Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Women, Art, and Society in the European Socialist States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LWAS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Women, Art, and Society in the European Socialist States
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The title of this course refers to Whitney Chadwick’s book „Women, Art, and Society” (first published in 1990, Polish edition in 2015) that belongs to the canon of feminist art history. Although its fifth edition featured a work by Polish artist – Elżbieta Jabłońska – on its cover, women artists from Eastern Europe are strongly underrepresented even in the revised editions of this and other books telling the global story of women’s art. This lecture will in a way offset this imbalance by discussing various aspects of the relationship between women (women artists and representation of women), art, and society of the European socialist states. It will cover the period between 1945 and 1989 and will deal with both the state-supported socialist imaginary and art challenging it.

Pełny opis:

"Subsequent lectures will be devoted to the following themes:

Women’s labour: depiction of female workers and women representing other professions

Domestic labour

Women and World War II

Women artists facing totalitarianism

Women and consumer culture

Sexual revolution

Women artists and the collapse of state socialism

Literatura:

Selected bibliography:

Body and the East. From the 1960s to the Present, Zdenka Badovinac ed., The MIT Press 1999

Amy Bryzgel, Performance Art. in Eastern Europe since 1960, The Manchester University Press, 2017

Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, ex. cat., Bojana Pejic ed., Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2009

Gender Check: A Reader – Art and Theory in Eastern Europe, Bojana Pejić ed., ERSTE Foundation, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna, 2010

Gender Politics and Everyday Life in State Socialist Eastern and Central Europe, Penn, J. Massino ed., Springer, 2009

Ideological Equals. Women Architects in Socialist Europe 1945-1989, Mary Pepchinski and Mariann Simon ed., Rotledge, 2018

Performance Art in the Second Public Sphere. Event-based Art in Late Socialist Europe, Katalin Cseh-Varga and Adam Czirak ed., The Routledge 2018

Pleasures in Socialism: Leisure and Luxury in the Eastern Bloc, Susan Reid and David Crowley ed, Northwestern University Press, 2010.

The politics of gender culture under state socialism: an expropriated voice, Hana Havelková and Libora Oates-Indruchová ed., London: Routledge, 2014

Efekty uczenia się:

Student/ka w zakresie wiedzy:

- K2_W04 - ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki

- K2_W07 - zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki

Student/ka w zakresie umiejętności potrafi:

- K2_U04 - przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- K2_U12 - świadomie stosować swoją wiedzę z zakresu historii sztuki i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę pogłębiania ich przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Student/ka w zakresie kompetencji społecznych jest gotów/a do:

- K2_K04 - prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki

- K2_K05 - systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

Metody i kryteria oceniania:

Written exam with open questions

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Jakubowska
Prowadzący grup: Agata Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)