Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-ZHLGiŁ1
Kod Erasmus / ISCED: 09.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla filologii klasycznej - I roku studiów 1go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających studia na kierunku filologia klasyczna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu syntetyczne omówienie literatury antycznej. Szczególny nacisk położony jest na wybitne dzieła oraz na uprawiane w starożytności gatunki literackie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie syntetycznego zarysu literatury greckiej i rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł najwybitniejszych twórców starożytnych. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na genologię, teorię, jak i historię literatury. Omówiona zostanie periodyzacja obu literatur oraz twórczość czołowych ich przedstawicieli. Wykład ma charakter propedeutyczny, a jego zadaniem jest przygotowanie studentów do uczestniczenia w zajęciach z literatury w dalszym toku studiów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

2.M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne).

3.J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987.

4.J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

5. Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki 1999.

Literatura uzupełniająca

1.R. Chodkowski, Teatr grecki, Lublin 2004.

2.J. Danielewicz, Liryka starożytnej Grecji, Warszawa – Poznań 1996.

3.H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997.

4.K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959.

5.E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001

6.S. Stabryła, Owidiusz, Świat poetycki, Wrocław 1989.

7.S. Stabryła, Wergiliusz, Świat poetycki, Wrocław 1987.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

– rozróżnia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury starożytnej (K_W01/P6S_WG);

– wyjaśnia terminologię metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej (K_W07/P6S_WG)

– rozróżnia periodyzację dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze wydarzenia polityczne i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne

(K_W11/P6S_WG).

W zakresie umiejętności

– rozpoznaje różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej (K_U08/P6S_UW)

– przeprowadza ich krytyczną analizę (K_U08/P6S_UW)

W zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- docenia znaczenie tradycji antycznej (K_K04/P6S_KO)

- docenia znaczenie nauk o starożytności (K_K04/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

OB - ocena bieżąca (kontrola obecności - 15 %)

TK - test końcowy (70 %)

E - esej (15 %).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu syntetyczne omówienie literatury antycznej. Szczególny nacisk położony jest na wybitne dzieła oraz na uprawiane w starożytności gatunki literackie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie syntetycznego zarysu literatury greckiej i rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł najwybitniejszych twórców starożytnych. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na genologię, teorię, jak i historię literatury. Omówiona zostanie periodyzacja obu literatur oraz twórczość czołowych ich przedstawicieli. Wykład ma charakter propedeutyczny, a jego zadaniem jest przygotowanie studentów do uczestniczenia w zajęciach z literatury w dalszym toku studiów.

Literatura:

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warsaw1987.

J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki 1999.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)