Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne uwarunkowania rynku sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LPURSZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Prawne uwarunkowania rynku sztuki
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium „Prawne uwarunkowania rynku sztuki” stanowi drugą część cyklu zajęć pt. „Sztuka – Prawo – Etyka”, prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki w ramach specjalności „Sztuka-Media-Rynek”. Celem zajęć jest przybliżenie złożoności powiązań pomiędzy światem sztuki

a prawem, z którymi spotykają się na co dzień uczestnicy życia artystycznego.

Pełny opis:

Konwersatorium „Prawne uwarunkowania rynku sztuki” stanowi drugą część cyklu zajęć pt. „Sztuka – Prawo – Etyka”, prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki w ramach specjalności „Sztuka-Media-Rynek”. Celem zajęć jest przybliżenie złożoności powiązań pomiędzy światem sztuki

a prawem, z którymi spotykają się na co dzień uczestnicy życia artystycznego.

W ramach zajęć „Prawne uwarunkowania rynku sztuki” zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane

z funkcjonowaniem rynku sztuki w Polsce i Unii Europejskiej.

W formie skrótowej zostanie również omówiony szerszy kontekst międzynarodowy. Celem zajęć jest wskazanie najważniejszych problemów prawnych związanych z obrotem dziełami sztuki. W szczególności zostaną poruszone następujące kwestie: reglamentacja wywozu, umowy i klauzule umowne

z zakresu obrotu dziełami sztuki, problemy prawno-karne (przemyt, kradzież, nielegalne wykopaliska archeologiczne, fałszerstwa dzieł sztuki), zagadnienie etyki zawodowej

w obrocie dziełami sztuki.

• Krajowy i międzynarodowy rynek dzieł sztuki – zagadnienia węzłowe; obrót dziełami sztuki w Polsce

po 1989 r. – charakterystyka rynku, przedmiot i formy obrotu, notowania aukcyjne, najważniejsi uczestnicy

• Wzory i klauzule umowne w obrocie prawnym dziełami sztuki; regulaminy aukcyjne

• Nielegalny obrót działami sztuki: problemy prawno-karne; zasady etyki zawodowej w obrocie dziełami sztuki

• Fałszerstwa dzieł sztuki: regulacje prawne; rola

i odpowiedzialność eksperta; certyfikaty autentyczności

• Obrót dziełami sztuki a ochrona narodowego dziedzictwa kultury – problematyka wywozu dzieł sztuki

• Międzynarodowy obrót dziełami sztuki

• Art banking

Literatura:

Zalecana:

Goodwin J. (red.), The International Art Markets: The Essential Guide for Collectors and Investors, Kogan Page, London-Philadelphia 2008 – wybrane rozdziały.

Grzywacz A., Obrót dziełami sztuki, LexisNexis, Warszawa 2004 – wybrane rozdziały.

Jakubowski A., Współczesny rynek dzieł sztuki w Polsce

a Internet, „Ikonotheka”, t. 20, 2007.

Kowalski W., Zalasińska K. (red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 – wybrane rozdziały.

Merryman J.H., Law, Ethics and the Visual Arts, wyd. 5., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn (The Netherlands), 2007 – wybrane rozdziały.

Paczuski W., Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2005 - wybrane rozdziały,

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, NIMOZ, Warszawa 2012 – wybrane rozdziały.

Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. I-III, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007-2009 – wybrane rozdziały.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 – wybrane rozdziały.

Uzupełniająca:

Demarsin B. et al, (red.), Art&Law, Die Keure, Brugge 2008 – wybrane rozdziały.

Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Universitas, Kraków 2001 – wybrane rozdziały.

Malarze polscy XIX i XX wieku. Mała encyklopedia rynku sztuki, Gazeta Antykwaryczna, Kraków 2004 – wybrane rozdziały.

Efekty uczenia się:

a) W zakresie wiedzy: poznanie przez studenta głównych zagadnień systemowych w zakresie prawnej regulacji krajowego i międzynarodowego rynku sztuki; po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę we wskazanej wyżej dziedzinie.

b) W zakresie umiejętności: student potrafi identyfikować podstawowe problemy związane z krajowym

i międzynarodowym obrotem prawnym dziełami sztuki; student potrafi samodzielnie osądzić kierunki rozwoju współczesnych regulacji prawnych rynku sztuki

w kontekście zachodzących globalnie zmian cywilizacyjnych, społecznych i technologicznych.

c) W zakresie kompetencji społecznych: student nabywa umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu rynku sztuki i jego prawnych uwarunkowań; student jest przygotowany do samodzielnej oceny sytuacji

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Zajęcia zdalne, prowadzone na platformie internetowej w terminach przewidzianych w planie. Studenci otrzymają link do spotkań od wykładowcy

Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.