Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie: In foro de mundo antiquo conferimus

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3100-DOK-SEM-MREK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie: In foro de mundo antiquo conferimus
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy: Seminaria doktoranckie na Wydziale Historycznym
Zajecia dla doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z zakresu archeologii Grecji i Rzymu, historii archeologii klasycznej oraz jej wpływu na kulturę nowożytną i współczesną

Literatura:

Dobierana indywidualnie w zależności od tematyki rozprawy doktorskiej.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

ma pogłębioną wiedzę z zakresu archeologii klasycznej, z uwzględnieniem historii rozwoju dyscypliny, teorii badawczych dla niej właściwych;

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach archeologii klasycznej z innymi dziedzinami nauki oraz jest świadomy wpływu kultury antycznej na kulturę nowożytną i współczesną;

posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla archeologii klasycznej i recepcji antyku w kulturze nowożytnej i współczesnej;

potrafi wykorzystywać wiedzę z archeologii i pokrewnych dyscyplin humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań naukowych;

potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym;

jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych;

jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym-prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny, -respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na seminarium (prezentacja własnego projektu, udział w dyskusji dotyczącej projektów innych doktorantów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)