Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mimesis – dzieje koncepcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LLMDK-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mimesis – dzieje koncepcji
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład jest prezentacją historycznie zmiennych koncepcji mimesis w odniesieniu do sztuk plastycznych, z koniecznym jednak uwzględnieniem relacji historycznych i teoretycznych pomiędzy malarstwem a poezją i muzyką. Obejmuje dzieje idei „naśladowania” od starożytnej teorii sztuki po XX-wieczne modele teoretyczne, wykorzystywane np. w sporach o znakowy charakter sztuk, w dyskusji nad referencją obrazową, w analizie ekspresji czy nawet w szerzej zakrojonych teoriach mimesis jako „make-believe”.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest prezentacji najważniejszych problemów teoretycznych, związanych z kategorią mimesis w dziejach teorii sztuk plastycznych (z odniesieniem do analiz problematyki na przykładzie dzieła literackiego i dzieła muzycznego). W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną poglądy na genezę mimesis w antycznej teorii sztuki, przemiany, jakim kategoria ta podlegała w nowożytnej Europie, przeanalizowane zostaną przyczyny jej kryzysu w epoce przełomu oświeceniowo-romantycznego, a także jej triumfalnego powrotu w historii teorii sztuki XX stulecia. Rozumienie mimesis nie będzie ograniczone do kwestii „naśladowania natury” w teorii sztuk plastycznych i w estetyce, ale zostanie wzbogacone o koncepcje kultury, poszukujące genezy i sensu kulturowych czynności ludzkich w aktach naśladowczych. Wykład jest zaprojektowany jako panoramiczne ujęcie wybranych koncepcji, od czasów starożytnych po wiek XX. Kategoria mimesis jest potraktowana jako klucz do podstawowych dylematów przedstawiania, ekspresji i reprezentacji w sztukach.

Literatura:

Arystoteles, Poetyka. Przełożył i opracował Henryk Podbielski, Wrocław 1989.

E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł. i przedmową opatrzył Zbigniew Żabicki. Przedmowa do drugiego wydania Michał Paweł Markowski, Warszawa b.d.w.

G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis. Culture, Art, Society. Tr. By Don Reneau, Berkeley – Los Angeles – London 1995.

S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton and Oxford 2002.

Efekty uczenia się:

Wykład zapoznaje słuchacza z historią jednej z najważniejszych koncepcji teoretycznych w dziejach teorii sztuki, muzyki i literatury. Słuchacz zdobywa orientację w najważniejszych modelach teoretycznych, poznaje relacje pomiędzy teorią sztuk mimetycznych a jej praktyką, opanowuje metody analizy tekstów teoretycznych i krytycznych. Ważnym celem wykładu pozostaje uwrażliwienie słuchaczy na związki teorii sztuk plastycznych z innymi dziedzinami twórczości.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. W przypadku sesji zdalnej zaliczenie na podstawie eseju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kasperowicz
Prowadzący grup: Ryszard Kasperowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)