 1996

Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1998

M. Kuckenburg, Pierwsze słowo, Warszawa 2006

K. Kubalska-Sulkiewicz i inni (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2003

Sztuka świata, tom I, Warszawa 1989

Egipt:

W.V. Davies, Egipskie hieroglify, Warszawa 1998.

N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

S. Ikram, Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004

B. Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia Cywilizacji, Warszawa 2009

J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1982

J. Lipińska, Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977

J. Lipińska, Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1978

J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1980

A. Niwiński, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa 1992

Bliski Wschód:

A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski (red.), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu,

Warszawa 2009

J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony, symbole, Warszawa 1998

K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975

M. Gawlikowski, Z. Sztetyłło, Zarys cywilizacji świata starożytnego, Warszawa 1986

B. Kaim, Sztuka starożytnego Iranu, Warszawa 1996

K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

M. Roaf, Mezopotamia [Wielkie kultury świata], Warszawa 1998

G. Roux, Mezopotamia, Warszawa 1998

M. Van

Efekty uczenia się:

Wiedza

• ma podstawową wiedzę na temat archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu oraz geografii

fizycznej i historycznej obu omawianych regionów; K_W01

• zna podstawowe definicje i terminologię używaną w odniesieniu do omawianych na zajęciach

tematów; K_W02

• ma uporządkowaną wiedzę ogólną o dawnych kulturach na terenie Bliskiego Wschodu i

Egiptu; K_W04

• zna podstawową literaturą dotyczącą tematu, która uzupełnia jego wiedzę na temat zjawisk

historyczno-kulturowych starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu; K_W11

• zna kulturę duchową: ludy, pisma i języki, religie i mitologie omawiane na zajęciach; K_W12

Umiejętności

• potrafi rozpoznawać zabytki i przypisywać je do określonych kultur na podstawie cech

morfologicznych i ogólnej wiedzy, jaką otrzymał podczas zajęć; K_U01

• potrafi korzystać z literatury tematu w celu opracowania zagadnień z archeologii Bliskiego

Wschodu i Egiptu; K_U01

• umie posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi

właściwymi dla archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu; K_U08

• potrafi przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu

archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu; K_U17

• wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy z zakresu archeologii Bliskiego Wschodu i

Egiptu; K_U26

Kompetencje

• jest przygotowany do podjęcia nauki na kolejnym etapie studiowania, poszerzającej jego

wiedzę na temat archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu; K_K01

• uznaje znaczenie pozostałości materialnych, języków starożytnych i źródeł pisanych kultury

Bliskiego Wschodu i Egiptu jako elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości; K_K02

• wykorzystuje posiadaną przez siebie wiedzy na temat zjawisk historyczno-kulturowych

starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu do odtworzenia przeszłości człowieka; K_K05

• uznania własnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jakubiak, Marta Kaczanowicz, Barbara Kaim, Agnieszka Ryś-Jarmużek, Marcin Wagner
Prowadzący grup: Krzysztof Jakubiak, Marta Kaczanowicz, Barbara Kaim, Agnieszka Ryś-Jarmużek, Marcin Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jakubiak, Marta Kaczanowicz, Barbara Kaim, Agnieszka Ryś-Jarmużek, Marcin Wagner
Prowadzący grup: Krzysztof Jakubiak, Marta Kaczanowicz, Barbara Kaim, Agnieszka Ryś-Jarmużek, Marcin Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)