Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PO-BWHR
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil obowiązkowy - blok Archeologia Bliskiego Wschodu
Zajęcia dla II roku studiów dziennych licencjackich profil obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia kursowe przeznaczone dla studentów II roku studiów zainteresowanych Archeologią Orientu, a w szczególności Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem zajęć jest archeologia Orientu od schyłku I tysiąclecia p.n.e do II połowy I tysiąclecia n.e., ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu. Na kolejnych zajęciach studenci zapoznają się z zagadnieniami takimi jak geografia fizyczna i historyczna omawianego regionu, rozmaite kategorie źródeł, religie, urbanistyka, architektura, sztuka i rzemiosło oraz najważniejsze stanowiska archeologiczne.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszone zostaną następujące zagadnienia:

• Geografia fizyczna i historyczna Azji

• Kategorie dostępnych źródeł

• Mozaika etniczna i kulturowa Azji

• Kultura hellenistyczna na tle innych kultur Azji

• Rozprzestrzenienie modelu hellenistycznego na obszar Azji Zachodniej i Środkowej

• Model urbanistyki hellenistycznej

• Architektura okresu hellenistycznego na Wschodzie

• Kultura, sztuka i rzemiosło

• Religia grecka vs religie lokalne

• Urbanistyka i architektura imperialna na Wschodzie

• Kultura, sztuka i rzemiosło okresu rzymskiego na Wschodzie

• Religie okresu rzymskiego na Wschodzie

• Przemiany w urbanistyce w okresie późno antycznym i islamskim

• Architektura i sztuka chrześcijańska

• Architektura i sztuka islamu

Literatura:

Literatura uzupełniająca zostanie podana podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada podstawową wiedzę dotyczącą mozaiki kulturowej Azji w okresie od schyłku I tysiąclecia p.n.e. do II połowy I tysiąclecia n.e. a w szczególności zagadnień związanych ze zmianami w kulturze i sztuce Bliskiego Wschodu w tym okresie. Rozumie podstawowe pojęcia związane z tymi zagadnieniami i jest w stanie pogłębiać swoją wiedzę samodzielnie w oparciu o zdobyte na zajęciach informacje, korzystając ze stosownej literatury.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń wystawiona jest na podstawie wyników sprawdzianów pisemnych (1-2 w trakcie semestru), wygłaszanych referatów i samodzielnej pracy studentów w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jakubiak
Prowadzący grup: Krzysztof Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)