Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia i literatura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LAIL Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia i literatura
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Moduł L4: Antropologia słowa i literatury
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Na seminarium będziemy interpretować z perspektywy antropologicznej różne dzieła literackie, autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Pełny opis:

Antropologia literatury to dziedzina, która najczęściej traktowana jest jako poddyscyplina literaturoznawstwa; zajmują się nią w Polsce głównie teoretycy literatury. Wydaje się, że w równym stopniu powinna być obecna na studiach etnologicznych, zwłaszcza od czasu „odkrycia” literackości dzieł antropologicznych i słynnej konstatacji Clifforda Geertza, że „antropolog pisze”. Antropolog także czyta, również literaturę piękną i w swoich pracach nieraz się do niej odwołuje, a często czyni ją punktem wyjścia, kiedy mówi o kulturze i człowieku.

Antropologicznych sposobów wykorzystania literatury pięknej może być wiele. Na zajęciach potraktujemy ją przede wszystkim jako źródło poznania człowieka. Dzieło literackie staje się – jak pisze Grzegorz Godlewski – obszarem „możliwej epifanii antropologicznej, objawieniem istotnych wymiarów kulturowego bytu człowieka”. Za Ryszardem Nyczem przyjmujemy także, że literatura to „zinstytucjonalizowana sztuka wypowiadania ludzkiego doświadczenia rzeczywistości – w całym jego zróżnicowaniu i specyfice” (Nycz 2006, s. 32). Traktujemy więc pisarzy jak antropologów. Takich, którzy widzą to, czego na co dzień nie dostrzegamy. Próbują zrozumieć mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami i szukają języka, którym można oddać prawdę o człowieku, jego kulturze i czasie, w którym przyszło mu żyć.

Na seminarium będziemy interpretować różne dzieła literackie, autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Kontekstem będą teksty teoretyczne.Zajęcia przeznaczone dla studentów zainteresowanych literaturą piękną.

Literatura:

Ostateczna lista książek do interpretacji zostanie ustalona ze studentami na pierwszych zajęciach. Będą to pozycje z zakresu literatury pięknej polskiej i zagranicznej XX i XXI w.

Literatura krytyczna

Antropologia kultury – antropologia literatury, red. E. Kosowska, E. Jaworski, Katowice 2007

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006

Anna Łebkowska, Między antropologią literatury i antropologią literacką, „Teksty Drugie”, nr 6/2007

Michał Paweł Markowski, Antropologia i literatura, „Teksty Drugie”, nr 6/2007

Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004

Radkowska-Walkowicz Magdalena, Co robi etnograf? Czyta, w: Doświadczanie świata, doświadczanie lektury, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student czyta ze zrozumieniem tekst literacki;

umie w różny sposób zinterpretować dzieło literackie, wykorzystując wiedzę z zakresu antropologii kultury i ogólno humanistyczne wykształcenie;

potrafi określić kontekst społeczno-kulturowy dzieła

Metody i kryteria oceniania:

70 proc. – średnia ocen z tzw. wejściówek

30 proc. - aktywny udział w zajęciach

egzamin (oceny z tzw. wejściówek, aktywny udział w zajęciach)

dopuszczalne trzy nieobecności nieusprawiedliwione

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.