Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-JZZN-4
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są lekturze klasycznych tekstów poświęconych zagadnieniom językoznawczym.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest lektura wybranych starożytnych i nowożytnych tekstów związanych z problematyką językoznawczą, umiejętność odczytania i zanalizowania jej przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych.

Literatura:

H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990

A. Devine, L. Stephens, Latin Word Order. Structured Meaning and Information, Oxford 2006

R. Hudson, Language Networks : The New Word Grammar, Oxford 2007

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– charakteryzuje główne nurty językoznawstwa współczesnego (K_W05/P7S_WG),

- wymienia komponenty systemu językowego (K_W05, 12/P7S_WG),

- opisuje kognitywizm w językoznawstwie (K_W05, 12/P7S_WG),

w zakresie umiejętności

- odczytuje i analizuje starożytne i nowożytne teksty przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych (K_U03/P7S_UW)

- podejmuje pracę w zespole (K_U15/P7S_UW_UK_UU).

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności;

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- pisemnej pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są lekturze klasycznych tekstów poświęconych zagadnieniom językoznawczym.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest lektura wybranych starożytnych i nowożytnych tekstów związanych z problematyką językoznawczą, umiejętność odczytania i zanalizowania jej przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych.

Literatura:

H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990

A. Devine, L. Stephens, Latin Word Order. Structured Meaning and Information, Oxford 2006

R. Hudson, Language Networks : The New Word Grammar, Oxford 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)