Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-JZZN-4
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu różnych zjawisk językowych w językach klasycznych analizowanych przy pomocy narzędzi wypracowanych przez dawne i współczesne nurty językoznawcze.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest lekturze wybranych starożytnych i nowożytnych tekstów związanych z problematyką językoznawczą. Cel zajęć to wyrobienie umiejętności ich odczytania i zanalizowania przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych. Na zajęciach zostaną omówione m.in.: zakres przedmiotowy językoznawstwa, główne nurty językoznawstwa współczesnego, komponenty systemu językowego, strukturalistyczna analiza językoznawcza, założenia i metody gramatyki generatywnej, akty mowy i pragmatyka, kognitywizm w językoznawstwie.

Literatura:

H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990

A. Devine, L. Stephens, Latin Word Order. Structured Meaning and Information, Oxford 2006

R. Hudson, Language Networks : The New Word Grammar, Oxford 2007

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– charakteryzuje główne nurty językoznawstwa współczesnego (K_W05/P7S_WG),

- wymienia komponenty systemu językowego (K_W05, K_W12/P7S_WG),

- opisuje kognitywizm w językoznawstwie (K_W05, K_W12/P7S_WG),

w zakresie umiejętności

- odczytuje i analizuje starożytne i nowożytne teksty przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych przeprowadzając także własną kwerendę i analizę zebranych informacji (K_U03, K_U11/P7S_UW)

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Szacunkowy nakład pracy studenta – 2 ECTS (60 godz.)

udział w konwersatorium: 30 godz. (1 ECTS)

przygotowanie do konwersatorium: 30 godz. (1 ECTS)

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona);

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- zaliczenia pisemnego w postaci testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu różnych zjawisk językowych w językach klasycznych analizowanych przy pomocy narzędzi wypracowanych przez dawne i współczesne nurty językoznawcze.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest lektura wybranych starożytnych i nowożytnych tekstów związanych z problematyką językoznawczą, umiejętność odczytania i analizowania zjawisk językowych przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych.

Literatura:

H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990

A. Devine, L. Stephens, Latin Word Order. Structured Meaning and Information, Oxford 2006

R. Hudson, Language Networks : The New Word Grammar, Oxford 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu różnych zjawisk językowych w językach klasycznych analizowanych przy pomocy narzędzi wypracowanych przez dawne i współczesne nurty językoznawcze.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest lekturze wybranych starożytnych i nowożytnych tekstów związanych z problematyką językoznawczą. Cel zajęć to wyrobienie umiejętności ich odczytania i zanalizowania przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych. Na zajęciach zostaną omówione m.in.: zakres przedmiotowy językoznawstwa, główne nurty językoznawstwa współczesnego, komponenty systemu językowego, strukturalistyczna analiza językoznawcza, założenia i metody gramatyki generatywnej, akty mowy i pragmatyka, kognitywizm w językoznawstwie.

Literatura:

H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990

A. Devine, L. Stephens, Latin Word Order. Structured Meaning and Information, Oxford 2006

R. Hudson, Language Networks : The New Word Grammar, Oxford 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)