Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pochodzenie człowieka i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MPCK
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pochodzenie człowieka i kultury
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L03 (od 2023): Materialność / rzeczy / środowisko
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie najważniejszych terminów, teorii, odkryć i kierunków badań nad pochodzeniem człowieka i kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów kierunków humanistycznych, którzy chcą poszerzyć wiedzę o elementy wykraczające poza dziedziny typowo humanistyczne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi terminami i pojęciami używanymi w paleoantropologii i archeologii, poznają także kluczowe wydarzenia/etapy związane z ewolucją homo.

Pełny opis:

Zajęcia te mają na celu poszerzenie wiedzy studentów kierunków humanistycznych i zapoznanie ich z najważniejszymi koncepcjami i pojęciami stosowanymi w paleoantropologii i archeologii. Podczas zajęć studenci dowiedzą się o najważniejszych odkryciach archeologicznych odsłaniających tajemnice związane z ewolucją homo. Zapoznają się także z wynikami badań paleoantropologicznych, oraz usłyszą o najważniejszych współczesnych kierunkach i problemach związanych z badaniami nad genezą homo i jego zdolności kognitywnych. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny - przekazywana wiedza sytuuje się na pograniczu archeologii, antropologii fizycznej i kulturowej, a także biologii i geologii.

Wykaz zagadnień:

I. Omówienie podstawowych terminów z zakresu geologii, paleoantropologii i archeologii:

- pojęcie ewolucji, selekcji i doboru naturalnego, definicja gatunku

- tektonika, dryf kontynentów, zmiany klimatyczne i ich wpływ na kształtowanie się środowiska

- podstawowe metody datowania, paleolit, zbieractwo, łowiectwo

II. Australopiteki

III. Pierwszy (?) homo: Homo habilis, kultura olduwajska, pojęcie narzędzia: typu, rodzaje, podstawowe nazewnictwo i techniki wytwarzania

IV. Kultura aszelska i homo erectus

V. Pożegnanie z Afryką - migracje i zasiedlenie starego świata

VI. Homo heidelbergensis, zasiedlanie Europy

VII. Neardentalczyk

VIII. Homo sapiens

IX. Rewolucja górnego paleolitu - przewrót kognitywny

X. Kultura oryniacka

XI. Kultura grawecka

XII. Kultura solutrejska i magdaleńska

XIII. Schyłek paleolitu/mezolit

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć posiądą podstawową wiedzę z zakresu antropogenezy, a także uzupełnią wiedzę o człowieku o elementy wykraczające poza dyscypliny typowo humanistyczne. Będą w stanie wymienić i omówić najważniejsze etapy ewolucji homo.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium składające się z 3 pytań otwartych dotyczących literatury przedmiotu i materiałów z zajęć. Każde pytanie punktowane jest od 0 do 5 pkt. Ocenia końcowa to rezultat zdobytych punktów. Punktacja:

0-7 - ocena niedostateczna

8-9 - dst

10-12 -db

13-15 - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Wierciński
Prowadzący grup: Hubert Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)