Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - prof. Andrzej Pieńkos

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3100-DOK-SEM-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - prof. Andrzej Pieńkos
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy: Seminaria doktoranckie na Wydziale Historycznym
Zajecia dla doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Zajęcia Wydziału Historycznego
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone rozmaitym aspektom europejskiej sztuki i kultury nowoczesnej, przede wszystkim malarstwa, grafiki, fotografii i teorii sztuki XVIII-XX w.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do pisania rozprawy doktorskiej z historii sztuki. Na zajęciach omawiane są różne założenia metodologiczne, utrwalane obyczaje i zasady warsztatu pracy humanistycznej, komentowane wybrane opracowania z historii sztuki, o inspirujących koncepcjach metodologicznych. Zakres przyjmowanych prac wiąże się z polami zainteresowań badawczych prowadzącego i obejmuje sztukę i kulturę europejską XVIII i XIX w. oraz wybrane zagadnienia z wieku XX.

Preferowane obszary tematyczne to: sztuka francuska, szwajcarska, skandynawska, polska; związki plastyki i literatury; teoria sztuki; romantyczna myśl o sztuce; symbolizm europejski; pracownia i dom artysty i pisarza; koncepcje muzeów i kolekcji; sztuka pejzażowa; grafika i wczesna fotografia jako media oświeceniowej i późniejszej „rewolucji obrazów”.

Szczegółowy program jest dostosowywany do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań doktorantów.

W seminarium aktywnie uczestniczą nie tylko studenci III stopnia, ale także doktoranci z otwartymi przewodami doktorskimi na WH UW oraz zaproszeni goście.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

Doktorant zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy; samodzielnie kształtuje temat pracy seminaryjnej i magisterskiej, wykazując się aktywnością badawczą. Rozwija umiejętności analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w sem. zimowym odbywać się będą w podanej godzinie, w trybie zdalnym, poprzez internetową platformę Google Meet. Prowadzący będzie na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania wysyłał uczestnikom link na ich adresy mailowe, podane w systemie USOSWeb.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- złożenie pracy seminaryjnej w formie pisemnej, poprzedzone prezentacją poszczególnych etapów i części pracy w formie referatów. Udział w dyskusjach na zajęciach. Kryteria oceny pracy określone są w zasadach obowiązujących w IHS: wartość merytoryczna, umiejętność zgromadzenia dotychczasowego stanu wiedzy o danym zagadnieniu i wyciągnięcia zeń wniosków; poprawność formalna i warsztatowa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)