Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rumuński - poziom podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-JR-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rumuński - poziom podstawowy
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

A2 zgodnie z Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Pełny opis:

KURS PODSTAWOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH: po pierwszym semestrze (zimowym) student osiąga poziom A1, a po II semestrze (letnim) poziom A2.

POZIOM A1: Po kursie na poziomie A1 student rozumie wyrażenia dotyczące podstawowych dziedzin życia (informacje o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu). Student rozumie znane słownictwo,nazwy i proste zdania, potrafi zrozumieć informacje zawarte w ogłoszeniach, na plakatach, reklamach. Student potrafi porozumiewać się prostymi zdaniami. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb i znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań. Jest w stanie opisać miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia oraz znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst czy wypełnić formularz z danymi osobowymi.

POZIOM A2: Po kursie na poziomie A2 student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (informacje o sobie i swojej rodzinie). Student otrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach i ogłoszeniach. Student umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty. Jest w stanie znaleźć szczegółową informację zawartą w prostych informacjach, reklamach, prospektach, jadłospisach, rozkładzie jazdy czy prostych listach prywatnych. Potrafi porozumieć się w sytuacjach dnia codziennego, wymieniać informacje na znane mu tematy. Student radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów i prostych zdań, aby opisać warunki życia, swoje wykształcenie oraz informacje o zatrudnieniu. Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami. Student umie napisać list osobisty (podziękowanie, e-mail, sms).

Literatura:

Podręczniki: „Puls”, „You can speak Romanian”, materiały dodatkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

1. w miarę swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach komunikacyjnych.

2. identyfikuje informacje w prostych tekstach różnego typu, potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego.

3. dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w prostych materiałach codziennego użytku.

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje.

5. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach.

6. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.

7. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.

8. akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

1. aktywność na zajęciach - 25% oceny,

2. wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

3. wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawi żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen:

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Bartosz Radomski
Prowadzący grup: Bartosz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

A1 - A2 zgodnie z Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę po kursie podstawowym.

Pełny opis:

KURS PODSTAWOWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH: po pierwszym semestrze (zimowym) student osiąga poziom A2.

POZIOM A2: Po kursie na poziomie A2 student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (informacje o sobie i swojej rodzinie). Student otrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach i ogłoszeniach. Student umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty. Jest w stanie znaleźć szczegółową informację zawartą w prostych informacjach, reklamach, prospektach, jadłospisach, rozkładzie jazdy czy prostych listach prywatnych. Potrafi porozumieć się w sytuacjach dnia codziennego, wymieniać informacje na znane mu tematy. Student radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów i prostych zdań, aby opisać warunki życia, swoje wykształcenie oraz informacje o zatrudnieniu. Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami. Student umie napisać list osobisty (podziękowanie, e-mail, sms).

Literatura:

Podręczniki: „Puls”, „You can speak Romanian”, materiały dodatkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.