Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe przedmioty dla I roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Archeologii)

Jednostka: Instytut Archeologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe przedmioty dla I roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
2800-DOBAR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest charakterystyka procesów związanych z kształtowaniem się Europy od połowy I

tysiąclecia p.n.e. do około 1500 roku (okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek

ludów, wczesne i późne średniowiecza). Na zajęciach omówiona zostanie złożoność świata europejskiego

Barbaricum w tym funkcjonujących w jego obrębie wpływów i tradycji kulturowych, których

identyfikacja i oddziaływanie możliwe są dzięki analizie znalezisk archeologicznych. Scharakteryzowane

zostaną procesy związane z kształtowaniem się struktur plemiennych i państwowych w okresie wczesnego

średniowiecza oraz towarzyszących im zjawisk w sferze kultury duchowej i materialnej. Przedstawione

zostaną także zjawiska, które ukształtowały Europę w okresie późnego średniowiecza w tym przemiany

społeczne, ekonomiczne oraz w sferze kultury materialnej przejawiające się nowymi formami osadnictwa

i zmianami w asortymencie wyrobów.

Strona przedmiotu
2800-BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie studentów z zasadami bhp podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Strona przedmiotu
2800-DOCYW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z archeologią Bliskiego Wschodu i Egiptu, kulturami

starożytnymi obu rejonów oraz podstawową terminologią dotyczącą tematu. Student otrzyma

wiedzę pozwalająca na dokonanie wyboru zajęć specjalizacyjnych na kolejnych latach studiów,

poszerzające jego wiedzę z zakresu archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu.

Strona przedmiotu
2800-DOCZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przedstawienie relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem na przestrzeni dziejów – od pojawienia się człowieka do czasów nowożytnych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie omówieniu różnorodnych procesów i skutków wzajemnych oddziaływań człowieka i środowiska. Zajęcia skupiać się będą na osiągnięciach dwóch dziedzin nauki:

bioarcheologii człowieka i archeologii środowiska.

Strona przedmiotu
2800-DOCZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z trzech paneli tematycznych, których celem jest ogólne

zaznajomienie studentów z szeroko pojętą problematyką archeologii pradziejowej.

Tematyka konwersatorium obejmuje zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego

kultury w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza.

Strona przedmiotu
2800-DODOK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne. Podstawowych zasad i technik wykonywania dokumentacji

rysunkowej zabytków (krzemiennych, kamiennych, ceramicznych, szklanych czy

wykonanych z metalu). Znaczenie dokumentacji rysunkowej w archeologii.

2. Rysunek dokumentacyjny zabytków archeologicznych (krzemiennych, kamiennych,

ceramicznych, szklanych czy wykonanych z metalu). Wymogi dokumentacyjne, wymogi

konserwatorskie, rysunek w skali.

3. Metody obróbki komputerowej rysunków zabytków

4. Poprawna kompozycja rysunku do publikacji. Wymogi publikacyjne i wydawnicze.

Strona przedmiotu
2800-DOMET brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do uczestniczenia w badaniach terenowych, a potem

w konsekwencji prowadzenia terenowych prac archeologicznych. Cel ten realizowany jest

poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej o metodach badawczych, zapoznania z nowoczesnymi

praktykami pracy w terenie, w tym także wstępnymi etapami pracy z dokumentacją z badań.

Jest to kurs terenowy, w dużej części na wolnym powietrzu.

Strona przedmiotu
2800-OWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym szczegółowo prawa autorskiego. Pod pojęciem "własność intelektualna" mieści się wiele ważnych zagadnień, między innymi prawo patentowe, prawo o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej i wiele innych.

Ochrona praw autorskich i pokrewnych to temat ważny ze względu na konieczność istnienia świadomości przestrzegania prawa, chociażby w trakcie pisania prac. Własność intelektualna jest bardzo ważna, gdyż sprzyja kreowaniu nowych projektów na polu kultury, nauki i gospodarki. Nieprzestrzeganie praw autorskich i pokrewnych prowadzi do niszczenia kreatywności, ale przede wszystkim jest nielegalne.

Strona przedmiotu
2800-DOPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie. Wyzwania i perspektywy metod i narzędzi pracy grupowej. Podstawy

organizacji i zarządzania pracą zespołową

2. Specyfika i znaczenie kompetencji w pracy zespołowej. Elementy procesu komunikowania

się. Cechy zespołu. Role zespołowe. Zalety i wady pracy zespołowej. Zasady prowadzenia

pracy zespołu.

3. Organizacja procesu badawczego w archeologii. Etyka i komunikacja społeczna w archeologii

4. Praca zespołowa nad konkretnym wybranym projektem.

5. Ocena wyników pracy członków zespołu

Strona przedmiotu
2800-DOGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DOTEO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Krótka historia archeologii (zmiany w procesach badawczych i dokumentacyjnych,

podstawowe nurty badawcze, paradygmaty badawcze w archeologii)

2. Najważniejsze nurty metodologiczne i kierunki badań w archeologii 2 połowy XX i początków

XXI wieku

3. Procesy badawcze w archeologii (pozyskiwanie i analiza źródeł, wnioskowanie i interpretacja

zjawisk z przeszłości)

4. Rozumienie i definiowanie kultury (kultura w naukach społecznych i humanistycznych;

kultura archeologiczna a kultura żywa i kultura martwa)

5. Podstawy źródłoznawstwa archeologicznego (artefakty, klasyfikacje, typologie, rodzaje

zabytków archeologicznych, analizy specjalistyczne)

6. Metody badań i eksploracji archeologicznej (cmentarzyska, osady otwarte, grodziska,

miasta, jaskinie)

7. Postępowanie z zabytkami archeologicznymi (sposoby pozyskiwania, dokumentowania,

zabezpieczania, konserwowania i przechowywania zabytków archeologicznych)

8. Archeologia wobec innych dyscyplin. Obszary współpracy interdyscyplinarnej

Strona przedmiotu
2800-DOWAR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Podstawowe pojęcia I: co to jest archeologia, specyfika poznania archeologicznego,

periodyzacja dziejów, podziały wewnętrze dyscypliny

2. Podstawowe pojęcia II: typy stanowisk archeologicznych (osady [obozowiska, osady

otwarte, osady obronne – w tym grody i zamki], cmentarzyska [płaskie i kurhanowe,

ciałopalne i szkieletowe], miejsca kultu religijnego, miejsca pozyskiwania surowców i

produkcji, skarby). Archeologia prahistoryczna, protohistoryczna i historyczna. Archeologia

pradziejowa i archeologia klasyczna (cywilizacji antycznych)

3. Podstawowe pojęcia III: kultura archeologiczna (krąg kulturowy, horyzont kulturowy, grupa

kulturowa, stanowisko eponimiczne), obiekty nieruchome i ruchome (artefakty i ekofakty).

Era, epoka, okres, podokres, faza

4. Charakterystyka wybranych metod badań. Struktura procesu badawczego, przyjrzenie się

realizacji procesu badawczego

.

Strona przedmiotu
2800-DOWPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Odkrywanie przeszłości, czyli wprowadzenie do archeologii

2. Archeologia jako nauka, czyli zainteresowanie przeszłością i narodziny dyscypliny

naukowej

3. Dzieje myśli archeologicznej: od antykwaryzmu i archeologii ewolucjonistycznej do

archeologii XXI wieku

4. Odkrywanie przeszłości w terenie i gabinecie. Archeologia jako zawód

5. Najważniejsze odkrycia archeologiczne.

6.Kształtowanie się kultur i społeczności w przeszłości

7. Największe wynalazki i odkrycia starożytności.

8. Zmiany i transformacje, czyli interakcja człowieka ze środowiskiem i krajobrazem

9. Handel i wymiana w dawnych społecznościach

10. Archeologia niematerialna: wierzenia, rytuały, nieuchwytne archeologicznie

obyczaje.

11. Szyfry przeszłości: symbole i znaki dawnych kultur, czyli do źródeł ludzkiego języka

12. Arcydzieła sztuki

Strona przedmiotu
2800-DOZR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Źródła archeologiczne: kształtowanie się pojęcia źródła w archeologii; definicje i koncepcje systematyzacji źródeł,

2. Specyfika źródeł: pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, etnograficznych, numizmatycznych, itp. w badaniach archeologicznych

3. Podstawowe zasady opisu i interpretacji źródeł

4. Archeologia w systemie nauk i interdyscyplinarny charakter studiów nad dziejami człowieka i jego kulturą materialną i niematerialną

5. Kierunki i perspektywy badawcze archeologii

6. Nauki humanistyczne i rola historii, historii sztuki, numizmatyki, epigrafiki, paleografii, sfragistyki i metrologii

7. Nauki ścisłe i przyrodnicze: biologia, chemia, genetyka, geologia, matematyka i statystyka

8. Nauki pomocnicze: antropologia fizyczna, archeozoologia, archeobotanika, palinologia, dendrologia, paleoekologia,

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)