Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Governmentality and Biopolitics: Foucault and Beyond

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-FGAP
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Governmentality and Biopolitics: Foucault and Beyond
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Courses in foreign languages
Moduł L05 (od 2023): Antropologia polityczności
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są przeznaczone przede wszystkim (ale nie wyłącznie!) dla osób na studiach magisterskich, a także doktoranckich. Osoby ze studiów licencjackich są mile widziane, ale zajęcia prezentują dość zaawansowany poziom wiedzy teoretycznej. Wskazana (ale nie ściśle wymagana) jest ogólna znajomość zagadnień z antropologii politycznej (np. zaliczenie mojego wykładu "Antropologia polityczna") oraz przygotowanie filozoficzne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcia 'governmentality' i 'biopolityki' należą do najważniejszych narzędzi współczesnej teorii społecznej. Pierwotnie wprowadzone przez Michela Foucault, bywały one rozmaicie przyswajane, adaptowane i przeformułowywane przez licznych innych badaczy i badaczki. Niniejszy kurs bada wybrane podejścia do governmentality i biopolityki w filozofii politycznej i naukach społecznych, a także niektóre sposoby, w jakie pojęcia te bywają wykorzystywane w antropologii społecznej.

Pełny opis:

Pojęcia 'governmentality' i 'biopolityki' należą do najważniejszych narzędzi współczesnej teorii społecznej. Pierwotnie wprowadzone przez Michela Foucault, bywały one rozmaicie przyswajane, adaptowane i przeformułowywane przez licznych innych badaczy i badaczki. Niniejszy kurs bada wybrane podejścia do governmentality i biopolityki w filozofii politycznej i naukach społecznych, a także niektóre sposoby, w jakie pojęcia te bywają wykorzystywane w antropologii społecznej.

Kurs zawiera teksty teoretyków takich jak Michel Foucault, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Hannah Arendt, Achille Mbembe, Paolo Virno, Michael Hardt i Antonio Negri, w dialogu z etnograficznymi eksploracjami obejmującymi zagadnienia od infrastruktury i planowania miast po zdrowie publiczne, pandemie i katastrofy nuklearne, od akcji humanitarnej po rasizm i "ochronę" granic państwowych.

Literatura:

Giorgio Agamben, "Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life"'

Hannah Arendt, "The Human Condition";

Timothy Campbell and Adam Sitze (eds.), "Biopolitics: A Reader"

Michel Foucault, "Governmentality";

Michel Foucault, "The Birth of Biopolitics";

Thomas Lemke, "Biopolitics: An Advanced Introduction";

Thomas Lemke, "The Government of Things: Foucault and the New Materialisms";

Adriana Petryna, "Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl"

...more TBA

Efekty uczenia się:

Studenci/studentki zaznajamiają się z pojęciami governmentality i biopolityki, różnymi znaczeniami, jakie pojęcia te przybierają w filozofii politycznej i teorii społecznej, oraz sposobami, w jakie służą one jako narzędzia w badaniach antropologicznych. Studentki/studenci potrafią używać tych pojęć jako instrumentów we własnych badaniach oraz wykorzystywać ich potencjał krytyczny w analizie aspektów współczesnej rzeczywistości społecznej.

Osoby, które ukończą przedmiot, potrafią posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe: esej długości około 2,500 słów, na indywidualnie uzgodniony temat, zgodny z tematyką zajęć i wykorzystujący przynajmniej część z omawianej literatury.

Dodatkowe: aktywność na zajęcia, dla chętnych - prezentacja wybranego tematu podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Laszczkowski
Prowadzący grup: Mateusz Laszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)